Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief.
23e AFM Nieuwsbrief Pensioen
Beste relatie,
Hierbij ontvangt u de 23e uitgave van de AFM nieuwsbrief over het pensioentoezicht. Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op toezichtsgebied.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief
Informeer uw deelnemers tijdig over herstelmaatregelen, zeker over het korten
Communicatie in tijden van crisis
Boete Bikudak
Eenjarig bestaan www.mijnpensioenoverzicht.nl
Resultaten AFM Consumentenmonitor
Nieuwe afkoopgrens 2012
DigiD voor pensioenfondsen
UPO modellen voor de PPI
Doorsturen nieuwsbrief
Opmerkingen of vragen?
Volg de AFM nu ook op Twitter
     
     
Informeer uw deelnemers tijdig over herstelmaatregelen, zeker over het korten
Veel pensioenfondsen met een herstelplan moeten vóór 11 februari 2012 hun evaluatie van het herstelplan inleveren bij de Nederlandsche Bank. DNB beoordeelt de cijfers en overlegt met de pensioenfondsen over de aanvullende maatregelen. Om onrust te voorkomen, is het van groot belang dat pensioenfondsen hun belanghebbenden (deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden) pro-actief informeren, vooral wanneer er een voorlopige kortingsmaatregel is opgenomen in het herstelplan.

Het vertrouwen van de belanghebbenden kan worden geschaad, wanneer zij uit de media moeten vernemen dat het niet goed gaat met hun pensioenfonds. Voorkom dit door deelnemers snel en op begrijpelijke wijze te informeren. Leg kort uit waarom de kortingsmaatregel noodzakelijk is, en welke gevolgen deze heeft voor de hoogte van het pensioen. Wees daarnaast duidelijk over de consequenties voor de verschillende doelgroepen en laat zien dat de pijn evenwichtig is verdeeld over deze doelgroepen.

Om herhaling van de onrust van vorig jaar te voorkomen, zal de Pensioenfederatie medio februari een lijst van pensioenfondsen publiceren die het voornemen (per april 2013) tot een kortingsmaatregel hebben opgenomen in hun herstelplan. De Pensioenfederatie roept daarom ook de niet bij haar aangesloten fondsen op om zich te melden. De AFM zal de aangesloten pensioenfondsen per brief informeren over de toolkit ‘pensioencommunicatie’ die de Pensioenfederatie heeft opgesteld.
 
Communicatie in tijden van crisis
In de Staatscourant van 9 december 2011 is de beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen gepubliceerd. Deze beleidsregel verplicht pensioenfondsen om als onderdeel van de actuariële en bedrijfstechnische nota een financieel crisisplan op te stellen. De communicatie met de deelnemer is ook onderdeel van dit crisisplan. Pensioenfondsen moeten hun deelnemers informeren over het bestaan van het crisisplan. Ze moeten in het crisisplan ook beschrijven hoe zij hun deelnemers informeren als een crisissituatie zich voordoet.

Om pensioenfondsen op weg te helpen, hebben DNB en de AFM samen tekstblokken opgesteld die pensioenfondsen kunnen gebruiken om hun deelnemers te informeren over het bestaan van het crisisplan. Bovendien heeft DNB best practices gepubliceerd. Zie voor meer informatie over de beleidsregel, de best practices, Q&A’s en de tekstblokken:

DNB:
Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen 
 
Boete Bikudak
Op 27 december 2011 heeft de AFM een bestuurlijke boete van € 4.687 opgelegd aan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingbedrijven (Bikudak). De boete is opgelegd, omdat Bikudak in het uniform pensioenoverzicht over het jaar 2008 (UPO 2009) aan deelnemers niet duidelijke en niet begrijpelijke informatie heeft verstrekt over de verworven pensioenaanspraken. De boete is gematigd op grond van de omvang van de onderneming, de ernst van de overtreding en om schade voor deelnemers door de boete te beperken.

Boetebesluit pensioenfonds Bikudak voor niet duidelijke en begrijpelijke informatieverstrekking

 
Eenjarig bestaan mijnpensioenoverzicht.nl
Het pensioenregister (mijnpensioenoverzicht.nl) bestaat één jaar. Bijna drie miljoen mensen hebben op deze website hun AOW en werknemerspensioen geraadpleegd. Bezoekers vinden dat de site begrijpelijk is en inzicht geeft in opgebouwd en te bereiken pensioen. Dit blijkt uit de recente AFM Consumentenmonitor (zie volgende item). Een van de meest gevraagde uitbreidingen - de hoogte van het netto pensioen - is in november 2011 gerealiseerd. Ook de bedragen per maand zijn toegevoegd.

mijnpensioenoverzicht.nl

 
Resultaten AFM Consumentenmonitor
Uit de AFM Consumentenmonitor van het najaar 2011 blijkt dat bijna drie op de tien (27%) mensen denken minder dan 70% van het laatste loon te krijgen bij pensionering. In 2009 had slechts één op de tien Nederlanders deze realistische inschatting van de hoogte van zijn pensioen (volgens het AFM-rapport ‘Nederlanders hebben te hoge verwachtingen van hun pensioen’). Wel denkt nog steeds een meerderheid (70%) of meer te gaan ontvangen bij hun pensioen.

Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat het pensioen niet waardevast is. In het voorjaar van 2011 dacht nog 42% dat zijn pensioen meestijgt met prijsstijgingen. In het najaar is dit gedaald naar 18%. Toch maakt slechts een beperkt aantal mensen (15%) zich zorgen over zijn pensioen.

In het ‘Visiedocument pensioenuitvoering’ pleit de AFM voor een pensioenbijsluiter. Dit is een document dat op hoofdlijnen inzicht geeft in de kwaliteit van een pensioenregeling en algemene informatie bevat over de belangrijkste elementen van een pensioenregeling. Met deze pensioenbijsluiter is het mogelijk om pensioenregelingen eenvoudig met elkaar te vergelijken en kunnen werknemers deze informatie meenemen in een arbeidsvoorwaardengesprek. Na deze uitleg zegt 63% van de consumenten een pensioenbijsluiter een goed idee te vinden, slechts 3% vindt van niet. Bijna de helft (45%) zegt een pensioenbijsluiter te gaan gebruiken en ook dat die gaat helpen bij de beslissing over waardeoverdracht bij het wisselen van baan.

Nederlanders realistischer over pensioen

 
Nieuwe afkoopgrens 2012
In de Staatscourant van 16 december 2011 is het nieuwe grensbedrag voor de afkoop van kleine pensioenen gepubliceerd. Dit grensbedrag wordt jaarlijks herzien op basis van de Consumentenprijsindex Alle Huishoudens (CPI) en bedraagt per 1 januari 2012 € 438,44.


Staatscourant 16 december 2011:

Herziening van het afkoopbedrag van pensioenaanspraken
 
DigiD voor pensioenuitvoerders
De overheid gebruikt DigiD als identificatiemiddel voor toegang tot en communicatie met overheidswebsites. Pensioenuitvoerders kunnen DigiD ook gebruiken om deelnemers toegang te geven tot het ‘Mijn domein’- gedeelte van hun website. Ook is het mogelijk dat deelnemers, na inloggen bij het pensioenregister (mijnpensioenoverzicht.nl), doorklikken naar het besloten deel van de uitvoerder zonder opnieuw een wachtwoord in te voeren.

De Pensioenfederatie heeft in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een handleiding voor het gebruik van DigiD samengesteld.

Handleiding DigiD voor pensioenuitvoerders
UPO-modellen voor de PPI
Inmiddels zijn er vier premiepensioeninstellingen (PPI’s) in Nederland actief. Dit nieuwe type pensioenuitvoerder heeft dezelfde informatieverplichtingen als andere uitvoerders. De AFM houdt dan ook op dezelfde manier toezicht op deze PPI’s als op pensioenfondsen en verzekeraars.

De UPO-modellen voor 2012 zijn op enkele vlakken aangepast voor de PPI’s. Zo zullen PPI’s, indien van toepassing, de verschillende uitvoerders van de pensioenregeling noemen en in de toelichting hierover uitleg geven. De gewijzigde modellen, best practices en toelichting op de wijzigingen zijn te vinden op de UPO-website van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

UPO-website van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars

Doorsturen nieuwsbrief  
Kent u personen of organisaties voor wie de inhoud van deze nieuwsbrief ook interessant kan zijn? Dan verzoeken wij u vriendelijk om onderstaande link aan hen door te sturen. Zij kunnen zich dan ook abonneren op de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsservice
Opmerkingen of vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Toezicht op Pensioenuitvoerders door een e-mail te sturen naar pensioen@afm.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via nummer 020-7973730.
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via http://twitter.com/autoriteitfm
 
Archief nieuwsberichten

Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM

Bekijk onze openstaande vacatures
Afmelden | Profiel wijzigen | Doorsturen