Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief.
24e AFM Nieuwsbrief Pensioen
Beste relatie,
Hierbij ontvangt u de 24e uitgave van de AFM nieuwsbrief over het pensioentoezicht. Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op toezichtsgebied.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief
Transparantie over pensioenkortingen
Reactie minister Kamp op AFM wetgevingsbrief 2011
Boete Generali
Mededeling AFM inzake pensioenregeling
Meer nodig om pensioendeelnemer in actie te krijgen
Uitbreiding Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders
Afstemming tussen pensioenuitvoerder en werkgever nodig voor juiste en tijdige pensioeninformatie
Waarschuwingstekst voor UPO Model 2 en 3 in verband met lage rente
AFM behandelt geen rechtsvragen
Doorsturen nieuwsbrief
Opmerkingen of vragen?
Volg de AFM nu ook op Twitter
     
     
Transparantie over pensioenkortingen 
Op 20 februari 2012 meldde DNB dat 103 pensioenfondsen mogelijk korten per 1 april 2013. De vertegenwoordiger van de pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, heeft de namen en kortingspercentages van de meeste van deze fondsen gepubliceerd. De AFM houdt toezicht op de communicatie van een pensioenfonds met zijn deelnemers. Volgens de pensioenwetten moet een pensioenfonds uiterlijk één maand voor de daadwerkelijke korting de deelnemers informeren. Dit zou dus uiterlijk 1 maart 2013 zijn. De AFM is er echter voorstander van dat afspraken worden gemaakt over eerdere communicatie in herstelsituaties. Van acht fondsen is bekend dat zij al per 1 april 2012 een korting doorvoeren. Alle deelnemers van deze fondsen hebben voor 1 maart 2012 een bericht gekregen over de korting op hun pensioen per 1 april 2012.

Link naar consumentendeel AFM-website
 
Reactie minister Kamp op wetgevingsbrief 2011 van de AFM
De AFM heeft op 11 november 2011 in haar 2e wetgevingsbrief aan minister Kamp van SZW aandacht gevraagd voor knelpunten in het bereiken van de hoofddoelstelling in de pensioenwetgeving. Pensioendeelnemers zijn volgens de AFM niet in staat om eigen verantwoordelijkheid voor hun financiële planning te nemen, ondanks de huidige wettelijke informatieverplichtingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het nemen van maatregelen in verband met de inkomenspositie na pensionering. Bij de benodigde vernieuwing van de communicatie-instrumenten denkt de AFM onder meer aan meer open normen, digitale of interactieve informatie in plaats van schriftelijke (zoals het vervangen van een schriftelijke startbrief door een online pensioenbijsluiter en een pensioendashboard) en aan het doorontwikkelen van mijnpensioenoverzicht.nl. De minister geeft in zijn brief van 27 februari 2012 aan in welke beleidstrajecten hij de aandachtspunten van de AFM aan de orde laat komen.

AFM Wetgevingsbrief 2011
Reactie minister SZW op AFM wetgevingsbrief 2011
 
Boete Generali
De AFM heeft op 2 maart 2012 een bestuurlijke boete van €200.000 opgelegd aan Generali levensverzekering maatschappij N.V. (Generali). De boete is opgelegd, omdat Generali in 2009 en 2010 beëindigingsbrieven heeft verstuurd waarin wettelijk voorgeschreven informatie ontbrak. Het basisbedrag voor deze overtreding van de Pensioenwet is €500.000, -. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft de AFM rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht van Generali.

Boetebesluit Generali voor het ontbreken van einde deelnemingsinformatie
 
Mededeling AFM inzake pensioenregeling 
Het pensioenfonds Mercurius, dat onder meer de pensioenregeling van AFM uitvoert, behoort tot de pensioenfondsen die maatregelen moeten nemen om de dekkingsgraad te verbeteren. Eind 2011 bedroeg de dekkingsgraad van Mercurius 85 procent. Het pensioenfonds heeft veel last van de turbulentie op de financiële markten, de lage stand van de rente en de toegenomen levensverwachting.

Lees het volledige bericht
 
Meer nodig om pensioendeelnemer in actie te krijgen
Via mijnpensioenoverzicht.nl heeft de pensioendeelnemer een overzicht van zijn pensioengegevens. Maar er is meer nodig om de consument in beweging te krijgen om na te gaan of zijn financiële situatie na pensionering wel toereikend is, zoals een (online) pensioendashboard of één fysiek loket met online hulpmiddelen. Dat stelt de AFM in haar rapport “Een volgende stap naar meer pensioeninzicht: pensioeninformatie actief gebruiken.”

Het rapport beschrijft het belang om consumenten meer duidelijkheid te geven over de vraag of zijn beoogde inkomen bij pensionering toereikend is. Door dat inzicht kan hij eventueel actie ondernemen. De AFM ziet een aantal goede initiatieven, maar die zijn meestal slechts voor een beperkte groep consumenten beschikbaar. De AFM roept op om deze initiatieven te bundelen. Ook pleit de AFM ervoor om mijnpensioenoverzicht.nl uit te breiden met meer functionaliteiten zodat het een pensioendashboard kan worden. Dat biedt voor pensioen in de 1e en 2e pijler een totaaloverzicht en de mogelijkheid om met scenario’s te werken. Daarnaast gaat het rapport in op de rol van de Geldloketten van Wijzer in Geldzaken als de ontbrekende schakels die voor alle consumenten beschikbaar moeten komen.

Rapport: Een volgende stap naar meer pensioeninzicht
 
Uitbreiding Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders
Veel pensioenfondsen blijken terughoudend met het geven van overzicht en inzicht aan de deelnemer over zijn pensioen. Ook zijn ze terughoudend in het ondersteunen van de deelnemer bij het maken van keuzes over zijn pensioen. Een belangrijke reden hiervoor is de aanname dat pensioenfondsen dan zouden adviseren of bemiddelen in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en dus vergunningsplichtig zouden zijn. De AFM vindt het echter wenselijk dat pensioenfondsen deelnemers overzicht van en inzicht geven in hun pensioensituatie als onderdeel van hun financiële planning, en hen ondersteunen bij het maken van keuzes over hun pensioen. Daarom wil de AFM deze belemmeringen wegnemen. De AFM heeft dit gedaan door haar Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders aan te vullen. De AFM verduidelijkt in de leidraad de grens tussen het geven van inzicht en het geven van advies, zodat de pensioensector weet in hoeverre hij de deelnemer verder mag en kan helpen zonder een vergunning nodig te hebben.

Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders
 
Afstemming tussen pensioenuitvoerder en werkgever nodig voor juiste en tijdige pensioeninformatie
In 2011 heeft de AFM instellingsgericht onderzoek gedaan bij acht pensioenuitvoerders, zes pensioenfondsen en twee verzekeraars. Dit gebeurde risicogestuurd, dat wil zeggen op basis van eerdere signalen. Uit het onderzoek blijkt dat deze pensioenuitvoerders vaak te laat zijn met het verstrekken van verplichte pensioeninformatie aan deelnemers. Ook was de verstrekte informatie soms onjuist of oncontroleerbaar. De pensioenuitvoerders gaven als belangrijkste reden aan dat werkgevers de gegevens te laat aanleveren. Pensioenuitvoerders zijn volgens de AFM echter zelf verantwoordelijk voor de communicatie met de deelnemer. De AFM roept hen dan ook op goede afspraken met de werkgevers te maken. 

De pensioenuitvoerders zijn dus risicogestuurd geselecteerd. Hierdoor kunnen geen algemene conclusies worden getrokken over hoe het in het algemeen bij pensioenuitvoerders is gesteld met de kwaliteit van de communicatie met deelnemers en/of het naleven van wet- en regelgeving. Uit  het ’self sssessment pensioenuitvoerders 2011’ komt naar voren dat pensioenuitvoerders voor het merendeel aan de wettelijke informatieverplichtingen voldoen. Wel geldt voor alle pensioenuitvoerders dat een efficiënte informatie-uitwisseling met de werkgever van groot belang is om correcte informatie op tijd bij de deelnemer te krijgen.

Persbericht over de steekproef bij acht pensioenuitvoerders
 
Waarschuwingstekst voor UPO Model 2 en 3 in verband met lage rente
Vanaf 20 februari 2012 kunnen pensioenuitvoerders gebruik maken van een aangepast UPO Model 2 en 3. Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben tot die aanpassing besloten. Via deze modellen geven pensioenuitvoerders deelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst onder meer een indicatie van de aan te kopen pensioenuitkering op de leeftijd van 65 jaar. In deze modellen is een waarschuwingstekst opgenomen om deelnemers, die binnenkort met pensioen gaan, te wijzen op het verschil tussen de huidige, sterk wisselende marktrente en de vaste voorbeeldrente die gehanteerd wordt om de indicatie te berekenen. Alle UPO-modellen zijn te vinden op één site: Uniformpensioenoverzicht.

Naar de website van de Pensioenfederatie
AFM behandelt geen rechtsvragen
De AFM krijgt regelmatig via de meldpunten, zoals pensioen@afm.nl, rechtsvragen binnen van marktpartijen. Het gaat hierbij om een verzoek om de wet te interpreteren, rekening houdend met specifieke omstandigheden. Voor de beantwoording van die vragen is veel informatie beschikbaar, in leidraden als de Leidraad communicatie voor pensioenuitvoerders of het Visie open norm zorgplicht, maar ook in het algemeen onder Publicaties. De AFM wil hiermee graag een oriëntatiepunt zijn voor onder meer de pensioensector. Daarnaast doet de AFM een beroep op de eigen verantwoordelijkheid om onbeantwoorde rechtsvragen zelf te beantwoorden, eventueel met juridische bijstand. Het verzoek van de AFM is dan ook om het pensioentoezicht waar enigszins mogelijk te ontzien. Knelpunten in de regelgeving die mogelijk breed aan de orde zijn, blijven wij uiteraard graag ontvangen.
Doorsturen nieuwsbrief  
Kent u personen of organisaties voor wie de inhoud van deze nieuwsbrief ook interessant kan zijn? Dan verzoeken wij u vriendelijk om onderstaande link aan hen door te sturen. Zij kunnen zich dan ook abonneren op de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsservice
Opmerkingen of vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Toezicht op Pensioenuitvoerders door een e-mail te sturen naar pensioen@afm.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via nummer 020-7973730.
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via http://twitter.com/autoriteitfm
 
Archief nieuwsberichten

Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM

Bekijk onze openstaande vacatures
Afmelden | Profiel wijzigen | Doorsturen