Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief.
Nieuwsbrief Pensioen
Beste relatie,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief over het pensioentoezicht. Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op toezichtsgebied.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief
Nieuwe rubriek: Goede voorbeelden pensioencommunicatie
Goed voorbeeld: Pensioenplein van Stichting Pensioenfonds UWV
Help Nederland pensioenbewuster te maken tijdens de Pensioen3daagse 2012
AFM onderzoekt transparantie kortingen
Goede ontwikkelingen: om uw deelnemers op te wijzen
Resultaten onderzoek onder schadeverzekeraars
AFM presenteert jaarverslag 2011
Meld marktmisbruik bij de AFM
Publicaties en presentaties
     
     
Nieuwe rubriek: Goede voorbeelden pensioencommunicatie

De AFM publiceert met ingang van deze nieuwsbrief regelmatig een goed voorbeeld op het gebied van pensioencommunicatie. Dit doen wij om pensioenuitvoerders op weg te helpen en te inspireren. De voorbeelden beperken zich niet tot de wettelijk verplichte communicatie, maar kunnen bijvoorbeeld ook websites, online tools of communicatiestrategieën zijn. In deze nieuwsbrief vindt u het eerste goede voorbeeld.

Het feit dat de AFM een communicatie-initiatief een goed voorbeeld vindt, wil niet altijd zeggen dat het voorbeeld op alle communicatie-aspecten excelleert. Wij zullen daarom bij ieder voorbeeld expliciet aangeven welke aspecten het betreffende initiatief tot een goed voorbeeld maken. Het is niet de bedoeling dat pensioenuitvoerders de goede praktijkvoorbeelden zonder meer overnemen. Iedere populatie deelnemers is anders, en het is van belang dat pensioenuitvoerders hun communicatie afstemmen op de eigen doelgroep(en).

U kunt uw eigen communicatie-initiatieven ook aanmelden voor deze rubriek: stuur een bericht naar pensioen@afm.nl o.v.v. ‘Goed voorbeeld’, en mogelijk ziet u uw eigen communicatie-initiatief terug in de volgende AFM nieuwsbrief voor pensioenuitvoerders.

 
Goed voorbeeld: Pensioenplein van Stichting Pensioenfonds UWV

Op 10 mei 2012 ontving het Pensioenplein van Stichting Pensioenfonds UWV al de PBM-prijs voor beste innovatieve communicatie. Gefeliciteerd!

Afbeelding website Pensioenplein UWV

In deze nieuwsbrief laten wij ook u graag kennismaken met het Pensioenplein van de Stichting Pensioenfonds UWV. Deze website maakt voor iedere actieve deelnemer een gepersonaliseerde homepage, afgestemd op de informatiebehoefte van de betreffende deelnemer.

Hoe werkt het? De deelnemer vult voor hij toegang krijgt tot de website vier korte vragen in. Op basis daarvan verschijnt een persoonlijke homepage met de onderwerpen die voor die persoon het meest relevant zijn.

Waarom vindt de AFM dit Pensioenplein een goed voorbeeld? Deze website:

  • stemt de informatie af op de informatiebehoefte van de deelnemer.
  • is geschreven in begrijpelijke taal.
  • is gelaagd: er is beperkte basisinformatie met een doorverwijzing naar meer informatie.
Pensioenplein van Stichting Pensioenfonds UWV
 
Help Nederland pensioenbewuster te maken tijdens de Pensioen3daagse 2012!

Dit najaar organiseert Wijzer in Geldzaken de tweede editie van de Pensioen3daagse om het onderwerp pensioen laagdrempelig onder de aandacht te brengen. Op 27, 28 en 29 september 2012 worden er in het hele land activiteiten georganiseerd om mensen overzicht van en inzicht in hun pensioen te geven.

De organisatie van de Pensioen3daagse is van start gegaan. De verwachting is dat er veel activiteiten plaatsvinden, zoals pensioenvoorlichting op de werkvloer, pensioenspreekuren, pensioenlunches en pensioenvoorlichting voor de consument in het algemeen.

Deelname aan de Pensioen3daagse is mogelijk. Hierbij zijn alle initiatieven welkom. U kunt activiteiten organiseren die rechtstreeks uw deelnemers bereiken (bijvoorbeeld met mailings of online activiteiten) of activiteiten via werkgevers ontplooien (bijvoorbeeld pensioenlunches).

Natuurlijk zijn er enkele spelregels, maar het belangrijkste is dat de georganiseerde activiteiten geen commerciële prikkel bevatten en gratis toegankelijk zijn. Meer informatie over spelregels en aanmelden kunt u vinden op de website van Wijzer in Geldzaken.

Website Wijzer in geldzaken
Videocompilatie Pensioen3daagse 2011

 
AFM onderzoekt transparantie kortingen

De AFM heeft van 23 pensioenfondsen de communicatie over kortingen onderzocht. Deze 23 fondsen hebben hun voorgenomen korting in eerste instantie niet gepubliceerd via de Pensioenfederatie.

De AFM heeft bekeken in hoeverre pensioenfondsen in duidelijke bewoordingen uitleggen wat de oorzaak van de kortingsmaatregel is, wat de huidige financiële situatie van het fonds is, welk besluit er is genomen en waarom, en tot slot wat de gevolgen zijn voor de deelnemers.

Voor 15 van deze 23 fondsen is de AFM van oordeel dat de belanghebbenden duidelijk zijn geïnformeerd. Van 4 fondsen vindt de AFM de toegestuurde informatie onvoldoende duidelijk. Eén fonds gaat fuseren. Van 3 fondsen heeft de AFM (nog) geen informatie ontvangen, bijvoorbeeld omdat een fonds nog in gesprek is met de werkgever en/of DNB over (de hoogte van) een korting of een mogelijke bijstorting.

De AFM vindt een proactieve houding en doorlopende communicatie met deelnemers over mogelijke kortingsmaatregelen belangrijk. De algemene indruk van de AFM is dat de sector zijn verantwoordelijkheid om transparantie te bieden goed heeft opgepakt en dat er in dit proces goed is samengewerkt tussen de sector en de toezichthouder.
 
Goede ontwikkelingen: om uw deelnemers op te wijzen

Geldloket
Wijzer in Geldzaken start op 24 mei met het fysieke Geldloket. Consumenten kunnen hier terecht met al hun vragen over financiële zaken. Het loket geeft geen financieel advies, maar geeft praktische hulp en voorlichting over financieel rondkomen, wonen, scheiden en pensioen. Vanaf 24 mei zijn de Geldloketten geopend in Amersfoort en in Den Bosch. Na een jaar wordt bekeken of deze loketten een succes zijn. Kijk voor meer informatie op de website van Wijzer in Geldzaken.

Wijzer in Geldzaken

Pensioenkortingsberekenaar
Met de zogenaamde pensioenkortingsberekenaar van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) kunnen deelnemers zelf uitrekenen wat het effect is van de kortingsmaatregel van hun pensioenfonds. Na het invullen van de naam van het pensioenfonds, het bruto pensioen per maand en het percentage waarmee gekort zal worden, verschijnt een indicatie van de verlaging van het maandelijkse netto pensioen.

Pensioenkortingsberekenaar Nibud

Pensioenkijker
De Stichting Pensioenkijker.nl verstrekt laagdrempelige informatie over pensioen. Dat gebeurt via de website van Pensioenkijker en via brochures. Het beheer van deze website is per 1 mei 2012 ondergebracht bij de Stichting Pensioenregister, die ook mijnpensioenoverzicht.nl beheert. Door het beheer van beide sites onder te brengen in één organisatie kan beter worden ingespeeld op de behoefte van de consument. De consument kan nu op één plek zowel algemene als individuele pensioeninformatie vinden.

Stichting Pensioenkijker

 
Resultaten onderzoek onder schadeverzekeraars

In maart 2012 heeft de AFM een onderzoek afgerond onder 70 schadeverzekeraars. Hieruit bleek dat 15 schadeverzekeraars collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen uitvoeren, en daarom moeten voldoen aan de informatieverplichtingen van de Pensioenwet.

Deze 15 verzekeraars verstrekken echter geen of te late informatie aan hun arbeidsongeschikte deelnemers. Vaak ligt dit aan ontbrekende NAW-gegevens of tekortkomingen in de procesvoering. Herhaalde pogingen van sommige schadeverzekeraars om de gegevens van de verzekerden te achterhalen leveren te weinig resultaat op. Ook het te laat aanleveren van gegevens door werkgevers is een zorgpunt.

De AFM heeft de schadeverzekeraars opgeroepen om de afspraken en de consequenties van het niet nakomen daarvan helder in de uitvoeringsovereenkomsten met de werkgevers vast te leggen, en door het jaar heen controles op de ingerichte processen te blijven uitvoeren.

 
AFM presenteert jaarverslag 2011 

Eén van de 10 centrale thema’s in het AFM-jaarverslag 2011 heeft specifiek betrekking op pensioenen: pensioentransparantie, ‘Hoogte en risico’s van pensioenen worden transparanter’.

De meerderheid van de pensioenuitvoerders blijkt in 2011 te zijn aangesloten bij het pensioenregister. De meerderheid voldoet aan de wettelijke informatieverplichtingen zoals het versturen van start- en stopbrieven en het Uniform Pensioenoverzicht. Met de Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders helpt de AFM communicatie met deelnemers verder te verbeteren.

Hoewel deelnemers dus, meer dan in voorgaande jaren, toegang hebben tot hun pensioengegevens, is pensioen (nog) niet transparant genoeg. De AFM zet in op zoveel mogelijk transparantie, ook wat betreft risicoverdeling, en ook als regelingen ingewikkelder worden. De evaluatie van de Pensioenwet biedt handvatten om de informatieverstrekking verder te verbeteren. Bovendien pleit de AFM voor een pensioendashboard en een pensioenbijsluiter om de deelnemer, naast overzicht, ook inzicht te verschaffen.


  www.afm.nl/jaarverslag
 
Meld marktmisbruik  

De AFM houdt toezicht op pensioenuitvoerders, maar is ook actief op het terrein van vele andere onderdelen van de financiële markten. Zo houdt de AFM ook toezicht op het voorkomen van marktmisbruik.

Marktpartijen en de AFM hebben een gezamenlijk belang in het bewaken van de integriteit op de financiële markten. Uw hulp is daarom hard nodig: als u marktmisbruik vermoedt, ontvangen wij graag uw melding! De AFM benadrukt hierbij dat het niet alleen om expliciete gevallen van marktmisbruik hoeft te gaan; ook meldingen over gevallen waarbij u in geringe mate een vermoeden van marktmisbruik heeft, ontvangen wij graag.

Kijk op de website van de AFM voor meer informatie over marktmisbruik. Het team Monitoring van de afdeling Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur van de AFM is het aanspreekpunt voor marktmisbruik. Voor meldingen van een vermoeden van marktmisbruik kunt u contact opnemen via:


E-mail: marketsupervision@afm.nl
Tel: +31 (0)20 797 3777

  Meer informatie over marktmisbruik

Publicaties en presentaties

AFM-voorzitter Ronald Gerritse sprak op 10 mei 2012 op het 14e Pensioensymposium van Pensioen Bestuur & Management (PBM): “Zekerheid en duidelijkheid, pensioen in moeilijke tijden”.

Hij verwoordde de toekomstvisie van de AFM: meer inzicht in risico’s, uitbouw van het Pensioenregister, meer hulp bij begrip van aangeboden informatie, en invoering van een pensioenbijsluiter. Gerritse sprak ook over solidariteit en transparantie. 

Nieuwsbericht en tekst toespraak
Doorsturen nieuwsbrief 

Kent u personen of organisaties voor wie de inhoud van deze nieuwsbrief ook interessant kan zijn? Dan verzoeken wij u vriendelijk om onderstaande link aan hen door te sturen. Zij kunnen zich dan ook abonneren op de nieuwsbrief.
  Aanmelden nieuwsservice
 
Opmerkingen of vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Toezicht op Pensioenuitvoerders door een e-mail te sturen naar pensioen@afm.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via nummer 020-7973730.
Volg de AFM nu ook op Twitter

Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via http://twitter.com/autoriteitfm
 
Archief nieuwsberichten

Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM

Bekijk onze openstaande vacatures
Afmelden | Profiel wijzigen | Doorsturen