Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief.
Nieuwsbrief Pensioen
Beste relatie,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief over het pensioentoezicht. Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op toezichtsgebied.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief
Rapport pensioencommunicatie SZW
Informatie over korten op UPO
Goed voorbeeld: ABN AMRO Pensioenfonds
Communicatie met aspirant-deelnemers
CEO-meetings met de pensioensector
Sinds AFM-rapport wordt er meer gelet op kosten
Ontbrekende risico-informatie leidt tot overschatting pensioenresultaat
Pensioenverevening in het pensioenregister
De Pensioen3daagse 2012 komt eraan!
Oproep: uitbreiden bereik nieuwsbrief
Publicaties en presentaties
 
Rapport pensioencommunicatie SZW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 26 juni 2012 aanbevelingen over pensioencommunicatie aan de Tweede Kamer gestuurd. Wij onderschrijven die aanbevelingen. Het belang en de behoeften van de deelnemer staan daarin centraal. Het is belangrijk dat deelnemers meer inzicht krijgen in hun pensioensituatie, zodat zij weten of ze actie moeten ondernemen. Er moeten meer mogelijkheden zijn om daarvoor gebruik te maken van digitale informatieverstrekking en informatieverstrekking aan de hand van belangrijke life events.

Wel willen wij extra aandacht vragen voor de volgende onderwerpen, die in het rapport slechts gedeeltelijk naar voren komen:

 • Een verplichte kwaliteitsindicatie voor pensioenregelingen
  Deelnemers moeten weten wat de kwaliteit van hun pensioenregeling is, zodat zij rekening kunnen houden met een eventueel tegenvallende pensioenaanspraak en indien nodig tijdig actie kunnen ondernemen. Daarom pleiten wij voor een verplichte en vergelijkbare kwaliteitsindicatie voor (onderdelen van) alle pensioenregelingen.
 • Normen ‘juist’ en ‘niet misleidend’ in wetgeving
  De deelnemer moet zijn financiële planning kunnen baseren op de informatie die hij ontvangt van zijn pensioenuitvoerder. De deelnemer moet er daarom van uit kunnen gaan dat de informatie die hij ontvangt juist en niet misleidend is. De AFM is daarom voorstander van toevoeging van de normen ‘juist’ en ‘niet misleidend’ in de pensioenwetgeving.
 • Pensioenuitvoerders mogen deelnemers helpen bij keuzes
  Pensioenuitvoerders moeten meer mogelijkheden krijgen om deelnemers meer inzicht te geven in hun pensioensituatie (als onderdeel van hun financiële planning) en in de keuzes die de pensioenregeling biedt. Daarom pleiten wij ervoor om de mogelijkheden die pensioenuitvoerders op dit gebied hebben wettelijk vast te leggen.
Lees hier het volledige persbericht

Informatie over korten op UPO

Het UPO-model 2012 bevat geen (ruimte voor) informatie over kortingsmaatregelen. Voor veel pensioenfondsen behoort korting echter wel tot de realiteit (zie bijvoorbeeld nieuwsbericht DNB). Daardoor leeft de wens om hier op het UPO-2012 al iets over te vermelden. Het tijdig opnemen van duidelijke en begrijpelijke informatie over kortingsmaatregelen is in het belang van de deelnemer; zie ook onze eerdere oproep op onze website om hierover zo vroeg en duidelijk mogelijk te communiceren. Wij vinden het dan ook wenselijk om deze informatie, als dat (nog) kan, op te nemen in de toelichting van het UPO-2012.

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars houden bij het opstellen van de UPO-modellen 2013 rekening met mogelijke kortingsmaatregelen en andere herstelmaatregelen.

 
Goed voorbeeld: waarschuwing bij UPO van ABN AMRO Pensioenfonds

In onze nieuwsbrief van mei 2012 kondigden wij aan regelmatig goede voorbeelden op het gebied van pensioencommunicatie te publiceren. Dit doen wij om pensioenuitvoerders op weg te helpen en te inspireren. De voorbeelden beperken zich niet tot de wettelijk verplichte communicatie, maar kunnen bijvoorbeeld ook goede websites, online tools of communicatiestrategieën zijn.

In deze nieuwsbrief vindt u een passage uit de begeleidende brief bij het UPO van ABN AMRO Pensioenfonds. Deelnemers met een mogelijk pensioentekort zien de volgende waarschuwing:

Mogelijk pensioentekort
Op basis van de bij ons bekende gegevens ontvangt u na uw pensioneren een pensioeninkomen dat aanmerkelijk lager is dan uw huidige inkomen. Redenen dat er een groot verschil is tussen uw huidig inkomen en uw toekomstig pensioeninkomen kunnen zijn:
 • dat uw inkomen de laatste jaren sterk gestegen is;
 • dat u later begonnen of tijdelijk gestopt bent met werken;
 • dat u tijdelijk minder gewerkt hebt;
 • een scheiding waarbij een deel van uw pensioen aan uw ex-partner toegekend is;
 • dat u pensioen opgebouwd hebt bij andere werkgevers en de waarde van het opgebouwde pensioen niet hebt overgedragen naar ABN AMRO Pensioenfonds.
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd en bij welke pensioenfondsen of verzekeraars. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw pensioen aan te vullen, maar niet bij ons pensioenfonds. Voor advies kunt u terecht bij een financieel adviseur.

Bron: begeleidende brief bij UPO van ABN AMRO

Waarom vindt de AFM deze waarschuwing bij het UPO een goed voorbeeld?

 1. Het fonds wijst de deelnemer uitdrukkelijk op een reëel risico in zijn pensioensituatie
 2. De deelnemer krijgt daarmee inzicht in zijn persoonlijke pensioensituatie
 3. Het fonds biedt de deelnemer handelingsperspectief: hij wordt verwezen naar mijnpensioenoverzicht.nl, krijgt het advies zijn inzicht te vergroten en actie te ondernemen
U kunt uw eigen communicatie-initiatieven ook aanmelden voor deze rubriek: stuur een bericht naar pensioen@afm.nl o.v.v. ‘Goed voorbeeld’, en mogelijk ziet u uw eigen communicatie-initiatief terug in de volgende nieuwsbrief voor pensioenuitvoerders.
 
Communicatie met aspirant-deelnemers

Sommige pensioenuitvoerders hebben te maken met zgn. aspirant-deelnemers, werknemers jonger dan 21 jaar die (nog) geen ouderdomspensioen opbouwen. In sommige gevallen wordt echter tegelijkertijd wel degelijk pensioen verworven: nabestaandenpensioen en/of arbeidsongeschiktheidspensioen (op risicobasis). Hieruit volgt dat deze aspirant-deelnemers deelnemer zijn, waardoor de wettelijke informatieverplichtingen van de pensioenuitvoerder ook voor hen gelden. Pensioenuitvoerders moeten deze deelnemers dus startbrieven, UPO’s en stopbrieven verstrekken. Bovendien zijn die deelnemers aanspraakgerechtigden; zij hebben pensioenaanspraken (nabestaanden- en/of arbeidsongeschiktheidspensioen, op risicobasis). Hieruit volgt dat (aspirant-) deelnemers die geen ouderdomspensioen opbouwen, maar alleen uitzicht hebben op nabestaandenpensioen en/of arbeidsongeschiktheidspensioen, hun aanspraken moeten kunnen zien op www.mijnpensioenoverzicht.nl
 
CEO-meetings met de pensioensector

Op 4 juni jl. ontvingen Ronald Gerritse en Harman Korte zes bestuursleden van pensioenfondsen voor een eerste CEO-meeting met de pensioensector. Een week later waren zes bestuursleden van pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s) onze gast. De AFM ontving namelijk signalen uit de sector dat er, naast het reguliere contact met vertegenwoordigers van de pensioenkoepels, behoefte bestond aan verbreding van de dialoog. Ons bestuur pakte deze handschoen op en nodigde een aantal bestuursleden uit.

Uit onderzoeken blijkt dat deelnemers helaas nog weinig geïnteresseerd zijn in pensioen en vaak niet in staat zijn de ontvangen informatie te begrijpen, laat staan te gebruiken. Pensioenen staan echter volop in de belangstelling. De laatste tijd zijn moeilijke boodschappen aan de orde: geen indexatie, versobering of zelfs korting. Dat kan het vertrouwen in het pensioenstelsel onder druk zetten. Tegen deze achtergrond, ook denkende aan bijvoorbeeld de uitwerking van het Pensioenakkoord en de zorgen van ouderen- en jongerenorganisaties over de risicodeling tussen generaties, werd er van gedachten gewisseld over enkele instellingoverstijgende thema’s, waaronder:
 1. Hoe kan communicatie met deelnemers effectiever?
 2. Welke handelingsperspectieven zijn aan deelnemers te bieden?
 3. Hoe kunnen deelnemers per ingelegde euro aan premie zo veel mogelijk pensioen krijgen?
 4. Is het wenselijk goede initiatieven te bundelen met het oog op eenduidigheid voor deelnemers en vanuit kostenoogpunt voor pensioenuitvoerders?
De bijeenkomsten werden door de genodigden op prijs gesteld en leidden tot meer inzicht bij de AFM wat er op dit moment binnen de pensioensector leeft. Wij zullen daarom in de toekomst opnieuw CEO-meetings organiseren.
 
Resultaat AFM-rapport: er wordt meer gelet op kosten

In april 2011 publiceerde de AFM het rapport “Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht” (PDF). Ook in de sector wordt nu steeds meer gelet op kosten. Zo werd kostenbesparing als bijkomend voordeel erkend bij de fusie van pensioenfonds Mediq met het bedrijfstakpensioenfonds voor apothekerassistenten. Pensioenfonds Waterrecreatie en Houten en Kunststoffen Jachtbouw is ook mede met het oog op kostenbesparing in gesprek met het fonds van de Houtverwerkende Industrie. En onlangs besloot het kleine Pensioenfonds Predikanten vanwege onder andere het kostenaspect over te stappen naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Ook op andere manieren wordt aandacht besteed aan kostenbesparing. Zo biedt TNS NIPO, in overleg met de Pensioenfederatie, bij voldoende belangstelling de mogelijkheid aan om (jaarlijks) deelnemeronderzoek uit te voeren (Benchmark Onderzoek Platform (BOP)). Daarbij worden tevredenheid, vertrouwen, pensioenbewustzijn en communicatie-effectiviteit gemeten. Bovendien worden uw scores afgezet tegen die van andere pensioenuitvoerders. Door dit deelnemeronderzoek te standaardiseren kan het tegen relatief lage kosten worden uitgevoerd. Kijk hier voor meer informatie:

Website TNS NIPO
 
Ontbrekende risico-informatie leidt tot overschatting pensioenresultaat

Informatie over het te bereiken inkomen na pensionering kan voor bepaalde groepen te optimistisch zijn, zeker naarmate de deelnemer verder van zijn pensioen verwijderd is. Dit blijkt uit onderzoek van de AFM op basis van CBS- en DNB-data. AFM-directeur Harman Korte gaf een interview aan de Volkskrant waarin hij ook ingaat op de resultaten uit dit onderzoek. Hij stelt dat pensioenfondsen jongere werknemers een te rooskleurig beeld van het te behalen pensioen geven. Vooral de kwaliteit van de pensioenregeling (gebaseerd op onder andere de franchise en het opbouwpercentage) heeft grote invloed op de hoogte van de pensioenuitkering. Ook risico’s zoals achterblijvende indexatie, echtscheiding of relatief hoge kosten kunnen leiden tot een grote inkomensachteruitgang bij pensionering.

De kwaliteit van pensioenregelingen, de diverse onzekerheden en risico’s in de huidige pensioenregelingen en de bijbehorende inkomensgevolgen zijn nu niet inzichtelijk genoeg. Wij pleiten er daarom voor om deelnemers meer dan 1 pensioenscenario te presenteren en de risico’s daarbij expliciet te benoemen. Ook moeten deelnemers de kwaliteit van pensioenregelingen kunnen vergelijken en moet hen handelingsperspectief worden geboden. Over het effectief communiceren over risico’s en onzekerheden is echter nog veel te leren. Vooral met inzichten uit de gedragseconomie is op dit gebied nog veel winst te behalen. Wij zijn van plan hier in de nabije toekomst meer aandacht aan te besteden, bij voorkeur in samenwerking met de pensioensector.

Volledig rapport Pensioenrisicoanalyse

 
Pensioenverevening in het pensioenregister 

De mogelijkheden van het pensioenregister zijn uitgebreid: vanaf nu is het ook mogelijk om gegevens over pensioenverevening na echtscheiding te zien op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Pensioenuitvoerders hebben tot 1 december 2012 de tijd om de aanlevering van de benodigde gegevens te realiseren. Zodra de gegevens over verevende pensioenaanspraken worden aangeleverd, kunnen deelnemers zien welke gevolgen hun echtscheiding heeft voor hun pensioen. Een goede zaak, omdat een echtscheiding daar veel invloed op heeft (zie ook ons rapport Pensioenrisicoanalyse).
 
De Pensioen3daagse 2012 komt eraan!

Ter herinnering: op 27, 28 en 29 september 2012 vindt de Pensioen3daagse plaats. Er worden in het hele land activiteiten georganiseerd om mensen overzicht van en inzicht in hun pensioen te geven. Doe ook mee en organiseer bijvoorbeeld extra pensioenvoorlichting direct voor uw deelnemers of via hun werkgevers, pensioenspreekuren, een pensioenlunch of iets anders waarbij het pensioenbewustzijn centraal staat.

Meer informatie en een aanmeldingsformulier

Oproep: uitbreiden bereik nieuwsbrief

Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in ons pensioentoezicht. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk (medewerkers van) pensioenfondsen, verzekeraars, pensioenuitvoeringsorganisaties, pensioenadviseurs en andere belanghebbenden deze nieuwsbrief lezen. Wij hebben daarom uw hulp nodig: verspreid waar mogelijk deze nieuwsbrief en raad een abonnement aan! U kunt verwijzen naar:

Aanmelden nieuwsservice

Publicaties en presentaties - Seminar pensioenjuristen DNB 

Op 13 juni organiseerde DNB een seminar voor pensioenjuristen. Namens de AFM gaf Jan van Miltenburg, manager Toezicht op Pensioenuitvoerders, een presentatie. Hij gaf daarin aan welke risico’s wij zien in pensioenuitvoering en waar illegaal en schadelijk gedrag elkaar overlappen.

Link naar presentatie Jan van Miltenburg (PDF)
 
Opmerkingen of vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Toezicht op Pensioenuitvoerders door een e-mail te sturen naar pensioen@afm.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via nummer 020-7973730.
Volg de AFM nu ook op Twitter

Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via http://twitter.com/autoriteitfm
 
Archief nieuwsberichten

Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM

Bekijk onze openstaande vacatures
Afmelden | Profiel wijzigen | Doorsturen