Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief.
Nieuwsbrief Pensioen
Beste relatie,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief over het pensioentoezicht. Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op toezichtsgebied.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief
Extra editie Nieuwsbrief Pensioen over UPO 2013 en kortingen komt eraan
Publicatie UPO-modellen 2013
Septemberpakket naar de Tweede Kamer
AFM-onderzoek Pensioenregister
Elektronische informatieverstrekking
Goed voorbeeld: Stichting Pensioenfonds Hoogovens
Consumentenmonitor 2012: pensioenfondsen niet transparant
Publicaties en presentaties
 
Extra editie Nieuwsbrief Pensioen over UPO 2013 en kortingen komt eraan
In de vorige edities van onze Nieuwsbrief Pensioen besteden wij steeds aandacht aan de kortingen die in 2013 moeten worden doorgevoerd. Uit onze Consumentenmonitor 2012 (zie verderop in deze Nieuwsbrief) blijkt echter dat ruim vier op de tien deelnemers niet weet of het pensioenfonds moet korten.

Er is dus nog werk aan de winkel. Binnenkort informeren wij alle pensioenuitvoerders schriftelijk over de communicatie rondom de kortingen en wat wij op dit terrein van hen verwachten. Die informatie verspreiden wij ook via een extra editie van onze Nieuwsbrief. Houd die dus in de gaten!

Publicatie UPO-modellen 2013
De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben de nieuwe UPO-modellen voor 2013 gepubliceerd. De indeling is hetzelfde als vorig jaar. Wel is er een aantal beleidsmatige aanpassingen gedaan. Zie voor meer informatie en de wijzigingen die zijn aangebracht:

www.uniformpensioenoverzicht.nl

Septemberpakket naar de Tweede Kamer
Op 24 september heeft staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het zogenoemde septemberpakket aan de Tweede Kamer gestuurd. De staatssecretaris wil voorkomen dat pensioenfondsbesturen de pensioenen meer moeten korten dan “noodzakelijk” is. Ook communicatie daarover is van groot belang:

“(…). De fondsen zullen hun deelnemers (…) over (de kortingen) vóór 1 maart 2013 informeren. Ik ben er voorstander van dat de fondsen hun deelnemers ook tijdig informeren over voorgenomen kortingen. Over de wijze en het moment waarop dat gebeurt ben ik in overleg met de pensioensector, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en DNB. Ik zal u informeren over de uitkomsten van dit overleg. Bij de voorgenomen wijziging van de Pensioenwet in 2014 zullen de informatieverplichtingen worden aangescherpt. De verplichting om deelnemers ook over voorgenomen kortingen te informeren, wordt hierbij meegenomen.”

De AFM raadt pensioenfondsen aan nu alvast na te denken over communicatie met belanghebbenden, en daarbij uit te gaan de concrete gevolgen van (herstel)maatregelen.

Nieuwsbericht over septemberpakket

AFM-onderzoek Pensioenregister
De AFM vindt het van cruciaal belang dat iedere deelnemer overzicht kan krijgen van zijn pensioen. Essentieel daarvoor is het Pensioenregister. Wij hebben daarom onlangs onderzoek gedaan naar de volledigheid en kwaliteit van de getoonde aanspraken op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Uit ons onderzoek blijkt dat niet alle deelnemers hun aanspraken kunnen zien via het Pensioenregister. De oorzaak daarvan ligt niet bij de werking van het Pensioenregister, maar bij het niet aanleveren van gegevens door pensioenuitvoerders. Bovendien bleken niet alle pensioenuitvoerders de aanspraken die deelnemers via het Pensioenregister kunnen inzien binnen één maand na verzending van de UPO´s te verversen. In dit onderzoek hebben wij tegelijkertijd een aantal UPO’s onderzocht op begrijpelijkheid en juistheid. Hierbij hebben wij veel verbeterpunten opgemerkt. In sommige gevallen bleek het UPO bijvoorbeeld te omvangrijk, dus onnodig duur en ontoegankelijk.

Gezien de uitkomsten uit het onderzoek begint de AFM binnenkort een vervolgonderzoek naar de aansluiting van pensioenuitvoerders op het Pensioenregister. Wij zullen ons vooral richten op de volledige zichtbaarheid en juistheid van de (aanlevering van) aanspraken in het Pensioenregister.

Elektronische informatieverstrekking
Eén van de aanbevelingen uit het rapport ‘Pensioen in duidelijke taal’, dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eind juni 2012 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, richt zich op het elektronisch verstrekken van informatie. De aanbeveling stelt dat pensioenuitvoerders meer mogelijkheden moeten krijgen om digitaal te communiceren met hun deelnemers.

De AFM ondersteunt deze aanbeveling van harte. Daarom willen we pensioenuitvoerders nogmaals wijzen op de mogelijkheden die er onder de huidige wet- en regelgeving al zijn om informatie elektronisch te verstrekken (zie ook onze Leidraad communicatie voor pensioenuitvoerders):
 • Pensioenuitvoerders mogen de wettelijk verplichte informatiedocumenten elektronisch verstrekken als de deelnemer daarmee instemt.
 • Het ‘verstrekken’ van informatie impliceert een brengplicht: de pensioenuitvoerder moet de informatie binnen de persoonlijke omgeving van een deelnemer brengen (bijvoorbeeld door het sturen van een e-mail met de informatie, of door het sturen van een e-mail met daarin een link naar een beveiligde website) – hij mag het dus niet op een openbaar toegankelijke plek zetten.
 • De wijze van verkrijging van de instemming van de deelnemer met elektronische verstrekking is vormvrij, zo lang maar is vastgelegd dat de deelnemer  instemming heeft verleend.
 • De deelnemer moet de elektronische informatie duurzaam kunnen bewaren, na ontvangst daarvan.
 • De pensioenuitvoerder moet kunnen aantonen dat de informatie verstuurd is. Als de pensioenuitvoerder een foutmelding of niet-ontvangstmelding krijgt, moet de pensioenuitvoerder de informatie alsnog schriftelijk verstrekken.

Goed voorbeeld: Stichting Pensioenfonds Hoogovens
In deze nieuwsbrief vindt u een passage uit een brief die Stichting Pensioenfonds Hoogovens verstuurd heeft aan deelnemers die door de verhoging van de AOW-leeftijd met een ‘AOW-gat’ te maken krijgen. Deze deelnemers krijgen een persoonlijke waarschuwing voor dit mogelijke inkomensprobleem:

Let op: u heeft een AOW-gat van 1 maand!
Op het moment dat u met pensioen ging was de AOW-leeftijd nog 65 jaar. Uw tijdelijk pensioen van
€ 1.852,91 bruto per maand eindigt daarom op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. U ontvangt echter pas AOW wanneer u 65 jaar en 1 maand wordt. Daardoor heeft u 1 maand een lager inkomen dan waar u bij pensionering van bent uitgegaan.

Hoe kunt u het AOW-gat overbruggen?
Pensioenfonds Hoogovens kan u geen oplossing bieden voor deze inkomensdaling. De overheid gaat er in principe vanuit dat u het AOW-gat uit eigen middelen, bijvoorbeeld door hiervoor maandelijks een bedrag te sparen, overbrugt. Omdat niet iedereen zich tijdig heeft kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd is er een vrijwillige voorschotregeling geïntroduceerd. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. Voor u geldt dat u 1 maand AOW kunt lenen bij de Sociale Verzekeringsbank. U betaalt de lening af doordat uw AOW-uitkering gedurende 6 maanden wordt gekort. Voor meer informatie over deze regeling, de AOW-leeftijd en de AOW in het algemeen, kunt u terecht op www.svb.nl.

Bron: brief Stichting Pensioenfonds Hoogovens

Waarom vindt de AFM dit een goed voorbeeld?
 1. Het fonds wijst de deelnemer proactief en uitdrukkelijk op een mogelijk probleem in zijn pensioensituatie
 2. De deelnemer krijgt daarmee tijdig, op een tijdstip dat hij nog actie kan ondernemen, een waarschuwing
 3. Het fonds biedt de deelnemer handelingsperspectief (wat kunt u doen?): hij wordt verwezen naar www.svb.nl, waar de deelnemer vervolgens, indien nodig, actie kan ondernemen.
U kunt uw eigen communicatie-initiatieven ook aanmelden voor deze rubriek: stuur een bericht aan pensioen@afm.nl o.v.v. ‘Goed voorbeeld’, en mogelijk ziet u uw eigen communicatie-initiatief terug in de volgende nieuwsbrief voor pensioenuitvoerders.

Consumentenmonitor 2012: pensioenfondsen onvoldoende transparant
Uit de consumentenmonitor 2012 blijkt dat er nog werk aan de winkel is voor pensioenuitvoerders:
 • Waar één op de vier niet-gepensioneerden verwacht dat men na pensionering ongeveer 70% van het laatstverdiende bruto salaris over zal houden, blijkt in werkelijkheid dat slechts één op de tien gepensioneerden dit percentage daadwerkelijk als bruto inkomen ontvangt.
 • Een meerderheid van de gepensioneerden verwacht dat met name zij zelf geraakt worden door de aangekondigde kortingen op pensioenaanspraken.
 • Ruim vier op de tien pensioenopbouwers bij een pensioenfonds zijn niet op de hoogte of het pensioenfonds moet korten op pensioenaanspraken.
 • Deelnemers vinden pensioenfondsen niet transparant: slechts één op de vijf geeft aan dat een pensioenfonds op dit moment transparant is.

Gelukkig draagt de berichtgeving over pensioen bij aan het pensioenbewustzijn van consumenten:
 • Slechts één op de vijf pensioenopbouwers verwacht dat de afgegeven indicatie door de pensioenuitvoerder daadwerkelijk het bedrag is dat men gaat ontvangen bij pensionering.
 • Eén derde van de niet-gepensioneerden verwacht langer door te moeten werken of te moeten bezuinigen om in de toekomst financieel rond te kunnen komen.
 • Doordat er veelvuldig berichten in de media verschijnen omtrent pensioenen is iets meer dan een kwart van de respondenten zich meer gaan verdiepen in het pensioen.
Bij het ontwikkelen en uitvoeren van de communicatiestrategie raadt de AFM aan rekening te houden met de aard en mate van pensioenonbewustzijn.

Link naar de consumentenmonitor voorjaar 2012 (PDF)

Publicaties en presentaties

Speech Ronald Gerritse 25 september 2012
Op het Pensioenforum 2012 sprak AFM-voorzitter Ronald Gerritse over beperking van de pensioenambitie, inpassen van onzekerheden en noodzaak van kostenbeperking. Bovendien pleit hij voor meer (functionele) transparantie, steviger verantwoording door pensioenbesturen, meer handelingsperspectief voor deelnemers en een verdergaande zorgplicht voor pensioenfondsen.

Lees hier de hele speech van Ronald Gerritse


Speech Harman Korte 28 augustus 2012
Op het Zomerseminar pensioen van politieke jongerenorganisaties ging Harman Korte in op de uitlegbaarheid van ons pensioenstelsel. Hoe begrijpelijker het stelsel, des te makkelijker wordt effectieve communicatie met (onder andere) deelnemers. Begrip van, maar ook begrip voor ons pensioenstelsel zorgt voor het benodigde draagvlak.

Lees hier de hele speech van Harman Korte


Speech Ronald Gerritse 21 augustus 2012
Bij de uitreiking van het Handboek Pensioenen had AFM-voorzitter Ronald Gerritse het over mogelijke verbeteringen in pensioencommunicatie: van informatie naar communicatie en van inzicht naar handelingsperspectief. Dat is wat ons te doen staat.

Lees hier de hele speech van Ronald Gerritse
(PDF)

Opmerkingen of vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Toezicht op Pensioenuitvoerders door een e-mail te sturen naar pensioen@afm.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via nummer 020-7973730.
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via
http://twitter.com/autoriteitfm

 
Archief nieuwsberichten

Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM

Bekijk onze openstaande vacatures
Afmelden | Profiel wijzigen | Doorsturen