Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief Pensioen juli 2013
Beste relatie,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief over het pensioentoezicht. Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op toezichtsgebied.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  AFM onderzoekt Pensioenregister
  Naar een actieve pensioendeelnemer
  Oproep Pensioenregister
  Maak uw pensioencommunicatie effectiever!
  Heffingen pensioentoezicht
  Pensioen3daagse: doet u ook mee
  Voorbereiding op nieuw pensioen
  Investeringsverbod clustermunitie
  Publicaties en presentaties
                            
AFM onderzoekt Pensioenregister
De AFM heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin 35 pensioenuitvoerders gegevens beschikbaar stellen via het Pensioenregister. Hieruit blijkt dat de deelnemende pensioenuitvoerders zich duidelijk inspannen om te voldoen aan hun verplichtingen. De pensioengegevens van de meeste actieve en gewezen deelnemers blijken beschikbaar te zijn gesteld via het Pensioenregister. Gebreken betroffen in de meeste gevallen een kleine, specifieke groep deelnemers, zoals deeltijdgepensioneerden of arbeidsongeschikten. De oorzaak van de gebreken ligt vaak in de administratieve processen.

De AFM vraagt pensioenuitvoerders extra aandacht te besteden aan kwetsbare risicogroepen zoals deeltijdgepensioneerden of arbeidsongeschikten. Ook vragen we pensioenuitvoerders om de oorzaken van de gebrekkige aanlevering aan te pakken door bijvoorbeeld tijdig controles uit te voeren en administratieve processen te optimaliseren.

Naar een actieve pensioendeelnemer
Hoe kan de pensioensector pensioenconsumenten tot actie aanzetten? Het wetenschappelijke Netspar-rapport ‘Op naar actieve pensioenconsumenten’ presenteert een model dat stapsgewijs beschrijft hoe dit zou kunnen. Het model is een uitwerking van de overzicht-inzicht-actie-stappen die de AFM eerder heeft geïntroduceerd.

Het artikel beschrijft welke informatie consumenten nodig hebben om bepaalde keuzes te kunnen maken en hoe de pensioensector deze informatie het beste kan overbrengen. Het beschreven model beperkt zich niet alleen tot pensioen via de werkgever, maar plaatst het pensioen binnen het grotere geheel van de totale financiële planning van de consument. Het model is uitgewerkt in een checklist die de pensioensector kan gebruiken om de eigen communicatie-instrumenten te toetsen of te ontwikkelen. Ook is het model een mogelijke blauwdruk voor het toekomstige Pensioendashboard, het online interactieve hulpmiddel waarmee consumenten overzicht en inzicht kunnen krijgen in hun eigen pensioensituatie en weten wat voor actie zij kunnen ondernemen.

Oproep Pensioenregister
De AFM vindt het belangrijk dat iedereen beschikt over zijn pensioengegevens, zodat financiële planning mogelijk is. Op dit moment moeten pensioenuitvoerders ten minste eens in de vijf jaar hun gewezen deelnemers een UPO sturen. Hiermee hangt samen dat pensioenuitvoerders de informatie die zij via het Pensioenregister beschikbaar stellen, ten minste eens in de vijf jaar moeten bijwerken.

In de praktijk blijkt dat bij een groot gedeelte van de pensioenuitvoerders het bijwerken en beschikbaar stellen van gegevens via het Pensioenregister vaak jaarlijks gebeurt voor gewezen deelnemers. Dit is iets dat de AFM van harte aanmoedigt. We roepen pensioenuitvoerders die nog niet jaarlijks bijwerken op om deze stap ook te maken.

Maak uw pensioencommunicatie effectiever
Pensioenuitvoerders communiceren op allerlei momenten en op allerlei manieren met hun deelnemers. Maar zitten die deelnemers daar wel op te wachten en kunnen ze wel iets doen met de informatie die ze krijgen? De Europese pensioen- en verzekeraarstoezichthouder EIOPA heeft op basis van gedragseconomische inzichten tien aandachtspunten voor effectieve pensioencommunicatie geformuleerd.

Allereerst moet het gedragsdoel duidelijk zijn: wat moet de lezer gaan doen? Welke (financiële) beslissingen moet de deelnemer nemen op basis van de informatie? Belangrijke kerninformatie, zoals “Op welk pensioeninkomen kan ik rekenen?” en “Kan ik de risico’s om dat te bereiken dragen?” moet in een eerste laag van informatie beschikbaar zijn (bijvoorbeeld op de eerste pagina).

In diepere lagen van informatie (zoals achterliggende internetpagina’s of een bijlage) kan technisch meer complexe en juridische informatie te vinden zijn. Taalgebruik moet eenvoudig en consistent zijn en jargon moet worden vermeden. Informatie, en in het bijzonder de cijfers, moeten persoonlijk relevant zijn voor de consument. Zo willen mensen het verwachte toekomstige inkomen kunnen vergelijken met het inkomen van nu.


EIOPA introduceert de niet-homo-economicus Max en illustreert alle aanbevelingen met bestaande voorbeelden van pensioeninformatie uit verschillende Europese lidstaten. Zo kunt u zelf ook gemakkelijk aan de slag met de aanbevelingen!

Lees hier meer: Rapport EIOPA (PDF)
Tarieven doorlopend toezicht 2013 bekend
De tarieven voor de heffing doorlopend toezicht 2013 zijn gepubliceerd. Een belangrijke verandering voor pensioenfondsen is dat de opbouw van de tarieven meer is gebaseerd op het draagkrachtbeginsel. Er wordt nu een basisbedrag gehanteerd van € 750 en er is geen maximumheffing meer. De begrote overheidsbijdrage voor het AFM-toezicht is verlaagd van € 29 miljoen naar € 20 miljoen.

Door deze wijzigingen stijgt de heffing voor grote pensioenfondsen ten opzichte van 2012. De consequenties voor de middelgrote en kleinere pensioenfondsen verschillen per individueel pensioenfonds. De meeste pensioenfondsen krijgen een lagere heffing dan in 2012 opgelegd.

Pensioenfondsen krijgen daarnaast een teruggave van 24,5% van de heffing over 2012. Deze teruggave staat op de factuur apart vermeld.

Op onze website vindt u meer informatie:
  Veelgestelde vragen over heffingen 2013

  Brochure heffing 2013 (PDF)
  Nadere informatie heffing 2013 pensioenfondsen
     
 
Verrekening exploitatiesaldo 2012 (PDF)

Pensioen3daagse: doet u ook mee?
Heb jij het goed voor elkaar? Dat is het thema van de jaarlijkse Pensioen3daagse 2013 van Wijzer in geldzaken. Op 1, 2 en 3 oktober staat in heel Nederland het thema pensioen centraal. Dit jaar staan we stil bij de hoogte van het pensioen en de life events die van invloed kunnen zijn op het pensioen. Wat zijn iemands pensioenwensen en hoe krijg je dat voor elkaar? Waar moet hij of zij aan denken bij het veranderen van baan? Wat moet iemand regelen op het gebied van pensioen bij trouwen? Tijdens de Pensioen3daagse wil Wijzer in Geldzaken Nederland pensioenbewuster maken. Dit kan niet zonder uw hulp! Doe daarom ook mee en help pensioen op de kaart te zetten tijdens de Pensioen3daagse 2013.

Ga naar www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse voor meer informatie en meld uw organisatie aan. U kunt zich nu inschrijven en gratis promotiemateriaal aanvragen.
Voorbereiding op nieuw pensioen
De Nederlandsche Bank (DNB) en AFM adviseren pensioenfondsen zich nu al te voorbereiden op de nieuwe pensioenwetgeving die op 1 januari 2015 ingaat. We besteden hier gezamenlijk aandacht aan door bijvoorbeeld gesprekken te voeren met pensioenfondsbesturen, seminars te organiseren en presentaties te geven op congressen.

Begin juli beoordelen we de voorbereiding van middelgrote en kleine pensioenfondsen. Deze ‘éénmeting’ is het vervolg op een meting die we eind vorig jaar hebben gehouden bij zestig pensioenfondsen. Daaruit bleek dat een groot deel van de fondsen zich weliswaar voorbereidt, maar dat die voorbereiding vaak niet verder ging dan oriëntatie op de nieuwe contracten. In de meting van juli willen DNB en AFM bekijken of er voortgang is geboekt.

Wij vinden het belangrijk dat het belang van de deelnemer centraal staat in de overgang naar een nieuw (nominaal of reëel) pensioencontract. Een nieuw pensioencontract, en dus ook het beleggingsbeleid, moet aansluiten op de risicobereidheid van (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. Bovendien moet in alle gevallen duidelijk zijn wie welke risico’s draagt en wat de gevolgen voor de koopkracht zijn.

Investeringsverbod clustermunitie
Vanaf 1 januari 2013 geldt een investeringsverbod in bedrijven die clustermunitie of cruciale onderdelen daarvan produceren, verkopen of distribueren. Het verbod geldt voor alle in Nederland gevestigde financiële ondernemingen. Ook hun bijkantoren en verbonden agenten in het buitenland vallen hieronder. De AFM houdt toezicht op de naleving van deze regelgeving.

Ondernemingen moeten adequate maatregelen treffen om te vermijden dat ze transacties (laten) uitvoeren in, leningen verstrekken aan, of niet-vrij verhandelbare deelnemingen nemen in de genoemde bedrijven. Ondernemingen die financiële instrumenten, leningen of niet-vrij verhandelbare deelnemingen bezitten, moeten deze binnen een redelijke termijn van de hand doen of beëindigen.

De sector heeft eind 2012 een indicatieve lijst voor 2013 samengesteld van bedrijven die onder het investeringsverbod zouden vallen. De sector heeft deze lijst op vrijwillige basis gepubliceerd. De AFM gebruikt deze lijst als ‘risicoradar’ in haar toezicht. De AFM zal maatregelen nemen als niet kan worden uitgelegd waarom is geïnvesteerd in een bedrijf dat onder het investeringsverbod valt.

Vragen en opmerkingen hierover kunt u mailen naar TEFI_Secretariaat@afm.nl.

Publicaties en presentaties
  • In de juli-uitgave van IPNederland #32 staat een interview over de pensioenvergelijker met Johan de Groot, hoofd Transparantietoezicht AFM, en Jan van Miltenburg, manager Toezicht Pensioenuitvoerders: “AFM ijvert voor kwaliteitslabel”.
  • AFM-bestuurslid Harman Korte gaf samen met DNB-directeur Olaf Sleijpen een presentatie op het IPN-seminar “Houdbaarheid in Zicht” op 20 juni 2013. Over verwachtingen waarmaken en een nieuw pensioencontract.
  • De Tweede Kamer heeft de AFM op 30 mei verzocht om een oordeel te geven over de brief en de actuariële berekening van de effecten van het wetsvoorstel “Wet verlaging maximum opbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen’. Lees hier onze reactie aan de tweede kamer over Witteveenkader.
  • Hoofd Transparantietoezicht AFM Johan de Groot gaf met hoofd Communicatie van de Pensioenfederatie Roos Kuip een dubbelinterview aan OMNI, het relatiemagazine van Mn Services. Zij gaan in gesprek over hoe deelnemers het beste kunnen worden geïnformeerd over hun pensioen.
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via
http://twitter.com/autoriteitfm
.

Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk al onze vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen