Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief voor beleggingsondernemingen
25-09-2013
Beste relatie,
In deze nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op beleggingsondernemingen.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Voorwoord
 
Effectenmarkten
  Meldpunt Marktmisbruik
  Meld transacties in financiële instrumenten aan de AFM
  Onderzoek Best Execution kleine en middelgrote beleggingsondernemingen
  
 
Algemeen
  Dienstverlening rentederivaten voor verbetering vatbaar
  MiFID II: Overeenstemming in de Raad
  Inwerkingtreding AIFM-richtlijn
  Nieuwe verplichtingen OTC-derivaten vanaf 15 september
Voorwoord
In Nederland kunt u als beleggingsonderneming beleggen via NYSE Euronext, en sinds 2007, toen de Europese MiFID regelgeving in werking trad, ook via andere handelsplatformen. Alleen TOM is hier, sinds 2012, actief als Nederlands handelsplatform.

Maar het beurzenlandschap is sterk in beweging. Niet alleen is NYSE Euronext overgenomen door ICE, recent hebben twee partijen op het gebied van het afwikkelen van transacties, EMCF en Euro CCP, aangekondigd te fuseren. Dat heeft wellicht ook gevolgen voor u.

De AFM zal er uiteraard op toezien dat ook de nieuwe organisaties zich aan de regels blijven houden. Want ook in 2014 blijft het eerlijke en efficiënt functioneren van de effectenmarkten en het bestendig blijven van de infrastructuur een van de toezichtthema’s van de AFM. Wat onze plannen op dat gebied zijn voor het komende jaar kunt u lezen in de Concept Agenda 2014. Ook de plannen in het kader van het thema ‘Kwaliteit van vermogensopbouw is beter’ worden daarin beschreven.

Wilt u inbreng leveren aan de Agenda 2014? Stuur uw reactie dan uiterlijk 9 oktober per e-mail naar de AFM: focus@afm.nl.

In deze nieuwsbrief vindt u dit keer vooral onderwerpen over kapitaalmarkten. Hoe staat het bijvoorbeeld met de naleving van de best execution verplichtingen? Lees ook hoe u mogelijk marktmisbruik en transacties bij de AFM kunt melden en wat de laatste stand van zaken is rond de ontwikkeling van nieuwe Europese regels waarmee u als beleggingsonderneming te maken krijgt.

Vragen over deze en andere onderwerpen kunt u stellen aan het Ondernemersloket via het Contactformulier.
 
Paul-Willem van Gerwen, hoofd Toezicht effectenmarkten en financiële infrastructuur

Effectenmarkten
Meldpunt Marktmisbruik - ook bij twijfelgevallen 
  
Begin 2013 is het Meldpunt marktmisbruik geïntroduceerd. Bij het Meldpunt kunnen marktpartijen vermoedens van marktmisbruik melden.

Meldingen zijn voor de AFM een belangrijk onderdeel van het toezicht op marktmisbruik. Wij zien dan ook graag dat marktpartijen ons informeren als zij een vermoeden hebben van handel met voorwetenschap of marktmanipulatie. Ook als u twijfelt of iets marktmisbruik betreft, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen.

Voor beleggingsondernemingen is het melden van een redelijk vermoeden van marktmisbruik overigens verplicht. In 2012 heeft de AFM met een aantal marktpartijen gesproken over hun interne beleid en procedures rondom meldingen. Dit heeft een aantal zeer nuttige ‘best practices’ opgeleverd. 

Voor vragen kunt u met het Meldpunt bellen op 020 797 3777 of mailen naar marketsupervision@afm.nl.

  Best practices marktmisbruik
  
Meld transacties in financiële instrumenten
Banken en beleggingsondernemingen die transacties verrichten in financiële instrumenten zijn verplicht deze uiterlijk de volgende werkdag te rapporteren aan de AFM.

Deze verplichting geldt voor transacties in financiële instrumenten die zijn toegelaten op een effectenmarkt ongeacht de plaats van uitvoering. Door de rapportage kan de AFM marktmisbruik opsporen en voorkomen.

Momenteel rapporteren circa vijftig beleggingsondernemingen direct via het TransactieRapportageSysteem (TRS) van de AFM.

Let als beleggingsonderneming goed op of deze verplichting voor u geldt. In het Handboek Transactierapportage vindt u informatie over de verplichting om transacties te rapporteren geldt en op welke wijze dat kan. Het handboek is (op verzoek van de markt) in het Engels. 

  
 
Handboek Transactierapportage
Onderzoek Best Execution kleine en middelgrote beleggingsondernemingen
In het AFM-Self Assessment Beleggingsondernemingen 2012 zijn vragen gesteld over de manier waarop beleggingsondernemingen de Best Execution-verplichting uit de Wft invullen. Hieruit blijkt onder meer dat het niet duidelijk is wanneer een beleggingsonderneming over een orderuitvoerbeleid moet beschikken.

Best Execution wil zeggen dat de beleggingsonderneming het beste resultaat voor de cliënt haalt wanneer zij een order uitvoert. Dit resultaat wordt door de Wft onder meer gedefinieerd door de prijs van het financiële instrument plus de uitvoeringskosten. Bij de uitvoering kunnen echter ook andere factoren van belang zijn.

Uit de antwoorden die gegeven zijn blijkt dat veel beleggingsondernemingen hun orders voor uitvoering doorgeven aan een derde partij. Uit de analyse van de verdere antwoorden blijkt dat het voor beleggingsondernemingen niet altijd duidelijk is wie over een orderuitvoerbeleid en wie over een orderuitvoerregeling moet beschikken. 

In onderstaand figuur de bepalingen voor Best Execution uit de Wft schematisch
weergegeven (klik op de afbeelding voor een groter beeld).
 

 
Opvallend was verder dat het merendeel van de orders uitgevoerd wordt op gereglementeerde markten, terwijl afgelopen jaren diverse alternatieve platformen opgericht zijn.

De AFM verwacht dat beleggingsondernemingen in hun jaarlijkse evaluatie van het orderuitvoerbeleid ook deze platformen meenemen in hun analyse om het beste resultaat voor cliënten te behalen.


 
Veelgestelde vragen over best execution
Algemeen
Dienstverlening rentederivaten voor verbetering vatbaar 
   
De dienstverlening van sommige banken aan het professionele midden- en kleinbedrijf (MKB) bij het afsluiten van rentederivaten is voor verbetering vatbaar.

Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van de AFM naar het dienstverleningsproces van de belangrijkste aanbieders in Nederland.
  
  Naar het nieuwsbericht op afm.nl
  Direct naar het rapport 
   
MiFID II: Overeenstemming in de Raad
De onderhandelingen over de herziening van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) in de Raad van Ministers zijn eind juni afgerond. Er is intensief onderhandeld over onderwerpen als algemene toegang tot afwikkelingssystemen, de ontheffingsmogelijkheden voor transparantie voorafgaand aan transacties en de eisen voor de nieuwe categorie handelsplatformen, OTF (Organised Trading Facility).

Nu overeenstemming is bereikt in de Raad, zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Raad, het Europees Parlement en de Commissie over de definitieve tekst van de nieuwe richtlijn (MiFID) en verordening (MiFIR). Naar verwachting zullen deze onderhandelingen nog enige maanden duren.

  
 
Meer informatie over MiFID II
Inwerkingtreding AIFM-richtlijn
Op 22 juli 2013 is de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (Directive on Alternative Investement Fund Managers, de AIFM-richtlijn) in werking getreden.

De komst van de AIFM-richtlijn brengt voor beleggingsondernemingen die zich ook bezig houden met beheer van alternatieve beleggingsinstellingen (lees: beleggingsinstellingen die niet als icbe kwalificeren) ingrijpende veranderingen mee.

Allereerst gelden er per 22 juli 2013 nieuwe regels voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen. Om een AIFMD-vergunning te verkrijgen en te behouden moet doorlopend aan een groot aantal voorwaarden worden voldaan.

Zo moet bijvoorbeeld informatie aan de toezichthouder worden verstrekt over (onder andere) de karakteristieken van de beheerde fondsen en gelden er eisen aan het aanstellen van een bewaarder, delegatie, een beheerste en integere bedrijfsvoering, waardering van activa en het minimaal aan te houden kapitaal. Bovendien kent de richtlijn een aantal specifieke bepalingen die alleen gelden ingeval van het verkrijgen van zeggenschap in niet-beursgenoteerde ondernemingen of als gebruik wordt gemaakt van leverage.

Daarnaast staat  de Europese Commissie op dit moment de opvatting voor dat de inwerkingtreding van de AIFM-richtlijn meebrengt dat het niet langer toegestaan is dat een beheerder die in het bezit is van een AIFMD-vergunning daarenboven beschikt over een afzonderlijke vergunning als beleggingsonderneming.

Een externe beheerder kan, mits aan een aantal aanvullende voorwaarden wordt voldaan, de AFM wel verzoeken om zijn AIFMD-vergunning uit te breiden met het verlenen van de beleggingsdiensten van individueel vermogensbeheer, advies, bewaring en administratie van deelnemingsrechten en het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot financiële instrumenten. Een externe beheerder mag onder de AIFMD-vergunning echter geen andere beleggingsdiensten verlenen. Verder is de Europese Commissie van oordeel dat een externe beheerder onder de AIFMD-vergunning die beleggingsdiensten alleen mag verlenen aan cliënten in Nederland.

Voor het verlenen van andere beleggingsdiensten en/of het verlenen van beleggingsdiensten aan cliënten in andere staten moeten zij naar het huidige oordeel van de Europese Commissie een afzonderlijke entiteit opzetten die beschikt over een vergunning als beleggingsonderneming.

  
 
Meer informatie over AIFMD
Nieuwe verplichtingen OTC-derivaten vanaf 15 september
OVoor ondernemingen die partij zijn bij een derivatencontract dat buiten de beurs om gaat (ook wel ‘over the counter’ (OTC)) gelden vanaf 15 maart verplichtingen uit de EMIR-wetgeving. Het gaat om verplichtingen op het gebied van risicomanagement die geleden voor alle openstaande OTC-derivatencontracten die niet worden afgewikkeld worden via een centrale tegenpartij. Vanaf 15 september 2013 gelden bovendien nog drie verplichtingen met betrekking tot portfolio reconciliatie, portfolio compressie en geschillenbeslechting.

De verplichting met betrekking tot portfolio reconciliatie houdt kortweg in dat partijen bij een OTC-derivatencontract er zorg voor moeten dragen dat zij dezelfde voorwaarden van de de transactie vastleggen. De verplichting tot het uitvoeren van een portfolio compressie zorgt ervoor dat partijen dezelfde risicopositie behouden, maar dat ze het aantal contracten verminderen. Ten slotte moeten partijen vanaf 15 september procedures en processen voor geschillen hebben. Ook moeten financiële tegenpartijen geschillen in bepaalde gevallen melden aan de AFM. Partijen met een vergunning van de AFM kunnen in deze gevallen een e-mail sturen aan emir@afm.nl.

Voor meer informatie over EMIR kunt u terecht op:

  
 
www.afm.nl/emir
Reacties op de nieuwsbrief
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?

Bent u tevreden over deze nieuwsbrief? Mist u onderwerpen of zou u het graag anders zien? Laat het ons weten via website@afm.nl.

Contact met de AFM
De algemene contactgegevens van de AFM vindt u in het contactformulier.

  Naar boven

Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichtenvan de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk hier onze vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen