Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief Pensioen - 17 maart 2014
Beste relatie,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief over het pensioentoezicht. Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op toezichtsgebied.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  AFM Jaaragenda 2014
  Communicatie over pensioenverlagingen in 2014
 
Informatie over de gevolgen van het nieuwe Witteveenkader
  Wetsvoorstel Pensioencommunicatie
  Ideeën AFM-seminar pensioencommunicatie
 
Publicaties en presentaties

AFM Jaaragenda 2014
In de Jaaragenda licht de AFM haar doelstellingen en de beoogde effecten van het toezicht toe. Voor pensioentoezicht blijft de hoofddoelstelling: pensioenuitvoerders geven overzicht en inzicht in de hoogte en risico’s van pensioen. De AFM wil hiermee bereiken dat de deelnemer op basis van tijdige, duidelijke, begrijpelijke en volledige informatie in staat is te plannen voor de oude dag. Ook vindt de AFM het belangrijk dat de pensioensector zorgt voor een kostenefficiënte, niet nodeloos gecompliceerde regeling die bij de deelnemer past.

In de eerste helft van 2014 voert de AFM op het gebied van pensioenen de volgende onderzoeken uit:

Klantbelang Centraal (KBC) Dashboard pensioenverzekeraars
Als aanvulling op het huidige ‘klantbelang centraal dashboard’ is besloten om in 2013 het dashboard uit te breiden met de module pensioen. Het KBC dashboard geeft inzicht in de mate waarin de zes grote pensioenverzekeraars het belang van de deelnemer centraal stellen. De AFM kijkt naar de mate waarin pensioenverzekeraars de kwaliteitseisen juistheid, volledigheid, begrijpelijkheid en tijdigheid en actualiteit van informatievertrekking in hun administratieve organisatie (AO) borgen. De AFM gaat na hoe de verzekeraars toezien op de werking van de relevante processen en of men in de praktijk deze kwaliteitseisen in de dagelijkse leiding onder de aandacht brengt (interne controles, IC).

Uitkeringsinformatie
De AFM wil, gezien de uitkomsten van het pilotonderzoek in 2013, meer inzicht krijgen in de kwaliteit van de informatie die pensioenfondsen aan deelnemers verstrekken over de aanstaande pensioenuitkering. De AFM gaat na of deelnemers op tijd begrijpelijke, correcte en volledige informatie ontvangen over hun pensioenuitkering, zodat zij keuzes kunnen maken over bijvoorbeeld uitstel of uitruil van hun pensioen. De 30 geselecteerde pensioenfondsen voor dit onderzoek zijn in januari door de AFM op de hoogte gesteld van hun deelname.

Realistische ambities
In het onderzoek Realistische ambities bekijkt de AFM samen met DNB de balans tussen de geformuleerde ambitie, het verwachte pensioenresultaat en de wijze waarop dit gecommuniceerd wordt met deelnemers.

Gezien de huidige financiële situatie van veel pensioenfondsen is het nodig om kritisch te kijken naar de geformuleerde en te financieren ambities van pensioenregelingen, immers:

- Er zijn in de afgelopen jaren mogelijk verlagingen toegepast.
- Er zijn in de afgelopen jaren mogelijk geen indexaties verleend.
- Het lange termijn herstelplan moet nog worden uitgevoerd.
- In veel gevallen wordt een volledige indexatie geambieerd.

Kosten vermogensbeheer pensioenfondsen
In 2011 publiceerde de AFM het rapport “Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht”. Sinds onze publicatie hebben kosten veel aandacht gekregen, ook van de pensioenfondsen zelf. Toen concludeerde de AFM dat pensioenfondsen drie keer zoveel kosten maakten als ze rapporteerden. Dit was kwalijk omdat er zonder rapportage er ook geen inzicht is. En zonder inzicht, zijn de kosten niet beheerst. Dat kan leiden tot te hoge kosten waardoor de pensioenuitkeringen lager zijn. De vraag van het huidige project is of alle kosten nu wel zijn gerapporteerd. Het sluit aan bij werk van DNB.
  
 
Lees hier de volledige jaaragenda van de AFM
Communicatie over pensioenverlaging in 2014
De pensioenfondsen die ultimo 2013 een dekkingstekort hadden terwijl het korte termijn herstelplan was afgelopen, hebben onlangs van de AFM een brief ontvangen. Daarin staat wat de AFM van pensioenfondsen verwacht op het gebied van goede communicatie over het besluit tot verlaging. Ook dit jaar onderzoekt de AFM of pensioenfondsen belanghebbenden tijdig en in begrijpelijke taal over de pensioenverlaging inlichten.
 
Informatie over de gevolgen van het nieuwe Witteveenkader
Het nieuwe Witteveenkader noodzaakt een aantal pensioenuitvoerders om de pensioenregeling te versoberen. Over de versoberingen die u per 1 januari 2014 doorvoert, zoals het verhogen van de pensioenrichtleeftijd en/of de franchise, of het verlagen van het opbouwpercentage zult u de (actieve) deelnemers uiterlijk 31 maart 2014 moeten informeren. De AFM raadt u aan om deelnemers duidelijk uit te leggen wat de gevolgen van deze versobering voor hen zijn.
 
Wetsvoorstel Pensioencommunicatie
De internetconsultatie op het wetvoorstel Pensioencommunicatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft 49 openbare reacties opgeleverd, waaronder die van DNB en AFM. De AFM is positief over de voorgestelde wijzigingen. Pensioeninformatie sluit door het nieuwe wetsvoorstel beter aan op het doel: de consument in staat stellen een goede financiële planning voor zijn oude dag te maken. Drie belangrijke vragen die pensioeninformatie moet beantwoorden zijn: 

- Hoeveel krijg ik?
- Is dit genoeg? 
- Wat moet ik doen als dit niet genoeg is?

De AFM steunt de nieuwe eisen om informatie effectiever te maken. Alle informatie moet correct, duidelijk en evenwichtig en tijdig beschikbaar zijn.

Alle openbare reacties op de internetconsultatie, waaronder die van DNB en AFM, vindt u op:
 
  
 
internetconsultatie.nl
Ideeën AFM-seminar pensioencommunicatie nog steeds welkom
De AFM is van plan om een seminar over pensioencommunicatie te organiseren. In onze vorige nieuwsbrief riepen wij u op suggesties voor de onderwerpen aan te leveren. Enkele partijen hebben dat gedaan. U kunt ons echter nog steeds uw suggesties laten weten, door te mailen naar pensioen@afm.nl met als onderwerp ‘Seminar pensioencommunicatie’.
 
Publicaties en presentaties
Op 14 januari 2014 gaf Harman Korte, bestuurder AFM, een toespraak Maak het pensioen transparant bij FNV bijeenkomst “Spaar ons pensioen”.

16 januari 2014 AFM positief over wetsvoorstel pensioencommunicatie. Onze reactie op de internetconsultatie pensioencommunicatie van SZW.

Op 24 februari 2014 publiceerde de AFM haar reactie op het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds.

 
Opmerkingen of vragen
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Toezicht op Pensioenuitvoerders door een e-mail te sturen naar pensioen@afm.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via nummer 020-7973730.
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via
http://twitter.com/autoriteitfm
.

Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk onze openstaande vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen