Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief voor beleggingsondernemingen
26 maart 2014
Beste relatie,
In deze nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op beleggingsondernemingen.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Voorwoord
  Provisieverbod beleggingsondernemingen
  Onderzoek kwaliteit beleggingsdienstverlening
  Overeenstemming over uitgangspunten MiFID II
 
Voorwoord
Wat staat er in 2014 op het programma van de AFM in het kader van het thema Vermogensopbouw?

Het thema Vermogensopbouw heeft als hoofddoelstelling dat beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen het belang van de consument centraal stellen in hun diensten voor het behoud en opbouw van vermogen. Met dit document willen we belanghebbenden inzicht geven in de onderwerpen waar de AFM zich op richt in 2014 binnen dit thema. Dit document is een aanvulling op de Agenda 2014, waarin op hoofdlijnen is aangegeven wat de AFM met het thema wil bereiken.

De hoofddoelstelling van het thema is vertaald in een aantal subdoelstellingen voor 2014. Daaraan zijn verschillende onderzoeken gekoppeld. Dit kunnen onderzoeken zijn die vorig jaar al zijn begonnen en dit jaar doorlopen, ofwel nieuwe onderzoeken zijn.

  Bekijk de onderzoeken van 2014
 

 
  Naar boven
Provisieverbod beleggingsondernemingen
Zoals u ongetwijfeld weet is per 1 januari 2014 het provisieverbod voor beleggingsondernemingen van kracht. Als gevolg van het provisieverbod mogen beleggingsondernemingen geen indirecte provisies meer verschaffen of ontvangen. Het verbod beoogt voor beleggers en marktspelers een transparante, concurrerende, efficiënte en duurzame dienstverlening te bereiken waarin op alle onderdelen de belangen van de klant centraal worden gesteld.
 
Marketingvergoedingen
Marketingvergoedingen die als provisie zijn aan te merken zijn niet toegestaan. Dit geldt voor zowel het provisieverbod voor beleggingsondernemingen als voor het provisieverbod voor financiële dienstverleners.

Marketingvergoedingen die door aanbieders van beleggingsproducten en beleggingsdiensten aan beleggingsondernemingen worden betaald, kunnen niet los gezien worden van de door haar verleende beleggingsdiensten. Marketingvergoedingen kunnen beleggingsbeslissingen en adviezen aan klanten ongewenst beïnvloeden. Als aanbieders van beleggingsproducten of –diensten advertenties plaatsen op de websites of in magazines van beleggingsondernemingen, en hiervoor een vergoeding betalen, dan wordt mogelijk de beleggingsonderneming economisch afhankelijk van de betaler van de vergoeding.

Voorbeeld: banner op website
Een fondshuis betaalt een beleggingsonderneming voor het plaatsen van een banner waarin een product wordt aanbevolen op de website van de beleggingsonderneming. Deze constructie is niet toegestaan omdat de vergoeding die wordt ontvangen een relatie heeft met de beleggingsdienst die de beleggingsonderneming verleent.

 
 
Naar de veelgestelde vragen over marketingvergoedingen

  Naar boven
Onderzoek kwaliteit beleggingsdienstverlening
De AFM heeft onlangs de uitkomsten gepubliceerd van marktbreed onderzoek naar de kwaliteit van beleggingsdienstverlening. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van enkele banken en beleggingsondernemingen voldoende tot goed is. Bij het merendeel van de banken en beleggingsondernemingen moet de kwaliteit echter verbeterd worden.

Naar aanleiding van deze bevindingen heeft de AFM gesproken met verschillende belanghebbenden, zoals brancheorganisaties uit de beleggingssector, banken, beleggingsondernemingen en consultants. Banken en beleggingsondernemingen onderkennen de aandachtspunten. Zij hebben toegezegd dat zij de kwaliteit van beleggingsdienstverlening zullen verbeteren. Het hele rapport kunt u hier lezen.

  Lees het hele rapport
 
Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek heeft de AFM verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Daar zijn  de resultaten van het rapport gepresenteerd en is in een interactieve setting een voorbeelddossier besproken. Ook heeft een andere belanghebbende in de markt voor beleggingsdienstverlening zijn visie gegeven op de huidige ontwikkelingen. Wij kijken terug op een aantal goede interactieve sessies. De deelnemers hebben in een evaluatie aangegeven dat zij de bijeenkomsten als nuttig, informatief en interactief hebben ervaren.

Als u niet bij deze bijeenkomsten bent geweest, nodigen wij u van harte uit voor eenzelfde bijeenkomst op 4 april. We gaan graag met u het gesprek aan over de kwaliteit van beleggingsdienstverlening en over de mogelijkheden om die kwaliteit te verbeteren. Ook in deze bijeenkomst geeft de AFM een interactieve presentatie over de belangrijkste resultaten van het rapport. Daarnaast zal het Dutch Securities Institute (DSI) een presentatie geven over de veranderende vakbekwaamheidseisen. De bijeenkomst start om 14.00 en eindigt rond 17.00 in Hotel Van der Valk, Hoofdveste 25 in Houten. Ondernemingen kunnen zich aanmelden via 
onderzoekbeleggingsdienstverlening@afm.nl

  Naar boven
Overeenstemming over uitgangspunten MiFID II
Op 14 januari jl. hebben de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers een akkoord bereikt over de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II. De politieke basiskeuzes voor de kaders van de regelgeving liggen nu vast. Vervolgens wordt er gekeken naar de invulling van detailregels. In dit bericht volgt informatie over de achtergrond van de MiFID-herziening, het vervolgtraject en de rol van de AFM daarbij. In een later bericht wordt ingegaan op de concrete implicaties voor u als beleggingsonderneming.

Achtergrond
Per 1 november 2007 is de MiFID in werking getreden om één Europese markt in financiële diensten te creëren. De MiFID is Europese wetgeving, die in de nationale wetgeving wordt geïmplementeerd.

De MiFID heeft geleid tot meer concurrentie op de kapitaalmarkten en biedt de belegger meer keuzevrijheid tegen lagere prijzen. Er heeft sindsdien een aantal grote veranderingen plaatsgevonden in de markt. Zo zijn er nieuwe handelsplatformen en nieuwe producten ontstaan, en hebben technologische ontwikkelingen het karakter van de handel in financiële instrumenten veranderd. Ook heeft de financiële crisis aanleiding gegeven een aantal regels te herzien.

Deze veranderingen hebben de huidige MiFID richtlijn ingehaald en geleid tot voorstellen voor herziening van de bestaande MiFID en de introductie van een nieuwe verordening: Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR). De herziening van de MiFID en de nieuwe verordening worden samen aangeduid als MiFID II.

Waarover is overeenstemming bereikt?
Globaal gezien hebben de veranderingen betrekking op de bescherming van beleggers, de regulering van handelsplatform en – meer specifiek – de transparantie van kapitaalmarkten en regulering van algoritmehandel. Hieronder volgt een overzicht.

Beleggersbescherming
• De introductie van een provisieverbod bij vermogensbeheer en onafhankelijk beleggingsadvies. Daarbij bestaat de optie voor lidstaten om nationaal verdergaande regels op te stellen.
• Het verbeteren van de kostentransparantie: beleggers moeten beter inzicht krijgen in de totale kosten en het cumulatieve effect daarvan op hun belegging.
• De introductie van eisen aan het productontwikkelingsproces van beleggingsondernemingen.
• De introductie van de mogelijkheid om (marketing) beperkingen voor financiële instrumenten op te leggen in geval van gevaar van financiële stabiliteit.
• Het verbeteren van de bescherming van professionele beleggers, met name door meer transparantie eisen op te leggen.
• Vakbekwaamheid van adviseurs
• Versteviging samenwerking Europese toezichthouders

Kapitaalmarkten
• Een handelsverplichting voor derivaten. Hiermee wordt bewerkstelligd dat meer handel in derivaten plaatsvindt op een gereguleerd platform.
• Een handelsverplichting voor aandelen. Hiermee wordt bewerkstelligd dat zoveel mogelijk handel in aandelen plaatsvindt op een gereguleerd platform.
• De introductie van een nieuw handelsplatform voor non-equity (Organised Trading Facility, OTF).
• Nadere invulling definitie, kwantitatieve criteria wanneer er sprake is van systematische internalisatie.
• uitbreiding pre- en post-trade transparantie van equity naar equity-like en non-equity producten.
• Voor aandelen komt er een ‘double volume cap’ dat het gebruik van (reference price en negotiated trade) waivers limiteert (maximaal 4% per venue, maximaal 8% voor alle venues). Bij het overschrijden van bovenstaande cap wordt de waiver mogelijkheid voor  6 maanden opgeschort.
• De introductie van positierapportage en – limieten voor commodity derivaten.

Hoe nu verder?
Hoewel publicatie van de definitieve teksten van de kaderregels nog moet plaatsvinden (naar verwachting zal dit in juni gebeuren), zijn met de overeenstemming de politieke basiskeuzes vastgesteld. De richtlijn geeft ook aan welke onderdelen nader uitgewerkt moeten worden. De European Securities and Markets Authority (ESMA) zal de uitvoeringsmaatregelen nader uitwerken. Daarbij maakt zij gebruik van de expertise van nationale toezichthouders, waaronder de AFM. Naar verwachting zal ESMA in juni haar voorstellen en ideeën over de lagere MiFID regels publiekelijk consulteren.

Voor een deel bestaan de uitvoeringsmaatregelen uit technische standaarden die ESMA zal opstellen. Daarnaast hebben deze betrekking op zogenaamde delegated acts die door de Commissie worden opgesteld en waar ESMA advies over zal uitbrengen aan de Commissie.

Het ministerie van Financiën zal ondertussen starten met de voorbereiding van de implementatie van MiFID II in nationale regelgeving. Naar verwachting zal de toepasselijke regelgeving in januari 2017 in werking treden. U hebt tot dat moment de tijd om uw bedrijfsvoering aan deze regelgeving aan te passen.
 
Lees verder 
 
 
Meer informatie over de wijze waarop de uiteindelijke wetgeving tot stand komt
  Meer informatie over de MiFID en de herziening

  Naar boven
Reacties op de nieuwsbrief
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?

Bent u tevreden over deze nieuwsbrief? Mist u onderwerpen of zou u het graag anders zien? Laat het ons weten via website@afm.nl.

Contact met de AFM
De algemene contactgegevens van de AFM vindt u in het contactformulier.

  Naar boven

Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichtenvan de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk hier onze vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen