Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief voor beleggingsondernemingen
08-04-2015
Beste relatie,
In deze nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op beleggingsondernemingen. In dit nummer onder meer aandacht voor de projecten die AFM dit jaar uitvoert.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Activiteiten thema Vermogensopbouw 2015
  Marktinzicht: hoe ziet het huidige landschap er uit?
  Innovatie in beleggingsdienstverlening
  Huidige stand van zaken regelgevingsproces MiFID II
  Herziene AFM Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
  Toetsing van bestuurders en commissarissen: is er iets veranderd?

 
Activiteiten thema Vermogensopbouw 2015
Op 4 maart heeft de AFM de nadere invulling van haar plannen voor 2015 gepubliceerd. In 2015 bouwt het thema voort op de doelstellingen van 2014 en plaatst het een aantal nieuwe accenten. Onder andere blijft de AFM beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen stimuleren om waar nodig de kwaliteit van hun dienstverlening en/of producten te verbeteren, en kritisch te bepalen waar zij toegevoegde waarde kunnen leveren aan de klant.

  Verder lezen over het thema
Marktinzicht: hoe ziet het huidige landschap er uit?
Afgelopen najaar heeft de AFM in de markt het self assessment (bank)beleggingsondernemingen uitgezet, om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige markt. De vragenlijst is uitgezet onder de Nederlandse vergunninghoudende banken, beleggingsondernemingen en kredietinstellingen, voor zover deze beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten verrichten. De eerste voorlopige uitkomsten zijn bekend.
 
 
Huidige markt van beleggingsondernemingen en (beleggings)banken
Innovatie in beleggingsdienstverlening
De AFM is voorstander van innovatie in beleggingsdienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat er nieuwe bedieningsconcepten ontstaan die invulling geven aan de diverse behoeftes en situaties van de klant. Innovatie biedt in onze ogen ook kansen om in veranderende omstandigheden passende dienstverlening in het belang van de klant aan te bieden. Dit onderwerp staat dan ook hoog op de agenda in 2015 van het thema Vermogensopbouw.

De AFM heeft eind 2014 een uitvraag gedaan bij 10 grote marktpartijen naar nieuwe bedieningsconcepten. Hierdoor is meer inzicht verkregen in innovatie in beleggingsdienstverlening. Daarbij hebben wij ook gevraagd welke drempels deze marktpartijen ervaren bij het innoveren van de dienstverlening en welke rol de AFM zou kunnen spelen bij het wegnemen van deze drempels. De reacties hebben bijgedragen aan een overall beeld van de huidige ontwikkelingen in de markt, en helpen de AFM te bepalen waar zij zich in de toekomst op dient te richten.   

 
 
Resultaten van de uitvraag
Huidige stand van zaken regelgevingsproces MiFID II
In de nieuwsbrief van augustus 2014 informeerden wij u over de stand van zaken bij de herziening van de Europese Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II. MiFID II bevat het regelgevend kader voor beleggingsondernemingen en de handel in financiële instrumenten. De reikwijdte van MiFID II is groot en bevat zowel regels op het gebied van beleggersbescherming en eisen aan beleggingsondernemingen, als regels ter bevordering van kapitaalmarkttransacties. 
 
Vanaf 3 januari 2017 zullen beleggingsondernemingen de MiFID II regels moeten gaan toepassen. Houdt u er rekening mee dat de MiFID II implementatie in uw organisatie de nodige aanpassingen zal vergen.

 
 
Meer over de planning van MiFID II
Herziene AFM Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Beleggingsondernemingen zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De AFM is in Nederland de verantwoordelijke toezichthouder voor het Wwft-toezicht bij onder meer beleggingsondernemingen. De Wwft kent twee hoofdverplichtingen: het uitvoeren van cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. Hoewel de geldstromen in de meeste gevallen via (depot)banken lopen, heeft de beleggingsonderneming een zelfstandige verantwoordelijkheid om aan de eisen uit de Wwft te voldoen. De AFM heeft een herziene AFM Leidraad Wwft gepubliceerd.
 
 
Meer informatie over de herziene leidraad
Toetsing van bestuurders en commissarissen: is er iets veranderd?
De AFM verricht jaarlijks zo’n 1.000 toetsingen op geschiktheid en/of betrouwbaarheid. De laatste jaren is meer aandacht gekomen voor de rol van de bestuurders en commissarissen bij financiële ondernemingen. Zo is in diverse onderzoeken rondom de financiële crisis de rol van het management aan de orde gekomen. Denk hierbij aan het onderzoek naar DSB Bank (commissie Scheltema) en de commissie Maas. Hierbij is geconstateerd dat het voorbeeldgedrag van deze personen heel belangrijk is (de tone at the top) evenals geschiktheid van de bestuurders en commissarissen qua kennis, ervaring en professionele vaardigheden.

In 2011 zijn deze bevindingen verwerkt in de Beleidsregel Geschiktheid. Naast de toen al bestaande eisen is in de Beleidsregel Geschiktheid ook een aantal competenties benoemd waar bestuurders en commissarissen over moeten beschikken. Hiermee beogen de toezichthouders kort gezegd te borgen dat er sprake is van ‘de juiste persoon op de juiste plaats’. 

 
 
Meer lezen over dit onderwerp
Reacties op de nieuwsbrief
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?

Bent u tevreden over deze nieuwsbrief? Mist u onderwerpen of zou u het graag anders zien? Laat het ons weten via website@afm.nl.

Contact met de AFM
De algemene contactgegevens van de AFM vindt u in het contactformulier.

  Naar boven

Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichtenvan de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk hier onze vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen