Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief voor beleggingsondernemingen
23 juni 2015
Beste relatie,

In deze nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op beleggingsondernemingen. In dit nummer onder meer aandacht voor de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Toenemende aandacht Wwft
  Bijdrage toezicht 2015 
  Handreikingsdossier en toelichting inventariseren risicobereidheid
  Belang cliënt hoort centraal te staan bij uitlenen van financiële instrumenten
  Interne beheersing van geautomatiseerde handel nodig
  Verstrekken jaarverslag aan AFM binnen 6 maanden na einde boekjaar
 
Toenemende aandacht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
De AFM heeft de afgelopen jaren verscheidene keren aandacht gevraagd voor de naleving van de Wwft. Zo heeft de AFM onder meer via het self assessment in 2012 vragen gesteld aan beleggingsondernemingen over de naleving van de Wwft. Ook heeft de AFM guidance gegeven door de Leidraad Wwft in 2012 te publiceren. Deze leidraad is daarna aangepast in augustus 2013 en in maart 2015.
 
  Wijze waarop de AFM aandacht vraagt en heeft gevraagd voor de naleving van de Wwft
 
Bijdrage toezicht 2015 
Samen staan we voor eerlijke en transparante financiële markten en samen willen we het vertrouwen van consumenten en bedrijven in deze markten versterken. Duurzaam en gerechtvaardigd vertrouwen is belangrijk, ook voor de beleggingsondernemingen. De AFM draagt met haar toezicht hier bij aan. Financiële ondernemingen betalen voor de kosten van het toezicht. Dit gebeurt via een jaarlijkse bijdrage.

Voorgaande jaren betaalde het ministerie van Financiën mee aan de kosten van het toezicht. Maar met ingang van 2015 valt de overheidsbijdrage van €20,2 miljoen weg waardoor de bijdragen aan het toezicht voor ondernemingen toeneemt. Daarnaast valt de begroting voor het toezicht dit jaar €2,9 miljoen hoger uit onder meer door investeringen in de verdere professionalisering van het toezicht. In 2014 had de AFM een overschot van €4,6 miljoen. Dit bedrag wordt in 2015 terug gegeven aan de onder toezichtstaande ondernemingen. Dit is verrekend in de tarieven voor 2015.

De minister van Financiën heeft de tarieven voor de jaarlijkse bijdrage aan de toezichtkosten vastgesteld. 
 
  Bijdrage toezicht 2015 (PDF)
 
Handreikingsdossier en toelichting inventariseren risicobereidheid 
De AFM heeft half april in een handreikingsdossier een aantal best practices gebundeld ten aanzien van het inventarisatieproces bij klanten. Hiermee komen we tegemoet aan de behoefte bij beleggingsondernemingen aan meer ondersteuning bij het verbeteren van de kwaliteit van beleggingsdienstverlening. Het Handreikingsdossier bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft de vorm van een klantdossier, dat zich richt op de inventarisatie. In het tweede deel geven we een toelichting op het inventariseren van de Risicobereidheid, aangezien de AFM heeft gemerkt in onderzoeken en gesprekken dat veel beleggingsondernemingen dit lastig vinden.

Met het dossier geven we voorbeelden die de AFM in haar werkzaamheden is tegengekomen en die handvatten kunnen bieden aan beleggingsondernemingen bij het verder verbeteren van hun beleggingsdienstverlening. Beleggingsondernemingen zijn ook door de AFM via een ‘alert’, en via de brancheorganisaties op de hoogte gebracht. 
 
  Lees het handreikingsdossier
 
Belang cliënt hoort centraal te staan bij uitlenen van financiële instrumenten
De AFM heeft geconstateerd dat sommige (bank)beleggingsondernemingen een recht van gebruik bedingen op de beleggingen (financiële instrumenten) die zij voor haar cliënten bewaren. Dit wordt ook wel ‘uitlenen’ of ‘securities lending’ genoemd. Als de belangen van cliënten niet geschaad worden, is het uitlenen van financiele instrumenten van cliënten aan hun (bank) beleggingsonderneming toegestaan.

De AFM heeft een aantal voorwaarden opgesteld waar het uitlenen aan dient te voldoen. Bij het formuleren van deze voorwaarden heeft de AFM aansluiting gezocht bij de in 2012 gepubliceerde Richtsnoeren van ESMA inzake icbe’s en de nadere Aandachtspunten die de AFM naar aanleiding van deze richtsnoeren heeft geformuleerd. De AFM verwacht van (bank)beleggingsondernemingen dat zij deze voorwaarden betrekken bij zorgvuldige dienstverlening aan hun cliënten.
 
  Meer over deze voorwaarden
 
Interne beheersing van geautomatiseerde handel nodig 
Van beleggingsondernemingen wordt verwacht dat zij de interne beheersing van geautomatiseerde handel op orde hebben. Dat is nodig om verstoringen van de eerlijke en ordelijke werking van financiële markten te voorkomen. De AFM verwacht van huidige en toekomstige vergunninghouders dan ook dat zij maatregelen treffen om de beheersing van geautomatiseerde handel te waarborgen.

In 2014 en 2015 heeft de AFM onderzocht in hoeverre marktpartijen hun interne beheersing van geautomatiseerde handel op orde hebben. Op basis van de bevindingen van dit onderzoek heeft de AFM op 15 mei 2015 een rapport gepubliceerd op haar website. Hierin verschaft zij duidelijkheid aan ondernemingen over wat de AFM van hen verwacht. Ook benoemt de AFM een aantal belangrijke aandachtspunten voor beleggingsondernemingen. In het rapport geeft de AFM uitleg over een aantal specifieke onderwerpen uit de ESMA Richtsnoeren, omdat gebleken is dat die voorschriften in sommige gevallen niet goed door ondernemingen worden nageleefd of regelmatig verkeerd worden geïnterpreteerd.

Lees via onderstaande link meer over voor welke beleggingsondernemingen het onderzoek van de AFM relevant is, en wat u kunt verwachten vanuit toekomstige wet- en regelgeving over de interne beheersing van de geautomatiseerde handel.
 
  Interne beheersing geautomatiseerde handel
 
Verstrekken jaarverslag aan de AFM binnen zes maanden na einde boekjaar 
Uiterlijk zes maanden na het verstrijken van het boekjaar dient elke beleggingsonderneming met zetel in Nederland een jaarverslag, jaarrekening en overige gegevens aan de AFM te hebben verstrekt. Voor de meeste beleggingsondernemingen betekent dit dat ze uiterlijk 30 juni 2015 deze gegevens aan de AFM moeten sturen. Deze verplichting is vastgelegd in artikel art. 4:85 Wft. De jaarrekening dient voorzien te zijn van een accountantsverklaring. De stukken kunnen digitaal worden aangeleverd via TGFO_jaarrekeningen@afm.nl
 
Reacties op de nieuwsbrief
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?

Bent u tevreden over deze nieuwsbrief? Mist u onderwerpen of zou u het graag anders zien? Laat het ons weten via website@afm.nl.

Contact met de AFM
De algemene contactgegevens van de AFM vindt u in het contactformulier.

  Naar boven

Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichtenvan de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk hier onze vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen