Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
Nieuwsbrief beleggingsinstellingen - oktober 2011
Beste relatie,
Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief beleggingsinstellingen met actuele informatie van de AFM over het toezicht op beleggingsinstellingen. 
Onderwerpen in deze nieuwsbrief
Stand van zaken met betrekking tot de AIFM-richtlijn
Self Assessment voor beleggingsinstellingen
Driemaandstermijn voor voorwaardenwijziging verkort naar één maand
Wildwestbordje en verhoging vrijstellingsgrens naar €100.000 per 1 januari 2012
Stand van zaken met betrekking tot de AIFM-richtlijn
Begin juli 2011 is de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM-richtlijn) officieel afgekondigd met een implementatietermijn van twee jaar. Hieronder informeert de AFM u kort over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de AIFM-richtlijn.

ESMA consultaties inmiddels gesloten
De European Securities and Markets Authority (ESMA), de Europese toezichthoudende autoriteit, heeft op verzoek van de Europese Commissie (EC) twee concept technische adviezen ter uitwerking van de AIFM-richtlijn aan de markt voorgelegd. Deze technische adviezen zien op de reikwijdte van de AIFM-richtlijn, de rol van de bewaarder en het derde landen beleid. Beide consultaties zijn inmiddels gesloten. Diverse marktpartijen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om op de conceptadviezen te reageren. De (openbare) reacties zijn te vinden op de ESMA website.

  Reacties op consultatie I
  Reacties op consultatie II

ESMA is nu bezig om alle door de markt aangeleverde input te verwerken in een feedback statement en in haar definitieve advies. ESMA zal voor 16 november 2011 haar definitieve technisch advies aan de EC geven, waarna de EC de definitieve maatregelen vaststelt.

Consultatie Ministerie van Financiën eveneens gesloten
Nederland moet de AIFM-richtlijn voor 22 juli 2013 in nationale wetgeving omzetten. Op 19 augustus 2011 heeft het ministerie van Financiën een consultatiedocument beschikbaar gesteld voor het concept wetsvoorstel ter implementatie van de AIFM-richtlijn in Nederland. Marktpartijen konden voor 30 september 2011 hun reacties op het consultatiedocument inzenden.

Verschillende reacties op het consultatiedocument zijn bij het ministerie van Financiën binnengekomen. Ook de AFM heeft als belanghebbende gereageerd. Het ministerie van Financiën is op dit moment bezig die reacties te verwerken. Naar verwachting zal het wetsvoorstel in het najaar worden voorgelegd aan de ministerraad en vervolgens ter advisering aan de Raad van State worden aangeboden.

Verdere informatie
De komende tijd werkt de AFM nader uit hoe het toezicht op (beheerders van) alternatieve beleggingsinstellingen wordt vormgegeven. De AFM houdt betrokkenen via deze nieuwsbrief en haar website zo goed mogelijk op de hoogte.


  Naar AIFM info op AFM-website
 
Self Assessment voor beleggingsinstellingen
Op 5 september 2011 heeft de AFM een brief gestuurd aan alle vergunninghoudende beleggingsmaatschappijen en beheerders van beleggingsfondsen met daarin de aankondiging van het Self Assessment voor beleggingsinstellingen.

Waarom een Self Assessment?
Het Self Assessment levert de AFM veel informatie op die zij gebruikt om zich een beeld te vormen van de (risico’s in de) markt en de individuele vergunninghouders. Aan de hand van deze informatie kunnen wij het toezicht op een risicogestuurde en efficiënte wijze invullen.

Daarnaast wil de AFM de vergunninghouders door middel van het Self Assessment een spiegel voorhouden over een aantal actuele en belangrijke thema’s uit de wet- en regelgeving. Het Self Assessment biedt vergunninghouders de mogelijkheid om de inrichting van hun bedrijfsvoering hieraan te toetsen.

Uit wat voor vragen bestaat de vragenlijst?
Het Self Assessment bestaat uit twee modules. De eerste module bevat vragen over de algemene organisatiekenmerken, het personeel, de beloningen en het beheerd vermogen. Daarnaast worden er per (sub)fonds een aantal vragen gesteld. Om risico’s te kunnen kwantificeren vragen wij in deze module naast gedragspecifieke informatie ook financiële gegevens uit. Deze vragen zijn afgestemd met De Nederlandsche Bank.

In de tweede module van de vragenlijst brengt de AFM enkele specifieke thema’s onder de aandacht, zoals informatieverstrekking, beheerste bedrijfsvoering, structuur en verhandelbaarheid. De vragen in dit deel van de vragenlijst bieden u de mogelijkheid om de inrichting van uw bedrijfsvoering te toetsen aan recente beleidsuitingen van de AFM en andere normen.

Tot wanneer heeft u de tijd om het in te vullen?
Een aantal beleggingsinstellingen heeft de vragenlijst al ingevuld. Degenen die dit nog niet hebben gedaan, hebben nog een week de tijd - tot en met 17 oktober 2011– om het Self Assessment in te vullen en door te sturen naar de AFM. Houdt u er rekening mee dat het verzamelen van de informatie en het invullen van de vragenlijst enige tijd kost. De AFM raadt u daarom aan hiermee tijdig te beginnen.

Meer informatie?
Kijk op www.afm.nl/sabi2011 voor meer informatie. Hier kunt u de vragenlijst downloaden en hebben wij enkele veelgestelde vragen met betrekking tot het Self Assessment beantwoord.

  Naar SABI op de website van de AFM
Driemaandstermijn voor voorwaardenwijziging verkort naar één maand
Met ingang van 22 juli 2011 is de zogenoemde driemaandstermijn verkort. Deze termijn hield in dat een wijziging van het beleggingsbeleid van een beleggingsinstelling pas drie maanden na bekendmaking van de wijziging kon worden doorgevoerd. Deze termijn is verkort tot één maand. Gedurende die maand kunnen de deelnemers tegen de gebruikelijke voorwaarden uittreden. Een beheerder kan nu sneller reageren op marktontwikkelingen door wijzigingen in het beleggingsbeleid door te voeren.

  Naar wet ter implementatie van UCITS IV
 
Wildwestbordje en verhoging vrijstellingsgrens naar €100.000 per 1 januari 2012
Per 1 januari 2012 treden enkele belangrijke wijzigingen in werking. Het betreft bepalingen die de verplichting introduceren om de zogenaamde vrijstellingsmelding te doen op een door de AFM vast te stellen wijze (het wildwestbordje).

Daarnaast wordt de grens voor van toezicht vrijgestelde beleggingsinstellingen verhoogd tot €100.000. De huidige grens van €50.000 wordt te laag geacht om niet-professionele beleggers adequaat te beschermen. De wetgever heeft geen overgangsregeling getroffen voor de verhoging van de vrijstellingsgrens van €50.000 naar €100.000. Dit betekent dat nieuwe aanbiedingen vanaf 1 januari 2012 boven de nieuwe grens moeten zitten, wil er nog sprake zijn van een vrijgestelde beleggingsinstelling. De AFM publiceert binnenkort een veelgestelde vraag op haar website waarin staat hoe om moet worden gegaan met aanbiedingen aan bestaande deelnemers die eerder meer dan €50.000, maar minder dan €100.000 inlegden.

  Meer informatie over de vrijstellingsvermelding
  Naar Wijzigingswet financiële markten 2010

Vragen
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket op telefoonnummer 0900 - 6800 680 (op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur, 5 eurocent per minuut). U kunt ook een e-mail sturen naar ondernemersloket@afm.nl. Informatie over wet- en regelgeving en veel gebruikte formulieren zijn te vinden op onze website www.afm.nl.
Abonneren nieuwsbrief
Wilt u deze nieuwsbrief of een andere AFM-nieuwsbrief automatisch ontvangen? Abonneer u dan nu via onderstaande link.

  Naar abonneren op deze en andere nieuwsbrieven
 
Archief nieuwsberichten

Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM

Bekijk onze openstaande vacatures
Afmelden | Profiel wijzigen | Doorsturen