Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
Nieuwsbrief beleggingsinstellingen - april 2012
Beste relatie,
Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief beleggingsinstellingen met actuele informatie van de AFM over het toezicht op beleggingsinstellingen. 
Onderwerpen in deze nieuwsbrief
Stand van zaken implementatie AIFM-richtlijn
Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Controle op tijdig indienen jaarverslagen
Stand van zaken implementatie AIFM-richtlijn
Het wordt steeds duidelijker hoe de nieuwe regels voor beheerders van (alternatieve) beleggingsinstellingen er uit gaan zien. De huidige stand van zaken is als volgt.

Level 1: Implementatiewetsvoorstel naar verwachting in april naar de Tweede Kamer
Het ministerie van Financiën maakt vaart met de implementatie van de AIFM-richtlijn in de Nederlandse wet. De consultatie van het door het ministerie van Financiën opgestelde wetsvoorstel sloot op 5 oktober 2011. Op 28 november 2011 heeft het ministerie een kort verslag op haar website gezet waarin alvast op hoofdlijnen wordt aangegeven welke aanpassingen naar aanleiding van de consultatiereacties worden doorgevoerd. Het wetsvoorstel is inmiddels terug van de Raad van State. De verwachting is dat het definitieve wetsvoorstel in april 2012 bij de Tweede Kamer ingediend wordt.

Level 2: Publicatie door de EC vastgestelde Level 2 maatregelen vermoedelijk juli 2012
Naar verwachting zal de Europese Commissie (EC) in juli 2012 gedelegeerde handelingen (zgn. Level 2 maatregelen) ter uitwerking van de AIFM-richtlijn vaststellen en publiceren. De EC heeft in deze Level 2 maatregelen het definitieve advies van European Securities and Markets Authority (ESMA) van 16 november 2011 verwerkt. Dit definitieve advies van ESMA is tot stand gekomen na consultatie van het conceptadvies in twee tranches in de markt. Voor zover de Level 2 maatregelen implementatie behoeven, worden zij in een latere fase door het ministerie van Financiën opgenomen in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit prudentiële regels Wft.

Level 3: ESMA discussie paper rakend aan de reikwijdte van de AIFM-richtlijn
De AIFM-richtlijn geeft ESMA de ruimte om door middel van het vaststellen van regulatory technical standards een aantal begrippen/uitzonderingen nader in te vullen, die de reikwijdte van de richtlijn raken. Wegens het grote belang van de reikwijdte van de AIFM-richtlijn heeft ESMA vooruitlopend op een formele consultatieronde een discussie paper gepubliceerd waarop marktpartijen tot 23 maart j.l. konden reageren. Bijna vijftig partijen hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt. ESMA neemt de reacties mee bij het tot stand brengen van het consultatiedocument dat naar verwachting in Q2 2012 aan de markt wordt voorgelegd.

  Naar de openbare reacties op ESMA’s DP over de Scope

Uiterlijk op 21 juli 2013 moet de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFM-richtlijn), in Nederlandse wet- en regelgeving omgezet zijn. De reikwijdte van de AIFM-richtlijn is zeer ruim. De AIFM-richtlijn is van toepassing op alle beheerders van beleggingsinstellingen die niet kwalificeren als UCITS, waaronder hedge funds, private equity funds, vastgoedfondsen, aandelen- en obligatiefondsen. Meer over de AIFM-richtlijn (waaronder de directe links naar de hierboven genoemde documenten) kunt u hier vinden:


  Informatie over de AIFM-richtlijn

  Naar boven
 
Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
De AFM publiceerde op 16 maart 2012 een Wwft leidraad en stuurde tegelijkertijd een Wwft vragenlijst naar ongeveer 70 beheerders van fondsen voor gemene rekening. De AFM wil met de vragenlijst inzicht krijgen in de manier waarop beheerders van fondsen voor gemene rekening invulling geven aan de verplichtingen uit de Wwft.

De Wwft leidraad bevat enkele handvatten voor marktpartijen om te kunnen voldoen aan de wettelijke bepalingen. De leidraad is geen juridisch bindend document maar is bedoeld als hulpmiddel bij de uitleg en toepassing van de wettelijke bepalingen van de Wwft. Enkele onderwerpen die in de leidraad worden besproken zijn het cliëntenonderzoek, de bepalingen rondom de uiteindelijke belanghebbenden en Politically Exposed Persons.

  Naar de leidraad Wwft

  Naar boven
 
Controle op tijdig indienen jaarverslagen
De AFM controleert dit jaar opnieuw of alle jaarverslagen op tijd worden ingediend. Uit de controle van vorig jaar bleek dat een aantal beheerders, beleggings(sub)fondsen, beleggingsmaatschappijen en bewaarders zich niet hield aan de wettelijke termijn. De termijn voor deponering bij de AFM is vier maanden na einde van het boekjaar.
Dit jaar neemt de AFM maatregelen bij instellingen die het jaarverslag niet tijdig indienen.

Jaarverslagen kunnen per post worden opgestuurd naar de AFM t.a.v. TGFO Jaarrekeningen of per e-mail worden verzonden naar het e-mail adres tgfo_jaarrekeningen@afm.nl.

  Naar boven
Vragen
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket op telefoonnummer 0900 - 6800 680 (op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur, 5 eurocent per minuut). U kunt ook een e-mail sturen naar ondernemersloket@afm.nl. Informatie over wet- en regelgeving en veel gebruikte formulieren zijn te vinden op onze website www.afm.nl.

  Naar boven
Abonneren nieuwsbrief
Wilt u deze nieuwsbrief of een andere AFM-nieuwsbrief automatisch ontvangen? Abonneer u dan nu via onderstaande link.

  Abonneren op deze en andere nieuwsbrieven

  Naar boven
 
Archief nieuwsberichten

Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM

Bekijk onze openstaande vacatures
Afmelden | Profiel wijzigen | Doorsturen