Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
Nieuwsbrief beleggingsinstellingen - 12 april 2013
Beste relatie,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief beleggingsinstellingen met actuele informatie van de AFM over het toezicht op beleggingsinstellingen. 
Onderwerpen in deze nieuwsbrief
Nieuws over AIFM-richtlijn
Invoering ESMA-Richtsnoeren over ETF´s en andere kwesties in verband met icbe’s
Nieuws voor beheerders van vastgoedbeleggingsinstellingen
Provisieverbod beleggingsondernemingen
Managementletters
Nieuws over AIFM-richtlijn

Conceptaanvraagformulier vergunning beheerder alternatieve beleggingsinstelling
Op 25 maart 2013 heeft de AFM concepten van het Aanvraagformulier vergunning beheerder alternatieve beleggingsinstelling(en), het Meldingsformulier beleggingsinstelling en het Meldingsformulier bewaarder op haar website geplaatst. Hierdoor kunt u nu al een indruk krijgen van de formulieren die bij de (informele) openstelling van de vergunningaanvraag op 22 mei 2013 op de website worden geplaatst. Wij horen het graag als u vragen of opmerkingen heeft over de formulieren, zodat wij die nog verder kunnen verbeteren. U kunt daarvoor uiterlijk 22 april 2013, een e-mail sturen aan aifmd@afm.nl.

  Naar de conceptformulieren

Q&A AFM en Europese Commissie
Zowel de AFM als de Europese Commissie heeft eind maart 2013 een lijst met vragen en antwoorden (Q&A) gepubliceerd waarin antwoord wordt gegeven op een groot aantal AIFMD-gerelateerde vragen. Als u een vraag heeft die daar niet tussen staat, kunt u uw vraag mailen naar aifmd@afm.nl. Mogelijk leiden uw vragen en opmerkingen tot aanvulling of aanpassing van de Q&A van de AFM.

  Naar de AFM Q&A
  Naar de EC Q&A

AIFMD Uitwerkingsverordening
Op een groot aan tal punten moet de Europese Commissie de AIFM-richtlijn nader uit werken. De Europese Commissie heeft haar uitwerkingen gebundeld in een Uitwerkingsverordening (de zogeheten ‘Level 2’ Verordening). Deze Uitwerkingsverordening is op 23 maart 2013 officieel gepubliceerd in het Europese Staatsblad. Er is ook een Nederlandse vertaling van de Uitwerkingsverordening.

  Definitieve tekst van de Uitwerkingsverordening (NL)
  Definitieve tekst van de Uitwerkingsverordening (EN)
 
Invoering ESMA-Richtsnoeren over ETF´s en andere kwesties in verband met icbe’s
De AFM onderschrijft de door ESMA uitgebrachte Richtsnoeren betreffende exchange-traded funds (ETF’s) en andere kwesties in verband met icbe’s. De Richtsnoeren zijn op 18 februari 2013 in werking getreden.

Inhoud Richtsnoeren
In deze Richtsnoeren wordt onder andere aandacht besteed aan Technieken voor goed portefeuillebeheer, zoals securities lending. In deze Richtsnoeren wordt onder andere gesteld dat het niet meer toegestaan is voor beheerders van icbe’s om meer dan de kostprijs in rekening te brengen voor het verrichten van onder andere securities lending voor de door haar beheerde icbe’s. Daarnaast worden handvatten aangereikt voor de informatie die moet worden gegeven met betrekking tot icbe’s. Verder bevatten zij specifieke regels die icbe’s moeten toepassen wanneer ze transacties in onderhandse (‘over-the-counter’ – OTC) financiële derivaten aangaan. Tot slot worden in deze Richtsnoeren criteria gegeven waaraan financiële indexen waarin icbe’s beleggen, moeten voldoen.

Aanvullende aandachtspunten
De AFM heeft daarnaast een separaat document opgesteld waarin zij een aantal aandachtspunten heeft opgenomen met betrekking tot de Richtsnoeren. Deze hebben in het bijzonder betrekking op Onderdeel X. van de Richtsnoeren (Technieken voor goed portefeuillebeheer), waaronder ook de vergoeding voor securities lending valt.

Toepassingsbereik
De Richtsnoeren zijn van toepassing op beheerders van icbe’s en icbe's in de vorm van beleggingsmaatschappijen onder zelfbeheer. Daarnaast vindt de AFM het wenselijk dat andere partijen kennis nemen van de inhoud van de Richtsnoeren. Het gaat hierbij om (beheerders van) beleggingsinstellingen, niet zijnde icbe’s, en (bank)beleggingsondernemingen die deze beleggingsinstellingen distribueren.

  Lees het volledige bericht
Nieuws voor beheerders van vastgoedbeleggingsinstellingen

Beheeractiviteiten vastgoedbeheerders onder de loep
De komende maanden voert de AFM een onderzoek uit naar de beheeractiviteiten van onder toezicht staande beheerders van vastgoedfondsen. Dit onderzoek vloeit voort uit de verhoogde aandacht van de AFM voor niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen voor consumenten.

  Artikel over beheeractiviteiten vastgoedbeheerders (PDF)

Vastgoedbeheer: op naar een duurzaam bedrijfsmodel
Beleggers investeren in beleggingsinstellingen met het vertrouwen dat deze beleggingsinstellingen goed beheerd worden. Beheerders van beleggingsinstellingen moeten daarom onder andere voldoen aan de vereisten van een beheerste bedrijfsvoering. Een gezonde financiële situatie van de beheerder is één van de vereisten. Door DNB en de AFM wordt ook op dit punt van de bedrijfsvoering nu scherper toegezien. Waar de toezichthouders in dit kader op letten kunt u nalezen op de website van de AFM.

  Artikel over duurzaam bedrijfsmodel (PDF)

Waardering vastgoed in de jaarrekening
Vorig jaar heeft de AFM aandacht gevraagd voor de waardering van vastgoed in de jaarrekening. Dit gold voor zowel beursgenoteerd als niet-beursgenoteerd vastgoed. Belangrijke punten waar u als beheerder op moet letten, hebben wij in een artikel voor u samengevat. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden in uw jaarverslaglegging.

  Artikel over waardering vastgoed in jaarrekening (PDF)

Vastgoedfinanciering
Meerdere vastgoedbeheerders hebben de laatste jaren portefeuillefinancieringen in plaats van objectfinancieringen afgesloten, waardoor een iets lager rentepercentage betaald kon worden. De banken hebben veelal bij deze portefeuillefinanciering als voorwaarde gesteld dat, mocht een vastgoedobject verkocht worden, de (bijna) volledige opbrengst van de verkoop eerst ten goede komt aan de financier om de portefeuillelening af te lossen. Dit betekent dat de beleggers pas aan bod komen als de gehele lening is afbetaald. Deze informatie is vaak niet gecommuniceerd aan de belegger. De AFM geeft de beheerders in overweging de betreffende risico’s op korte termijn aan de beleggers mede te delen en dit ook in de risicoparagraaf van de prospectussen aan te passen.

 
Provisieverbod beleggingsondernemingen
Onlangs kondigde de minister van Financiën aan met ingang van 1 januari 2014 provisies van of aan derden met betrekking tot het verlenen van beleggingsdiensten wettelijk te verbieden. Het ministerie van Financiën is op 3 april 2013 gestart met de consultatie van het wettelijk provisieverbod. Hoewel het provisieverbod niet direct betrekking heeft op beleggingsinstellingen, heeft de implementatie ervan wel gevolgen voor hen.

  Naar consultatie provisieverbod

De AFM verwacht dat beleggingsinstellingen producten zonder distributievergoedingen aanbieden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van aandelenklassen. Aangezien de beheerder in het belang van de deelnemers in de beleggingsinstelling dient te handelen verwacht de AFM dat beleggingsinstellingen de managementfee met het bedrag van de distributievergoeding zullen verlagen. Het afschaffen van distributievergoedingen betekent dat een betere prijsvergelijking mogelijk wordt, waaronder die tussen actief en passief beleggen.

Aandelenklassen
Binnen de huidige wet- en regelgeving zijn aandelenklassen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Deze aandelenklassen maken de overstap naar beleggingsdienstverlening zonder distributievergoedingen gemakkelijker. De AFM heeft bepaalde voorwaarden verbonden aan het hanteren van aandelenklassen binnen een paraplufonds of beleggingsmaatschappij. Er mag tussen aandelenklassen bijvoorbeeld geen sprake zijn van een verschillend beleggingsbeleid en er mag alleen onderscheid worden gemaakt in de hoogte van de managementfee. Op fiscaal gebied kunnen mogelijk nog uitgebreidere voorwaarden gehanteerd worden.

  Naar exacte voorwaarden aandelenklassen
 
Managementletters
Na afloop van de jaarrekeningcontrole is het gebruikelijk dat de externe accountant een managementletter opstelt. De AFM ontvangt deze managementletter niet altijd. Wij vragen de aandacht van de instellingen en accountants om deze management letter naar de AFM op te sturen. Ook wijzen wij de accountants op de wettelijke grondslag om elke omstandigheid die leidt tot een weigering van het afgeven van een verklaring omtrent de getrouwheid of tot het maken van een voorbehoud aan de AFM te melden.
Vragen
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket op telefoonnummer 0900 - 6800 680 (op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 17.00 uur, 5 eurocent per minuut). U kunt ook een e-mail sturen naar ondernemersloket@afm.nl. Informatie over wet- en regelgeving en veel gebruikte formulieren zijn te vinden op onze website www.afm.nl.
Abonneren nieuwsbrief
Wilt u deze nieuwsbrief of een andere AFM-nieuwsbrief automatisch ontvangen? Abonneer u dan nu via onderstaande link.

  Naar abonneren op deze en andere nieuwsbrieven
 
Archief nieuwsberichten

Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM

Bekijk onze openstaande vacatures
Afmelden | Profiel wijzigen | Doorsturen