Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsoverzicht AIFMD
(31 mei 2013)
Beste relatie,
Via deze nieuwsbrief wil de AFM u informeren over de actualiteiten rondom de Alternative Investment Fund Managers-richtlijn (AIFMD). In deze nieuwsbrief zullen onder andere het proces tot nu toe, de vergunningverlening en de rol van de bewaarder worden belicht.

Deze eerste nieuwsbrief is het begin van een reeks, waarin de AFM afwisselend actualiteiten rondom de AIFM-richtlijn behandelt, dan wel een specifiek onderwerp uitgebreider bespreekt.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Introductie
  Implementatie en impact
 
Aanvragen vergunning
 
DNB
  Overgangsjaar
  Wat betekent de AIFM-richtlijn voor bewaarders?
  Externe communicatie


Introductie
Op 22 juli 2013 treedt in Nederland de AIFM-richtlijn in werking. Met de AIFM-richtlijn worden de activiteiten van beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen voor het eerst op Europees niveau gereguleerd.

De AIFM-richtlijn is in beginsel van toepassing op alle beheerders van een of meerdere alternatieve beleggingsinstellingen, dat wil zeggen collectieve beleggingsvehikels die niet als instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) kwalificeren. De AIFM-richtlijn schrijft voor dat een beheerder in beginsel niet zonder vergunning een alternatieve beleggingsinstelling mag beheren en/of deelnemingsrechten daarin mag aanbieden aan beleggers.

Naast de regels voor de vergunning stelt de richtlijn doorlopende eisen, zoals het voorkomen van belangenconflicten, het voeren van een passend risico- en liquiditeitsbeheer, het zorgen voor een onafhankelijke waardering van de activa en diverse transparantieverplichtingen.
Implementatie en impact
De implementatie van de AIFM-richtlijn in de Wft wordt mogelijk als zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer ingestemd hebben met het wetsvoorstel ter implementatie daarvan. Dit wetsvoorstel is op 21 mei jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Lang was een eventuele uitzondering van de AIFM-vergunningplicht voor beheerders van gepooled vermogen van louter pensioenfondsen, waaronder pensioenuitvoeringsorganisaties, een heet hangijzer. Maar uiteindelijk heeft de Tweede Kamer besloten deze beheerders niet uit te zonderen van de regels. Als de Eerste Kamer ook instemt met het wetsvoorstel, kan het gepubliceerd worden in de Staatscourant en kunnen vanaf 22 juli de eerste vergunningen verleend worden.

De AIFM-richtlijn heeft een grote impact. Een geheel nieuwe groep beheerders valt voor het eerst onder toezicht van de AFM. Doordat een AIFM-vergunning nodig is voor activiteiten waar nu nog geen vergunning voor nodig is, kan dit impact hebben op de interne bedrijfsvoering. Beheerders moeten zich dus tijdig voorbereiden op de nieuwe eisen die de AIFM-richtlijn meebrengt. Alleen in dat geval zullen zij in staat zijn om op tijd aan alle nieuwe eisen te voldoen.
Aanvragen vergunning
Formeel kan vanaf 22 juli een vergunningaanvraag worden ingediend bij de AFM. De AFM stelt aanvragers informeel in de gelegenheid om al vanaf 22 mei 2013 een vergunning aan te vragen door een vergunningsformulier in te vullen en op te sturen.

Er zijn drie formulieren die volledig ingevuld moeten worden en voorzien van alle bijlagen en ondertekend ingestuurd:

  • Aanvraagformulier vergunning beheerder alternatieve beleggingsinstellingen
  • Meldingsformulier beleggingsinstelling
  • Meldingsformulier bewaarder

In het kader van het bovenstaande worden de beleidsbepalers van de alternatieve beleggingsinstelling, de beheerder en de bewaarder getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid. De formulieren kunt u vinden in het Digitaal Loket van de AFM. Let wel: op dit moment is het niet mogelijk om deze te uploaden op het Digitaal Loket. De formulieren kunnen tot 22 juli per email naar aifmd@afm.nl worden gestuurd.

Daarnaast zal vanaf 22 juli as. via het Digitaal Loket ook het registratieformulier voor de niet-vergunningplichtige beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (de zogeheten ‘AIFM-light’) beschikbaar zijn. Meer informatie over de voorwaarden waar een beleggingsinstelling onder andere aan moet voldoen is te vinden op afm.nl/aifmd.
De Nederlandsche Bank (DNB)
De AFM is onder andere verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunning. Naast de gedragseisen worden ook prudentiële regels gesteld aan de beheerder, zoals het minimumkapitaal en het gebruik van hefboomfinanciering. DNB ziet toe op de naleving van deze prudentiële regels. Beheerders zullen periodiek informatie aanleveren op zowel het niveau van de beheerder als op het niveau van de beleggingsinstelling aan de toezichthouder. DNB vraagt deze informatie op.
Overgangsjaar
Een beheerder die in het kader van zijn beroep of bedrijf in Nederland op 21 juli 2013 alternatieve beleggingsinstellingen beheert kan gebruik maken van een overgangsjaar. Voor deze beheerder houdt het overgangsjaar in dat hij een jaar extra de tijd krijgt om een vergunningaanvraag bij de AFM in te dienen. Tot het moment dat de AIFM-vergunning is verkregen, rust op de beheerder een inspanningsverplichting om te voldoen aan de nieuwe AIFM-regels.
Wat betekent de AIFM-richtlijn voor bewaarders?
De huidige Wft-bewaarder zal als hij AIFMD-bewaarder wil worden straks een zeer veranderd takenpakket krijgen. Dat komt grofweg neer op de volgende functies: controleren en reconciliëren van kasstromen en rekeningen, het in bewaring nemen van activa die zich daarvoor lenen en/of eigendomsverificatie en -registratie van activa die zich niet lenen voor bewaarneming en een aantal specifieke toezichtstaken.

Van deze functies mag alleen het in bewaring nemen van activa worden gedelegeerd aan een derde partij. Voor ondersteunende taken gelden minder beperkingen. De volgende typen instellingen kunnen optreden als bewaarder (zie artikel 21, derde lid AIFM-richtlijn).

  • Kredietinstelling geautoriseerd met een EU-bankvergunning.
  • Beleggingsonderneming volgens CRD- en MiFID-richtlijnen.
  • Onder doorlopend en prudentieel toezicht staande instelling en geschikt als onder UCITS toegestane bewaarder.
  • Alternatieve bewaarder volgens artikel 21, derde lid, sub c van de AIFM-richtlijn.

Doordat er enkele maanden geleden nog een aantal onzekerheden was over de bewaarder binnen de AIFM-richtlijn, is ervoor gekozen uitgebreid met de markt te spreken over deze onduidelijkheden. Zo zijn er bilaterale gesprekken geweest met diverse belanghebbenden (potentiële bewaarders, belangenverenigingen, juridisch en financieel adviseurs). Aan de hand hiervan is een Q&A opgesteld waarmee de AFM op een aantal belangrijke onderwerpen meer duidelijkheid geeft.

Deze Q&A is de eerste tranch van een reeks die nog zal volgen. Zo wordt bijvoorbeeld in de eerste tranch het een en ander verduidelijkt over de interpretatie van de AFM op het gebied van eigendomsverificatie en kasstroommonitoring, terwijl andere onderwerpen in latere tranches aan de orde zullen komen.


 
Naar de Q&A
Externe communicatie
Voor meer informatie kunt u terecht op afm.nl/aifmd, waar u informatie over de AIFM-richtlijn en het toezicht van de AFM kunt vinden. Onderwerpen die worden toegelicht zijn onder andere de reikwijdte, vergunningverlening, paspoort- en derde landenbeleid, veelgestelde vragen, het overgangsjaar, publicaties en procedurele contacten. Houdt u voor meer nieuws de verschillende websites in de gaten:

  • Er zullen door de AFM doorlopend Q&A’s op de website worden gepubliceerd.
  • Naast de Q&A van de EC zal ESMA op haar website naar verwachting in de loop van deze maand meer guidance geven over een aantal kernbegrippen, zoals de reikwijdte van de richtlijn.
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via
http://twitter.com/autoriteitfm
.

Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk hier onze vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen