Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief voor beleggingsondernemingen
7 juni 2013
Beste relatie,
In deze nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op beleggingsondernemingen.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Voorwoord

Vermogensopbouw
  Provisieverbod per 1 januari 2014
  Total Cost of Ownership (TCO)
  Kwaliteit beleggingsdienstverlening

Effectenmarkten

Algemeen
  Agenda 2014
  Op bezoek bij beleggingsondernemingen
  Toezicht op transparantieverplichtingen

Voorwoord
Dit is de eerste AFM-nieuwsbrief voor beleggingsondernemingen. Hoogste tijd om alle communicatie die vanuit de verschillende afdelingen van de AFM uw kant op komt te bundelen.

Want of het nu gaat over regels over richtsnoeren voor elektronische handel of alles wat te maken heeft met vermogensopbouw voor klanten, ú heeft er allemaal mee te maken.

En dus is het ook logisch om alles van de AFM waar u mee te maken heeft in één oogopslag op één plek te kunnen vinden. Daarom is besloten om u 4 keer per jaar via deze nieuwsbrief op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen. 

U vindt in deze nieuwsbrief meer informatie over de verschillende onderwerpen waar de AFM zich mee bezig houdt. Dit doet de AFM voor het grootste deel op projectmatige basis. Deze manier van werken sluit het beste aan bij de  dynamische omgeving waar de verschillende type beleggingsondernemingen zich in begeven.

De verschillende projecten komen samen in twee thema’s:

 Vermogensopbouwproducten en de advisering daarover worden verbeterd
  De effectenmarkten functioneren eerlijk en efficiënt en de infrastructuur blijft bestendig

Naast het projectmatige werk is er doorlopend toezicht op beleggingsondernemingen. Dit doorlopend toezicht ondersteunt de projectorganisatie en onderhoudt contacten met de markt door regelmatig met ondernemingen in gesprek te gaan. Ook kijkt een deel van het doorlopende toezicht naar transparantie-eisen en toetsen zij ondernemingen in het kader van de vergunningverlening.

Om onze doelstellingen te bereiken gaan wij graag het gesprek met u aan. Als u opmerkingen of vragen heeft, kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres onderaan deze nieuwsbrief of het Ondernemersloket, dat tevens het aanspreekpunt is voor al uw andere vragen.

Tim Mortelmans, hoofd Toezicht financiële ondernemingen


Vermogensopbouw

Provisieverbod per 1 januari 2014

In de periode 2 april tot 1 mei 2013 heeft het ministerie van Financiën concept wetteksten voor het provisieverbod voor beleggingsondernemingen (die niet voor eigen rekening handelen) ter consultatie aan de markt voorgelegd.

De (openbare) reacties van diverse marktpartijen op de consultatie zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. Het ministerie zal tegen de zomerperiode in een feedbackstatement reageren op de binnengekomen reacties. Deze reactie wordt via de koepelorganisaties bekend gemaakt. De (openbare) reacties zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

  Wijzigingsbesluit financiële markten 2014

Achtergrondinformatie
Onlangs heeft de AFM een flyer voor beleggers gepubliceerd met achtergrondinformatie over het provisieverbod voor beleggingsondernemingen. Als u wijzigingen in uw dienstverlening en/of tarieven doorvoert naar aanleiding van het aankomende provisieverbod, kunt u naar deze informatie verwijzen als u uw klanten informeert.

  Flyer voor beleggers

Zodra vanuit het ministerie van Financiën meer bekend is over de definitieve vormgeving van het provisieverbod zal dit ook op de website van de AFM worden vermeld.

Total Cost of Ownership (TCO)
Uit onderzoek van de AFM blijkt dat het voor de belegger moeilijk is om eenvoudig inzicht te krijgen in de totale kosten van de beleggingsdienstverlening.

Kosten hebben een belangrijke invloed op het netto rendement dat de belegger met beleggen realiseert. Daarom is het van belang dat beleggers de totale kosten van beleggen kunnen beoordelen en vergelijken.

De AFM werkt samen met de markt, belangenorganisaties en het ministerie van Financiën aan een uniforme kostenmaatstaf. Deze kostenmaatstaf (TCO) geeft de totale kosten van beleggen weer die door de hele markt op dezelfde manier berekend wordt.

Voorafgaand aan de dienstverlening geeft een ‘verwachte TCO’ de belegger een inschatting van de hoogte van de kosten over een bepaalde periode (bijvoorbeeld een jaar). Gedurende de looptijd geeft een ‘gerealiseerde TCO’ de daadwerkelijk gemaakte kosten weer.

Recent heeft een aantal technische workshops plaatsgevonden waarin de AFM samen met marktpartijen en het ministerie van Financiën heeft verkend hoe een TCO er mogelijk uit zou kunnen zien. In deze nieuwsbrief zal de AFM u op de hoogte houden van de voortgang.

Kwaliteit beleggingsdienstverlening
De AFM is dit jaar een marktbreed onderzoek gestart naar de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij 13 beleggingsondernemingen en banken en bestaat uit twee fases.

Tijdens de eerste fase kijkt de AFM naar het beleggingsbeleid en de opzet (de beleidsmatige kant) van het adviesproces. In de tweede fase wordt een aantal advies- en beheerdossiers beoordeeld.

Momenteel worden de laatste onderzoeken bij de verschillende ondernemingen uitgevoerd. Naar verwachting zijn alle onderzoeken medio juni afgerond. Alle deelnemende ondernemingen ontvangen daarna een schriftelijke terugkoppeling van de bevindingen.

Over de generieke uitkomsten zal de AFM naar verwachting aan het einde van dit jaar publiekelijk communiceren.

Verkennend onderzoek 2011
De AFM heeft in 2011 een verkennend onderzoek naar de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening uitgevoerd.

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek concludeerde zij dat banken en beleggingsondernemingen meer aandacht kunnen besteden aan de adviesvaardigheden van adviseurs. Ook werd aandacht gevraagd voor het beleggingsbeleid.

De AFM constateerde dat de doelstelling van de belegger nog te beperkt deel uitmaakt van de dienstverlening. Vooral tijdens de doorlopende advisering en het beheer is het monitoren van de haalbaarheid van de doelstelling een belangrijk onderdeel van dienstverlening.

Op basis hiervan is onderstaande leidraad gepubliceerd.


 
Leidraad: 'De Klant in beeld: aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer'

Effectenmarkten
Beleggingsondernemingen kunnen ook met het kapitaalmarktentoezicht van de AFM te maken krijgen. In dit kader bevordert de AFM eerlijke en efficiënte kapitaalmarkten en draagt zij bij aan de stabiliteit van de financiële markten.
 
In de volgende editie van de nieuwsbrief zal uitgebreid worden ingegaan op het kapitaalmarktentoezicht.

  Informatie over marktmisbruik op de website

Algemeen
Agenda 2014

De AFM heeft opgeroepen om inbreng te leveren voor het toezicht in 2014. De toezichthouder wil belangstellenden in staat stellen om in een vroeg stadium mee te denken.

Het toezicht moet zich steeds opnieuw aanpassen aan de veranderende omgeving. Bij de discussie over de financiële sector hoort ook de vraag welk toezicht daar het beste bij past.

Op welke ontwikkelingen moet de AFM vooral letten? Waarop is extra of juist minder toezicht nodig? Hoe kan het toezicht slimmer worden georganiseerd? Welke risico’s ziet u? Wat kan de AFM verbeteren aan haar manier van werken?

De AFM zal de binnengekomen reacties na 31 mei 2013 publiceren, tenzij de inzender heeft aangegeven hierop geen prijs te stellen.

  Lees meer

Op bezoek bij beleggingsondernemingen
In de maanden juni en juli zal de AFM weer met verschillende beleggingsondernemingen in gesprek gaan over de ontwikkelingen in deze markt.

De gesprekken dragen bij aan het beeld dat de AFM heeft van de markt voor beleggingsondernemingen. Ook hebben beleggingsondernemingen zo de mogelijkheid om zaken bij de AFM aan te kaarten of om hun visie te delen met de AFM.

De gesprekken hebben een informatieve insteek. Er zal in ieder geval gesproken worden over de manier waarop beleggingsondernemingen beleggingsfondsen selecteren, wat de impact is van het veranderende verdienmodel en hoe beleggingsondernemingen de invulling van de totale kostenmaatstaf (Total Cost of Ownership) zien.

De AFM streeft ernaar beleggingsondernemingen van verschillende omvang, verspreid door Nederland, te bezoeken. De informatie uit deze gesprekken helpt haar het toezicht beter in te vullen. De AFM neemt binnenkort contact op met de beleggingsondernemingen die zij zal bezoeken.

Toezicht op transparantieverplichtingen
De AFM houdt ook toezicht op de naleving van transparantieverplichtingen. Deze gelden voor informatie die een beleggingsonderneming verplicht moet verstrekken en voor informatie die onverplicht is; van reclame-uitingen tot offertes, informatie op websites en verplicht te verstrekken documenten.

De AFM monitort de informatie op basis van risico’s. Signalen die hieruit voortkomen kunnen individueel worden opgepakt. Naast het oppakken van (losse) signalen worden er ook kleine marktscans uitgevoerd.

Het doel hiervan is de informatieverstrekking van een groter aantal marktpartijen te beoordelen op bijvoorbeeld één specifieke wettelijke norm.


Reacties op de nieuwsbrief
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?

Bent u tevreden over deze nieuwsbrief? Mist u onderwerpen of zou u het graag anders zien? Laat het ons weten via website@afm.nl.


Contact met de AFM
De algemene contactgegevens van de AFM vindt u in het contactformulier.

Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichtenvan de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk hier onze vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen