Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief Financieel dienstverleners
10 juni 2013
Beste relatie,
Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen rond (het toezicht op) financiële dienstverleners onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). Meer informatie over de Wft vindt u op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder het gedeelte voor adviseurs & bemiddelaars. Deze informatie is rechtstreeks te benaderen via www.afm.nl/fd.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
Aandachtspunten
  Wat kunt u de komende periode verwachten?
  Heffingen doorlopend toezicht 2013 bekend
  Expirerende lijfrentes en emigratie
Vraag van de maand
  Hoe kan ik als kleine zelfstandige de eed/belofte afleggen?
Korte nieuwsberichten
  Kifid-registratie en AFM-vergunning
  Zorgplicht financiële dienstverleners wettelijk verankerd
  Misleidende reclames prijzen risicovolle producten aan als alternatief voor sparen
Aandachtspunten
mannetje met uitroepteken De AFM wijst u op ontwikkelingen in de markt met betrekking tot specifieke onderwerpen. Hierbij benoemt de AFM aandachtspunten die van belang kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering en het adviseren en bemiddelen in financiële producten in het algemeen.
Wat kunt u de komende periode verwachten?
Deze periode wordt nogal wat van u verwacht. De AFM heeft afgelopen weken veel gecommuniceerd en u kunt ook de komende weken nog informatie en verzoeken van ons ontvangen. Daarom hieronder een overzicht met lopende onderwerpen. Ook het Ondernemersloket is hier druk mee, vooral met de invoering van het standaard dienstverleningsdocument (DVD). Hierdoor kan het voorkomen dat u bij telefonisch contact langer in de wacht staat of korter te woord wordt gestaan dan u van ons gewend bent. Wij doen ons uiterste best om u zo snel en zo goed mogelijk verder te helpen.

Meest recente nieuws DVD-generator
De softwareapplicatie voor het aanmaken van een DVD is inmiddels beschikbaar nadat de afgelopen dagen gewerkt is aan de oplossing voor de technische problemen die zorgden voor enig uitstel.

   Lees het volledige bericht

Communicatie AFM maand juni 2013
Onderwerp Communicatie Belangrijke data
DVD Verzoek tot het aanmaken van DVD via de generator. 1 juli 2013 moeten alle financiële dienstverleners een standaard DVD beschikbaar hebben.
Heffingen Factuur met toelichting voor de heffing doorlopend toezicht 2013. Adviseurs en bemiddelaars ontvangen in juli en augustus de factuur.
Self Assessment Financiële Dienstverleners 2013 (SAFD) Vooraankondiging SAFD in juni. Verzoek volgt in september. SAFD moet uiterlijk in oktober zijn ingevuld.

Heffingen doorlopend toezicht 2013 bekend

De tarieven voor de heffing doorlopend toezicht 2013 zijn gepubliceerd. Vanaf half juli ontvangt u hiervoor de factuur. Voor alle adviseurs en bemiddelaars zijn de tarieven in vergelijking met 2012 gestegen. De heffingen 2013 lijken daarmee weer op het niveau van 2010.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen bij u oproept. Met dit bericht willen we deze vragen zoveel mogelijk beantwoorden. Wordt uw vraag niet beantwoord? Kijk dan op de website van de AFM voor:

  Veelgestelde vragen over de heffing 2013
  Brochure heffing 2013

Hoeveel moet ik dit jaar betalen?
Om u alvast een indicatie te geven van het bedrag op de factuur, wordt hieronder toegelicht hoe de heffing is opgebouwd. Uw heffing voor doorlopend toezicht 2013 bestaat uit drie onderdelen:

  • het basistarief van 750 Euro;
  • een variabel tarief afhankelijk van het aantal fte; en
  • een eenmalige naheffing van 17,4 procent over het factuurbedrag doorlopend toezicht 2012

In onderstaande tabel ziet u een indicatieve weergave van de hoogte van de heffingen ten opzichte van voorgaande jaren. Het bedrag voor 2013 in deze tabel is exclusief de naheffing.

Voorbeeldberekeningen adviseurs en bemiddelaars
(bedragen in euro)
fte 2013 2012 2011 2010 2009
1 970 640 725 1015 925
3 1.410 910 1.025 1.435 1.295
10 2.950 1.855 2075 2.905 2.590
20 5.150 3.205 3.575 5.005 4.440
100 21.150 12.820 14.785 20620 18.055
200 41.150 24.820 28.785 40.120 35.055

NB. De bedragen van 2009 tot en met 2011 zijn inclusief de korting Stichting Financiële Dienstverlening (StFD), omdat de meeste adviseurs en bemiddelaars deze korting ontvingen.

Naheffing 
De heffing in 2012 was relatief laag doordat de daadwerkelijke uitgaven in 2011 lager waren dan begroot. Dit overschot is in 2012 verrekend. Vorig jaar was er juist een tekort en dit wordt nu, in 2013, via een aparte naheffing in rekening gebracht, bij die ondernemingen aan wie ook in 2012 een heffing voor doorlopend toezicht is opgelegd. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het te verrekenen bedrag uit 2012 niet in de tarieven verwerkt (vanwege de nieuwe bekostigingssystematiek). De naheffing bedraagt 17,4% van de opgelegde heffing over 2012. Dit bedrag wordt apart zichtbaar gemaakt op de factuur voor het doorlopend toezicht 2013.

Naheffing
fte 2013 excl. naheffing Naheffing 17,4 % over 2012 2013 incl. naheffing
1 970 111 1.081
3 1.410 158 1.568
10 2.950 323 3.273
20 5.150 558 5.708
100 21.150 2231 23.381
200 41.150 4319 45.469


Wat zijn de specifieke veranderingen ten opzichte van 2012?
Vanaf 2013 geldt het variabele tarief vanaf 0 fte in plaats van 1 fte. In het basistarief is dus niet langer uw eerste fte inbegrepen. Het basisbedrag is vastgesteld op 750 euro. Ook zijn er met ingang van dit jaar variabele tarieven vastgesteld voor ondernemingen met meer dan 200 fte. Dit komt voor dit jaar neer op de volgende onderverdeling:

Variabele tarieven per fte EUR
> 0 tot en met 20,0 fte 220
> 20,0 tot en met 200,0 fte 200
> 200,0 tot en met 500,0 fte 40
> 500,0 fte 10

 
Waarom ga ik meer betalen?

De belangrijkste oorzaken zijn:

  • vermindering van de overheidsbijdrage als gevolg van Rijksbezuinigingen
  • meer toezichtinspanningen

Zorgvuldige financiële dienstverlening, eerlijke en efficiënte kapitaalmarkten en een stabiel financieel stelsel blijven onverminderd aandachtspunten, juist in de huidige economische situatie. Toezicht blijft noodzakelijk. De AFM besteedt bijvoorbeeld meer aandacht aan de invoering van de noodzakelijk gevonden nieuwe wet- en regelgeving.
 
We zien dat nieuwe regelgeving aanvankelijk vaak gepaard gaat met een extra inzet op voorlichting en overleg om het effect te bereiken dat marktpartijen zich soepel kunnen aanpassen aan de nieuwe eisen. De AFM spant zich daarnaast in om partijen die de wet overtreden stevig aan te pakken en op die manier de beeldvorming over de financiële dienstverlening te verbeteren.

In het jaarverslag 2012 van de AFM vindt u meer informatie over de wijze waarop wij onze toezichtstaken vorig jaar hebben uitgevoerd.


 
Jaarverslag 2012

Expirerende lijfrentes en emigratie
Verschillende marktpartijen lopen tegen onduidelijkheden aan wanneer een lijfrente expireert en de consument in het buitenland woont of gaat wonen. Er komt namelijk veel kijken bij een dergelijk advies, waaronder het fiscale aspect van emigratie. Daarom gaat de AFM hieronder nader in op deze complexe situatie.
 
Veel Nederlanders dromen van wonen in het buitenland en in veel gevallen blijft het niet bij dromen. Zo woont ongeveer 1 op de 10 AOW-gerechtigden in het buitenland. Vaak bestaat hun oudedagvoorziening naast de eerstepijler (AOW), ook uit inkomen uit de tweedepijler (pensioen) of derdepijler (bijvoorbeeld lijfrentes). De derdepijler is voor bepaalde groepen, bijvoorbeeld zzp’ers, een belangrijke aanvulling op de oudedagvoorziening.
 
Bij het adviseren over expirerende lijfrentes zijn de wettelijke adviesregels van toepassing. Wanneer een consument in het buitenland woont of gaat wonen, is dit een relevant aspect voor het advies. U moet daarom de fiscale aspecten en de gevolgen van emigratie meenemen in dit advies. Ook moet u rekening houden met het feit dat de keuzemogelijkheid om een uitkeringsproduct aan te kopen afwijkt wanneer iemand in het buitenland woont.

Voor een advies over expirerende lijfrentes in het geval van emigratie is het van belang om na te gaan welke fiscale regels van toepassing zijn, omdat deze regels per land kunnen verschillen. De Belastingdienst legt bij emigratie een conserverende aanslag inkomstenbelasting op en meestal daar bovenop 20% revisierente. Deze aanslag heeft een geldigheidsduur van 10 jaar en deze hoeft de consument niet te betalen.

De consument moet deze aanslag wel betalen wanneer hij binnen de geldigheidsduur iets doet wat niet mag volgens de Nederlandse belastingwetgeving. Zo mag de consument de lijfrenteaanspraak bijvoorbeeld niet afkopen. Het is van belang dat u de consument hierover informeert. Daarnaast kan het nodig zijn om bij de Belastingdienst een verzoek tot vrijstelling inhouding loonbelasting in te dienen. Een aanbieder stelt een dergelijke vrijstelling vaak als voorwaarde voor de uitkering van het kapitaal.
 
Op dit moment verricht de AFM onderzoek naar expirerende lijfrentes. Dit rapport wordt later dit jaar gepubliceerd op onze website. Naar aanleiding van vragen uit de markt heeft de AFM besloten om vooruitlopend op deze publicatie aandacht aan bovenstaand onderwerp te besteden.
Vraag van de maand
Het Ondernemersloket van de AFM beantwoordt vragen van onder andere financiële dienstverleners. Elke maand selecteert het Ondernemersloket een veelgestelde vraag om in de nieuwsbrief nader onder de aandacht te brengen.
Hoe kan ik als kleine zelfstandige de eed/belofte afleggen?
Alle dagelijks beleidsbepalers en commissarissen van financiële ondernemingen moeten sinds 1 januari 2013 de eed/ belofte (zogenoemde bankierseed) afleggen. Nieuwe beleidsbepalers en commissarissen moeten binnen drie maanden na aantreden de eed of belofte afleggen en zittende binnen een jaar, dus uiterlijk 31 december 2013.

Bij het afleggen van de eed zijn (indien mogelijk) tenminste drie personen aanwezig:
  • de persoon die de eed aflegt;
  • een persoon in een hogere functie die de eed afneemt;
  • een andere vertegenwoordiger van de onderneming die getuige is.
De woorden ‘indien mogelijk’ hebben betrekking op de situatie waarin sprake is van een onderneming waar in het totaal minder dan drie personen werkzaam zijn. In het geval dat twee personen werkzaam zijn, vervult één van hen de rol van persoon in hogere functie. Dit kan in de praktijk ook een persoon in een lagere of gelijke functie zijn.

Als u een zelfstandige zonder enig personeel bent dan kan logischerwijs worden volstaan met ondertekening van het formulier van de eed of belofte door uzelf.

De eed/belofte hoeft niet naar de AFM te worden gezonden, maar moet wel voor ons op toegankelijke wijze in de onderneming worden bewaard.

De tekst van eed of belofte is voor financiële dienstverleners te downloaden op overheid.nl onder bijlage 1 en bijlage 2.

 
Veelgestelde vragen eed/belofte
  Tekst eed/belofteoverheid.nl
Korte nieuwsberichten
Hier vindt u een selectie van persberichten en mededelingen van de AFM die voor u van belang kunnen zijn.

Naar het meest recente nieuws
Kifid-registratie en AFM-vergunning
Vermogensbeheerders en financiële dienstverleners moeten verplicht zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De AFM controleert periodiek en op basis van signalen van onder meer het Kifid en consumenten of vermogensbeheerders en financiële dienstverleners zijn aangesloten.

 
Naar het volledige nieuwsbericht op de website
Zorgplicht financiële dienstverleners wettelijk verankerd
Minister Dijsselbloem legt een algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners vast in de wet. Zo wordt vereist dat financiële dienstverleners in het belang van de klant handelen. Ook wordt het mogelijk voor de AFM om eerder in te grijpen bij misstanden.

 
Naar het volledige nieuwsbericht op de website
Misleidende reclames prijzen risicovolle producten aan als alternatief voor sparen
De AFM ziet de laatste tijd reclames voor financiële producten als verzekeringen of beleggingen, waarin sterk de indruk wordt gewekt dat het gaat om een alternatief voor een spaarrekening of –deposito. Deze producten bieden echter niet dezelfde zekerheid, maar kennen juist grotere risico’s en in sommige gevallen hogere kosten. Dergelijke reclames kunnen consumenten op het verkeerde been zetten en zijn daarom misleidend.

 
Naar het volledige nieuwsbericht op de website
Reacties op de nieuwsbrief
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?

Bent u tevreden over de nieuwsbrief voor financiële dienstverleners? Mist u onderwerpen of zou u het graag anders zien? Laat het ons weten via ondernemersloket@afm.nl t.a.v. Redactie nieuwsbrief.


Contact met de AFM
U kunt het Ondernemersloket van de AFM bereiken op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur op 0900-6800 680 (€0,05 per minuut). U kunt ook een e-mail sturen naar ondernemersloket@afm.nl.

Archief Nieuwsbrieven
Klik hier om de nieuwsbrieven te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk hier onze vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen