Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbulletin financiële ondernemingen Caribisch Nederland - editie 3 - 26 juni 2013
Geachte relatie,
Hierbij ontvangt u het derde Nieuwsbulletin voor financiële ondernemingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Onderwerpen in dit nieuwsbulletin:
  Waar moeten financiële ondernemingen op letten bij het verstrekken van krediet?
  Aandachtspunten Self Assessment
 
AFM gaat onderzoek doen naar kwaliteit informatie
 
Nieuw in 2013: AFM start met bestuurderstoets

Waar moeten financiële ondernemingen op letten bij het verstrekken van krediet?
In mei 2013 heeft de AFM bij diverse financiële ondernemingen op Bonaire en Curaçao quick scan -onderzoeken gedaan naar kredietverlening en passende advisering bij het verstrekken van kredieten. Ook heeft zij gekeken naar passende advisering bij het aanbieden van levensverzekeringen. Dit onderzoek was een vervolg op eerder onderzoek in november 2012. De AFM heeft vooral gekeken welke vooruitgang de onderzochte ondernemingen hebben geboekt. Diverse financiële ondernemingen laten een verbetering zien ten opzichte van het vorig bezoek. Toch heeft dit bezoek tot de volgende aanbevelingen geleid:

Zorg ervoor dat het advies past bij de consument

  • Een financiële dienstverlener die een consument adviseert moet zijn advies baseren op de financiële positie, kennis en ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de consument (zie artikel 5:7 Wet financiële markten BES). Het inwinnen van informatie over de doelstelling van de consument wordt redelijk tot goed uitgevraagd. Maar het inventariseren van de financiële positie kan nog beter. Alimentatieverplichtingen worden vaak niet uitgevraagd en er wordt niet doorgevraagd op de woonlasten van consumenten. Het inwinnen van informatie over kennis, ervaring en risicobereidheid moet ook beter worden uitgevoerd.

Aandacht voor overkreditering blijft gewenst

  • Op het gebied van verantwoorde kredietverlening ziet de AFM bij een aantal ondernemingen ten opzichte van haar vorige bezoek weinig vooruitgang. Het model om verantwoorde kredietverlening te bepalen was in alle onderzochte dossiers aanwezig. Maar in een aantal gevallen blijkt dat het model niet op een juiste manier wordt ingevuld. Bepaalde velden in het model - zoals het soort huishouden, lopende financieringslasten en effectieve rente - worden soms verkeerd of slordig ingevuld. Als het model wel juist zou zijn ingevuld zou dit in enkele gevallen hebben geleid tot overschrijding van het maximaal te verstrekken krediet. Let er dus op dat u het model ter berekening van verantwoorde kredietverstrekking juist invult;
  • Bij het gebruik van het model ter berekening van verantwoorde kredietverstrekking gebruikt een aantal ondernemingen nog de nominale rente in plaats van de effectieve rente. Het risico bestaat dat hierdoor een te hoog krediet wordt verstrekt. Ook kan het maximaal toegestane effectieve kredietvergoedingspercentage van 24% worden overschreden. Voor de manier waarop de effectieve rente moet worden berekend, verwijzen wij u naar artikel 7:20 van het Besluit financiële markten BES (Bfm BES);
  • In de informatie die een consument ontvangt voorafgaand aan het afsluiten van een krediet wordt niet goed geïnformeerd over de hoogte van de effectieve rente. Volgens artikel 7:6 Bfm BES moet onder andere de effectieve rente op jaarbasis worden vermeld. Consumenten moeten goed geïnformeerd worden over de rente omdat daarmee de kosten van het krediet duidelijk worden.
 
Aandachtspunten Self Assessment
In de maanden februari en maart 2013 heeft de AFM van alle ondernemingen een ingevuld Self Assessment ontvangen. De AFM informeert u graag over de belangrijkste generieke aandachtspunten:

  • Een groot aantal tussenpersonen en kredietaanbieders heeft geen beleid geformuleerd om witwassen en het financieren van terrorisme te voorkomen. Dit is wel vereist volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES. De AFM schrijft deze ondernemingen aan om hen alsnog te vragen hoe zij gaan voldoen aan deze wetgeving;
  • Diverse ondernemingen hebben geen actuele beschrijving van de administratieve organisatie. Voor een integere en beheerste bedrijfsvoering moeten de administratieve organisatie en interne controleprocedures nauwkeurig zijn omschreven en vastgelegd. De beschrijving moet uiteraard worden bijgehouden en te allen tijde up-to-date te zijn;
  • Een aantal ondernemingen die adviseren en/of bemiddelen hebben geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor bemiddelen is een dergelijke verzekering verplicht. Het verzekerde bedrag moet minimaal $ 50.000 zijn;
  • Diverse ondernemingen geven aan het klantprofiel onvolledig in te vullen bij het adviseren en bemiddelen in levensverzekeringen. Ook bij levensverzekeringen (en dus ook risicoverzekeringen) moet aangetoond worden dat een advies passend is. De AFM verwacht bij dergelijke adviezen dat ook informatie over de financiële positie, kennis en ervaring, doelstelling en risicobereidheid wordt ingewonnen (en vastgelegd);
  • Een aantal ondernemingen geeft aan informatie zoals de algemene voorwaarden pas bij het tekenen van de overeenkomst te verstrekken. Dat is niet de bedoeling. De klant moet dergelijke informatie vóór het tekenen van de overeenkomst ontvangen, zodat hij of zij voldoende tijd heeft om een oordeel te vormen over (de voorwaarden van) het product;
  • Veel ondernemingen geven aan mondelinge informatie in het Papiaments en Spaans te verstrekken, maar de algemene voorwaarden alleen in het Nederlands en Engels beschikbaar te hebben. Ook zijn diverse websites alleen beschikbaar in het Engels. De AFM wijst er op dat alle informatie duidelijk en begrijpelijk moet zijn voor een consument, in een taal die hij of zij kan begrijpen.
AFM gaat onderzoek doen naar kwaliteit informatie
De AFM wil graag inzicht krijgen in de kwaliteit van de informatie die consumenten ontvangen voordat zij een contract afsluiten voor het aangaan van krediet. De AFM stuurt daarom een aantal aanbieders van krediet een zogenoemd informatieverzoek. De geselecteerde ondernemingen ontvangen hiervoor komende maand een brief.
Nieuw in 2013: AFM start met bestuurderstoets
Bestuurders van financiële ondernemingen worden op grond van artikel 3:1 Bfm BES elke drie jaar opnieuw beoordeeld op betrouwbaarheid. De AFM start dit jaar met deze toets van bestuurders van tussenpersonen en kredietaanbieders die bij de AFM een vergunning hebben. Het toetsen van bestuurders van banken en verzekeraars wordt door de Nederlandsche Bank (DNB) uitgevoerd.
Heeft u vragen?
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit nieuwsbulletin, kunt u een e-mail sturen aan bes@afm.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren.

U kunt meer nuttige informatie vinden op onze website


 
Website Caribisch Nederland
Abonneren nieuwsbrief
Wilt u deze nieuwsbrief of een andere AFM-nieuwsbrief automatisch ontvangen? Abonneer u dan via de onderstaande link.

  Naar abonneren op deze en andere nieuwsbrieven nieuwsbrieven en alertservice 

 
Eerder uitgebrachte nieuwsbrieven
Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Informatie Caribisch Nederland
Klik hier voor meer informatie over wet- en regelgeving, beleidsregels en veel gebruikte formulieren
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen