Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbulletin financiële ondernemingen Caribisch Nederland - editie 4 - januari 2014
Geachte relatie,
Hierbij ontvangt u het 4e Nieuwsbulletin voor financiële ondernemingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Kwaliteit precontractuele informatie kan nog beter
  Meld alle antecedenten voor zittende bestuurders en commissarissen
  Veelgestelde vragen op de website van de AFM 

Kwaliteit precontractuele informatie kan nog beter
De AFM heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de precontractuele informatie over krediet. De AFM heeft daarom in juli jl. diverse aanbieders van krediet een informatieverzoek gestuurd. Zij heeft haar bevindingen op basis daarvan teruggekoppeld aan de betrokken instellingen.

Wat heeft de AFM beoordeeld?

De AFM heeft beoordeeld in hoeverre de precontractuele informatie voldoet aan de wettelijke bepalingen. De AFM heeft daarom de volgende punten beoordeeld:

• Wordt alle verplichte informatie (schriftelijk) verstrekt?
• Is alle informatie overzichtelijk opgenomen in één document?
• Is de informatie afgestemd op de wensen van de consument?

Belangrijkste bevindingen

Alle verplichte informatie in één document

Volgens de regelgeving moet alle verplichte informatie worden opgenomen in één document. Dit maakt de informatie overzichtelijk en makkelijk vergelijkbaar voor de consument. De AFM heeft grote verschillen geconstateerd in de kwaliteit van de informatieverstrekking. Enkele instellingen voldeden aan de regelgeving. Maar verschillende instellingen verstrekten niet alle verplichte informatie. De verplichte informatie werd soms ook deels mondeling verstrekt of via verschillende documenten. In de meeste gevallen werd de informatie afgestemd op de wensen van de consument. Enkele instellingen verstrekten echter alleen gestandaardiseerde informatie. Ook dat is niet in lijn met de geldende regelgeving.

Informatie moet duidelijk en dus begrijpelijk zijn voor iedere consument

De AFM vraagt graag ook aandacht voor de taal waarin de informatie wordt gegeven. De verplichte schriftelijke precontractuele informatie over krediet was vaak slechts in één taal beschikbaar. In de regelgeving is niet opgenomen in welke taal informatie moet worden verstrekt aan consumenten in Caribisch Nederland. Wel is bepaald dat de informatie duidelijk moet zijn en dus begrijpelijk moet zijn voor iedere consument. Alle financiële dienstverleners moeten er daarom voor zorgen dat de taal van zowel hun schriftelijke als mondelinge informatie is afgestemd op de doelgroep. Dit kan betekenen dat sommige informatie in meerdere talen beschikbaar is.

Meld alle antecedenten voor zittende bestuurders en commissarissen
Betrouwbare en integere bestuurders en commissarissen zijn cruciaal voor een integere financiële sector. De toezichthouders roepen financiële ondernemingen en bestuurders en commissarissen op om relevante feiten over hun betrouwbaarheid te melden.

Strafrechtelijke, financiële, toezicht-, fiscaal bestuursrechtelijke en ‘overige antecedenten’ moeten gemeld worden. Voorbeelden van ‘overige antecedenten’ zijn: het gebruik hebben gemaakt van de fiscale inkeerregeling (buitenlands spaargeld, met of zonder opleggen van een boete), een onderzoek van de Belastingdienst naar aanleiding waarvan er significante correcties zijn doorgevoerd, maar er uiteindelijk geen boete is opgelegd of persoonlijke verzuimboetes.

De toezichthouders vinden het melden van deze antecedenten van groot belang omdat betrouwbaarheid van de (toekomstige) bestuurders en commissarissen buiten elke twijfel moet staan. Want voor het goed kunnen functioneren als beleidsbepaler is vertrouwen van onder meer het publiek een randvoorwaarde. Betrouwbaarheid is een doorlopende eis. Er wordt niet alleen op getoetst als iemand wordt benoemd. Daarom moeten wijzigingen niet alleen tijdens het eerste toetsingsproces worden gemeld, maar ook daarna als er wijzigingen zijn in relevante feiten en omstandigheden. U kunt de feiten schriftelijk melden, met een toelichting.

De Nederlandsche Bank (DNB) en de AFM krijgen relatief weinig meldingen van antecedenten. Verzekeraars en banken moeten melden aan DNB en aanbieders van krediet niet zijnde een bank en tussenpersonen aan de AFM. Het juist naleven van de meldplicht is van groot belang. DNB en de AFM wegen in hun beoordeling of iemand al dan niet betrouwbaar is mee dat iemand uit eigen beweging informatie meldt aan de toezichthouder. In geval van twijfel kunt u altijd contact opnemen met de toezichthouder.

Invoeren geschiktheidsvereisten voor commissarissen

Leden van Raden van Commissarissen (RvC) en Raden van Toezicht (RvT) worden al lang getoetst op betrouwbaarheid. Sinds de invoering van de Wfm BES gelden ook geschiktheidseisen voor deze leden. Nieuw te benoemen leden moeten dus eerst worden getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid, voordat zij kunnen worden benoemd.
Zittende leden van dergelijke organen worden voor het eerst bij een herbenoeming getoetst op geschiktheid. Zij zullen in ieder geval uiterlijk 31 december 2015 getoetst moeten zijn op geschiktheid.

Betrouwbaarheidsformulier

Heeft u dus een RvC of RvT ingesteld, en worden binnenkort zittende leden herbenoemd? Dan dient u de personen ter toetsing voor te dragen.

Dit kan aan de hand van het persoonlijk vragenformulier te vinden op onze website via: 

  Formulieren voor Caribisch Nederland 
 
Veelgestelde vragen op de website van de AFM
De AFM ontvangt regelmatig vragen van financiële ondernemingen over hoe bepaalde wettelijke regelingen moeten worden uitgelegd, geïnterpreteerd of toegepast. Antwoorden hierop legt de AFM vast op haar website onder het kopje ‘Veelgestelde vragen’. Wij raden u aan om periodiek deze Veelgestelde vragen te raadplegen.

De laatste Veelgestelde vragen gaan over educatie, overlijdens risicoverzekering (ORV), hoe met bepaalde woonsituaties rekening kan worden gehouden in het model van de AFM, debetstanden, creditcard en onbetekende kosten.

Veelgestelde vragen:

 Veelgestelde vragen Caribisch Nederland

Heeft u vragen?
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit nieuwsbulletin, kunt u een e-mail sturen aan bes@afm.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren.

U kunt meer nuttige informatie vinden op onze website


 
Website Caribisch Nederland
Abonneren nieuwsbrief
Wilt u deze nieuwsbrief of een andere AFM-nieuwsbrief automatisch ontvangen? Abonneer u dan via de onderstaande link.

  Naar abonneren op deze en andere nieuwsbrieven nieuwsbrieven en alertservice 

 
Eerder uitgebrachte nieuwsbrieven
Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Informatie Caribisch Nederland
Klik hier voor meer informatie over wet- en regelgeving, beleidsregels en veel gebruikte formulieren
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen