Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief AIFMD
16-01-2014
Beste relatie,
  
Via deze nieuwsbrief wil de AFM u informeren over de actualiteiten rondom de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFM-richtlijn).

Deze nieuwsbrief is onderdeel van een reeks, waarin de AFM afwisselend actualiteiten rondom de AIFM-richtlijn behandelt, dan wel een specifiek onderwerp uitgebreider bespreekt.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Introductie
  Aanvraagprocedures
 
Nieuw notificatieformulier voor niet-EU beheerders
  Tijdige voorbereiding (22 juli 2014)
  AIFMD e-mailadres
  Q&A DNB over rapportageverplichtingen
  Regelgeving
  Samenwerkingsovereenkomsten met derde landen 
 
Introductie
Op 22 juli 2013 is de AIFM-richtlijn in Nederland in werking getreden. Met de AIFM-richtlijn worden de activiteiten van beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen voor het eerst op Europees niveau gereguleerd. Inmiddels zijn de nodige vergunningaanvragen ingediend en hebben de markt en wij enigszins kunnen wennen aan het nieuwe speelveld. Deze nieuwsbrief geeft inkijk in het proces met betrekking tot de vergunningaanvragen en registraties tot nu toe, relevante ontwikkelingen en gaat in op enkele specifieke punten van aandacht.
Aanvraagprocedures
Vergunningplichtige beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM’s)
Zoals bekend zijn de relevante formulieren voor de vergunningaanvraag te vinden in het Digitaal Loket van de AFM. Gezien de omvang van de aan te leveren documentatie voor vergunningaanvragen, is het op dit moment niet mogelijk om deze te uploaden in het Digitaal Loket. De aanvraag moet daarom zowel op papier, in tweevoud, als digitaal (op een USB-stick) bij de AFM  worden ingediend.
 
Het lijkt een open deur maar naar aanleiding van opgedane ervaringen merken wij op dat de papieren en digitale versies identiek dienen te zijn. Tijdens het vergunningaanvraag proces is het mogelijk dat de AFM nadere stukken opvraagt. Ook deze stukken ontvangen wij graag zowel op papier als digitaal (op een USB-stick).

Het postadres is:
Autoriteit Financiële Markten
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam
T.a.v. Toezicht AIFM

Het bezorgadres is:
Autoriteit Financiële Markten
Vijzelgracht 50
1017 HS, AMSTERDAM
T.a.v. Toezicht AIFM

Registratie van  ‘AIFM-light’
Vanaf 22 juli is ook het registratieformulier voor de niet-vergunningplichtige beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (de zogeheten ‘AIFM-light’) via het Digitaal Loket beschikbaar. Het registratieformulier inclusief de relevante bijlagen kan worden geupload in het Digitaal Loket.

Meer informatie over de voorwaarden waar een beheerder van een beleggingsinstelling onder andere aan moet voldoen als hij van dit registratieregime gebruik wil maken, is te vinden op www.afm.nl/aifmd. Daarbij wijzen wij erop dat dit registratieregime uitsluitend beschikbaar is voor Nederlandse beheerders zoals gedefinieerd in artikel 1:1 Wft. Het registratieregime is daarmee niet beschikbaar voor Europese (niet- Nederlandse) of niet-Europese beheerders.

De AFM houdt een openbaar register bij waar de geregistreerde partijen in beginsel in worden opgenomen. Hierbij is het van belang dat marktpartijen zich realiseren dat partijen die zich bij de AFM hebben geregistreerd niet vergunningplichtig zijn op basis van de Wft en dat op hen geen toezicht wordt uitgeoefend op grond van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen.

Nieuw notificatieformulier voor niet-EU beheerders
De AFM heeft in het Digitaal Loket een notificatieformulier gepubliceerd voor niet-EU beheerders die gebruik willen maken van de uitzondering van artikel 1:13b lid 1 Wft (artikel 42 AIFM-richtlijn). Het volledig ingevulde formulier inclusief alle bijlagen kunnen worden gemaild naar non.eu.notifications.aifmd@afm.nl.

Deze notificatieprocedure is beschikbaar voor beheerders van beleggingsinstellingen die hun zetel in een niet-EU staat hebben en aanbieden aan Nederlandse beleggers of Nederlandse beleggingsinstelling(en) beheren. Deze beheerders kunnen onder strikte voorwaarden van de vergunningplicht uitgezonderd zijn. De voorwaarden zijn te vinden in artikel 1:13b Wft. Een belangrijke voorwaarde is dat deelnemingsrechten louter aangeboden mogen worden aan gekwalificeerde beleggers. Op beheerders die gebruik maken van deze uitzondering  is wel een aantal doorlopende eisen van toepassing. Zo geldt er onder meer een periodieke rapportageplicht richting DNB.

Een andere voorwaarde waaraan moet zijn voldaan is dat de AFM een samenwerkingsovereenkomst getekend moet hebben met de toezichthouder van het niet-EU land waar de beheerder of het fonds gevestigd is. Een dergelijke overeenkomst heeft tot doel om de AFM in staat te stellen haar toezichthoudende en onderzoeksbevoegdheden uit te oefenen die nodig zijn voor de vervulling van haar taken uit hoofde van de AIFM-richtlijn met betrekking tot de beheerder of het fonds uit het desbetreffende niet-EU land. Om de AFM in staat te stellen zich ervan te vergewissen dat deze samenwerkingsovereenkomsten met betrekking tot de specifieke instelling die wordt gemeld effectief uitgevoerd kunnen worden, vraagt zij een bevestiging van de desbetreffende toezichthouder dat de gemelde entiteit een ‘covered entity’ is onder de samenwerkingsovereenkomst. Zie de Annex bij het formulier voor een beschrijving van deze bevestiging die in beginsel aanvaardbaar is voor de AFM. De bevestiging is vormvrij.

Voor een overzicht van de toezichthouders waar de AFM samenwerkingsovereenkomsten mee heeft gesloten, verwijzen wij naar de paragraaf ‘Samenwerkingsovereenkomsten met derde landen’ in deze nieuwsbrief.

Tijdige voorbereiding (22 juli 2014)
Over ruim een half jaar moeten alle AIFM’s aan de op hen van toepassing zijnde vereisten ingevolge de AIFM-richtlijn voldoen. Na 21 juli 2014 moet iedere vergunningplichtige beheerder zijn vergunning bij de AFM hebben verkregen of aangevraagd. Ondanks dat het einde van de overgangsperiode nog even op zich laat wachten, is het van groot belang dat beheerders nu al voorbereid zijn op de grote veranderingen die de AIFM-richtlijn teweeg brengt. Alleen met een tijdige voorbereiding zullen zij in staat zijn om op tijd aan alle nieuwe eisen te voldoen. Tot 22 juli geldt een inspanningsverplichting om aan de eisen te voldoen, en vanaf die datum dient aan alle eisen te worden voldaan, ongeacht of dan al een vergunning is verkregen.

Dit geldt ook voor de beheerders van beleggingsinstellingen die reeds voor 22 juli 2013 over een Wft-vergunning beschikten. Op 22 juli 2014 gaat hun vergunning van rechtswege over  in een AIFM-vergunning, en uiterlijk per die datum dienen zij te voldoen aan alle uit de AIFM-richtlijn voortvloeiende vereisten.
 
Wij zullen op korte termijn alle vergunninghoudende entiteiten apart informeren over verschillende aandachtspunten bij omzetting van rechtswege.

AIFMD e-mailadres
De AFM heeft zoals bekend een e-mail adres (aifmd@afm.nl) beschikbaar gesteld voor AIFM-richtlijn gerelateerde vragen. Wij streven ernaar om zo veel mogelijk vragen te beantwoorden. Ook de afgelopen periode heeft de AFM veel vragen van belanghebbenden beantwoord. Gezien de grote hoeveelheid vragen en vergunningaanvragen die wij momenteel ontvangen en in behandeling hebben, is het helaas tijdelijk niet mogelijk om alle vragen buiten het kader van concrete vergunningaanvragen individueel te beantwoorden.

De gestelde vragen worden voorlopig als signaal behandeld. Waar nodig en mogelijk reageren wij op individuele basis en/of geven wij hierover generiek meer informatie, bijvoorbeeld door middel van het publiceren van Q&A’s en/of nieuwsbrieven.

Q&A DNB over rapportageverplichtingen
Op de DNB-statistiekwebsite is een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden (Q&A) over de AIFMD rapportagevereisten gepubliceerd:

  Nederlandse Q&A's
  Engelse Q&A's
Regelgeving
Wetgevingstraject
De Wijzigingswet Financiële Markten 2014 (zie link: Wijzigingswet 2014), met daarin een aantal beoogde wijzigingen / reparaties / toevoegingen, is per 1 januari 2014 gedeeltelijk in werking getreden. Ook het Wijzigingsbesluit financiële markten 2014 is op 1 januari in werking getreden (zie 'Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding verscheidene regelgeving’).
 
Nadere Regeling Gedragstoezicht Financiële Instellingen Wft
De Nadere Regeling Gedragstoezicht Financiële Instellingen Wft zal worden aangepast. Deze wijzigingen zullen worden doorgevoerd bij de eerst volgende algemene wijziging van de Nadere Regeling.  Deze staat gepland voor de eerste maanden van 2014. Wij houden u via onze website op de hoogte.

Intrekking en aanpassing beleidsregels
Intrekken beleidsregel ‘Ondernemen of beleggen’

De komst van de AIFM-richtlijn heeft de regelgeving voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen verbreed. De reikwijdte van het begrip ‘beleggen’ zoals neergelegd in de Beleidsregel ‘Ondernemen of beleggen’ is te beperkt om aan dit bredere toepassingsbereik recht te doen. Activiteiten van bijvoorbeeld private equity-, venture capital-, infrastructuur- en bepaalde hedge fondsen kwalificeerden (onder bepaalde omstandigheden) op basis van de Beleidsregel ‘Ondernemen of beleggen’ als 'ondernemen' en vielen daardoor niet onder de regelgeving voor beleggingsinstellingen. Deze activiteiten vallen sinds de inwerkingtreding van de AIFM-richtlijn in Nederland wel onder de regelgeving voor alternatieve beleggingsinstellingen.

Vanwege dit bredere toepassingsbereik van de AIFM-richtlijn heeft de AFM de Beleidsregel ‘Ondernemen of beleggen’ ingetrokken (Besluit tot intrekking Beleidsregel Ondernemen of Beleggen). Waar de AIFM-richtlijn die ruimte laat, blijft de AFM de in de beleidsregel neergelegde handvatten gebruiken. Activiteiten die voor de inwerkingtreding van de AIFM-richtlijn als ‘beleggen’ kwalificeerden zullen ook onder de nieuwe regels als ‘beleggen’ blijven kwalificeren. De ingetrokken Beleidsregel blijft vindbaar op de website van de AFM.

Intrekken beleidsregel ‘Beleggingsingstellingen uit een niet-aangewezen staat’
De wetgever heeft ervoor gekozen om voor te sorteren op het derdelandenregime van de AIFM-richtlijn dat in beginsel medio 2015 in werking zal treden. Dit is het regime voor beheerders en beleggingsinstellingen die buiten de Europese Unie gevestigd zijn,. Dit brengt mee dat de AFM niet langer standaard de in de Beleidsregel ‘Beleggingsinstellingen uit een niet-aangewezen staat’ opgenomen voorschriften verbindt aan een vergunning voor een beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen uit een niet-EU staat waarin geen adequaat toezicht wordt uitgeoefend op beleggingsinstellingen. Het intrekken van de beleidsregel laat onverlet dat de AFM in individuele gevallen additionele voorschriften aan een vergunning kan blijven verbinden (Besluit tot intrekking Beleidsregel Beleggingsinstellingen uit een niet-aangewezen staat).

Aanpassen beleidsregels ‘Actief zijn in Nederland’ en ‘Aanbieden beleggingsinstellingen onder verschillende namen’
De beleidsregels ‘Actief zijn in Nederland’ en ‘Aanbieden beleggingsinstellingen onder verschillende namen’ zijn door de implementatie van de AIFM-richtlijn en de daarmee gepaard gaande aanpassing van bepaalde definities in artikel 1:1 Wft technisch en beleidsneutraal omgezet. U kunt de link volgen voor de aangepaste versies. 

AFM past nieuwe ESMA-richtsnoeren toe
ESMA heeft de bevoegdheid tot het opstellen van richtsnoeren of aanbevelingen en heeft tot doel het invoeren van consistente, efficiënte en effectieve toezichtpraktijken en het verzekeren van de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van de EU-regelgeving.

De AFM heeft besloten de twee nieuwe ESMA-richtsnoeren met betrekking tot de AIFM-richtlijn toe te passen binnen haar toezichtpraktijk en heeft deze richtsnoeren gepubliceerd op haar website.

Het betreft ten eerste de ESMA Richtsnoeren voor een goed beloningsbeleid. Deze richtsnoeren zijn bedoeld om te zorgen voor de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van de beloningsbepalingen in artikel 13 en artikel 22, lid 2, onder letter e) en f), alsmede Bijlage II van de AIFM-richtlijn.

Ten tweede past de AFM de ESMA Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFM-richtlijn toe. Deze richtsnoeren hebben ten doel een gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing te verzekeren van de begrippen die deel uitmaken van de definitie van alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s) in artikel 4, lid 1, onder a), van de AIFM-richtlijn.

Voor meer informatie over wat de richtsnoeren betekenen voor het AFM-toezicht en de inhoud van beide richtsnoeren verwijzen wij u naar onze website:

Wat zijn ESMA richtsnoeren 
ESMA Richtsnoeren voor een goed beloningsbeleid  
ESMA Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFM-richtlijn 

Onlangs heeft ESMA ook de richtsnoeren met betrekking tot rapportageverplichtingen onder de AIFM-richtlijn uitgevaardigd.

Wanneer richtsnoeren of aanbevelingen worden uitgevaardigd, geldt voor de nationale autoriteiten de zogeheten “comply or explain” procedure. Dit betekent dat de AFM aan moet geven of zij de richtsnoeren of aanbevelingen zal toepassen binnen haar toezichtpraktijk. Zodra de AFM heeft besloten de richtsnoeren of aanbevelingen toe te passen binnen haar toezichtpraktijk, maakt zij dit kenbaar door middel van een publicatie op haar website. Wij adviseren u daarom om de website in de gaten te houden voor informatie met betrekking tot de ESMA richtsnoeren met betrekking tot  rapportageverplichtingen onder de AIFM-richtlijn.

Delegated Regulation European Commission with regards to regulatory technical standards determining types of alternative investment fund managers’ aangenomen
Op 17 december 2013 heeft de Europese Commissie de ‘Delegated Regulation supplementing Directive 2011/61/EU with regards to regulatory technical standards detemining types of alternative investment fund managers’ aangenomen (zie link: Delegated Regulation)

Deze Delegated Regulation van de Europese Commissie bevat criteria om te bepalen of sprake is van een open-end dan wel een closed-end alternatieve beleggingsinstelling. Dit onderscheid is relevant omdat onder de AIFM-richtlijn AIFM’s bepaalde specifieke regels moeten volgen afhankelijk van het feit of ze open-end dan wel closed-end alternatieve beleggingsinstellingen beheren.

Samenwerkingsovereenkomsten met derde landen
De AIFM-richtlijn bepaalt dat fondsbeheerders alleen taken mogen uitbesteden aan instellingen in niet-EU landen indien de nationale toezichthouder een samenwerkingsovereenkomst heeft met de toezichthouder in dat niet-EU land.

Het gaat hierbij met name om effectieve samenwerking op het gebied van informatie-uitwisseling en hulp bij handhaving.

Deze samenwerkingsovereenkomsten zijn ook relevant voor de markttoetreding van niet-EU beheerders of fondsen (zie bijvoorbeeld de paragraaf ‘Nieuw notificatieformulier voor niet-EU beheerders (1:13b Wft) hierboven).

ESMA heeft met een groot aantal niet-EU landen onderhandeld over deze samenwerkingsovereenkomsten. De AFM heeft alle 40 door ESMA uitonderhandelde samenwerkingsovereenkomsten ondertekend. Zie de ESMA website voor een template van de samenwerkingsovereenkomst en een lijst van toezichthouders waarmee de AFM de overeenkomst is aangegaan.

Nieuwsbrief beleggingsinstellingen editie 8
 
De AFM heeft vrijdag 10 januari 2014 editie 8 van de beleggingsinstellingen nieuwsbrief verstuurd. Via onderstaande link kunt u deze teruglezen.

  Nieuwsbrief beleggingsinstellingen 8
Vragen
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket.  Het Ondernemersloket is bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 0800 - 6800 680 (gratis). U kunt ook een e-mail sturen naar ondernemersloket@afm.nl. Informatie over wet- en regelgeving en veelgebruikte formulieren vindt u op onze website www.afm.nl.
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via
http://twitter.com/autoriteitfm
.

Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk hier onze vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen