Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief financiële ondernemingen Caribisch Nederland - 6e editie - oktober 2014
Geachte relatie,
Hierbij ontvangt u de 6e Nieuwsbrief voor financiële ondernemingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Aankondiging self assessment (SA)
  Kwaliteit precontractuele informatie over krediet verbeterd sinds vorig jaar
 
 Kwaliteit klachtenmanagement kan beter
  Beschrijving bedrijfsprocessen nog niet altijd op orde
 
 Provisieregels aangepast
  
Aankondiging Self Assessment (SA)
De AFM krijgt graag inzicht in de ontwikkelingen van de markt van Caribisch Nederland. Hiervoor stuurt zij een vragenlijst, ‘het Self Assessment’ (SA), naar alle ingeschreven ondernemingen in het Wfm-register Caribisch Nederland. Dit is een vervolg op het in januari 2013 verstuurde SA.

Mede op basis van de uitkomsten van het SA kan de AFM haar toezicht aanpassen waar dat nodig is. 

Alle vergunninghouders ontvangen het nieuwe SA begin 2015. De vragenlijst is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. Ondernemingen hebben 6 weken de tijd om het SA in te vullen. In de begeleidende brief wordt het proces verder uitgelegd.
Kwaliteit precontractuele informatie over krediet verbetert sinds vorig jaar  
Het grootste deel van de instellingen in Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft de precontractuele informatie over krediet verbeterd. Dat blijkt uit het vervolgonderzoek dat de AFM heeft uitgevoerd naar de kwaliteit van deze informatie. Diverse instellingen hebben hiervoor gebruik gemaakt van het door de AFM beschikbaar gestelde voorbeeld, dat te vinden is op de website voor Caribisch Nederland: veelgestelde vragen over Wetgeving.

Helaas heeft de AFM ook moeten concluderen dat nog niet alle instellingen (volledig) voldoen aan de geldende regelgeving. De desbetreffende instellingen zijn hier over geïnformeerd. Er wordt van hen verwacht dat zij de informatie zo snel mogelijk aanpassen.
 
Kwaliteit klachtenmanagement kan beter
 
Dit jaar heeft de AFM onderzoek gedaan naar de kwaliteit van klachtenmanagement bij verschillende ondernemingen. Diverse banken en verzekeraars hebben een informatieverzoek ontvangen van de AFM. De bevindingen van dit onderzoek zijn vervolgens teruggekoppeld aan de betrokken ondernemingen. Hieronder een greep uit het onderzoek:

Wat heeft de AFM beoordeeld?
De AFM heeft ondermeer beoordeeld:
 • of klachten worden vastgelegd in een centraal register;
 • of er een klachtencommissie is;
 • of er beleid is voor klachtenafhandeling;
 • of en hoe intern gerapporteerd wordt over klachten en 
 • of een overzicht van de ontvangen klachten in 2013 is gemaakt.
Belangrijke bevindingen
Uit de ontvangen reacties bleek dat:
 • klachten vaak niet centraal worden vastgelegd, maar decentraal per afdeling;
 • in enkele gevallen er geen beleid voor klachtenafhandeling was of het beleid op een aantal punten tekort schoot;
 • de directie weinig tot geen aansturing geeft naar aanleiding van informatie over klachten;
 • een aantal instellingen niet in staat was om een overzicht met alle klachten over 2013 op te leveren.
De AFM heeft de onderzochte ondernemingen aangespoord om het proces rondom de klachten te verbeteren en heeft de suggestie aangereikt de Interne Accountants Dienst dit proces te laten beoordelen. De AFM zal in de toekomst mogelijk naar de uitkomsten informeren.
Beschrijving bedrijfsprocessen nog niet altijd op orde  
Alle tussenpersonen en kredietaanbieders moeten over een beschrijving van hun bedrijfsprocessen beschikken. De AFM heeft gemerkt dat sommige ondernemingen deze beschrijving niet op orde hebben. Vaak wordt er geen onderscheid gemaakt tussen werkprocessen en bedrijfsprocessen. Deze processen worden vaak met elkaar verward.

Onder werkprocessen wordt bijvoorbeeld verstaan:
 • wanneer een klant geaccepteerd wordt voor een bepaalde verzekering;
 • hoe een schademelding afgehandeld en/of uitbetaald wordt.
Bedrijfsprocessen zijn bijvoorbeeld
 • procedures over vakbekwaamheid medewerkers (het controleren van diploma’s en het vastleggen welke diploma’s of ervaring er nodig zijn om bepaalde werkzaamheden te mogen doen);
 • het vastleggen van integriteitsgevoelige functies en de beoordeling van integriteit en betrouwbaarheid (bijvoorbeeld middels het formulier Borging Betrouwbaarheid en integriteit);
 • een incidentenregeling (het wijzen op een meldplicht over incidenten en inbreuken op betrouwbaarheid en de registratie van incidenten);
 • een beschrijving van het borgen van de bewaarplicht adviesdossiers (wat zit er in een dossier, wie moet dit verzamelen, wie controleert);
 • een beschrijving van de zeggenschapsstructuur van de onderneming.

Op onze website kunt u de regels hierover nalezen. U wordt verzocht uw beschrijvingen te toetsen en aan te passen waar dit nodig is. Het document ‘Beschrijving Bedrijfsprocessen’ vindt u op onze website onder formulieren voor Caribisch Nederland

Provisieregels aangepast  
Hoge provisies zijn in Caribisch Nederland niet ongebruikelijk. Met name afsluitprovisies bij levensverzekeringen zijn vaak hoog. Met hoge provisies wordt in dit verband bedoeld dat ze niet in een redelijke verhouding staan tot de werkzaamheden die worden verricht. Het risico bestaat dat de adviseur of bemiddelaar niet handelt in het belang van zijn klant maar zich laat leiden door de hoogte van de provisie die hij ontvangt voor een product of dienst.
   
Vanaf 1 januari 2015 wordt verwacht dat de provisie in redelijke verhouding zal zijn tot de noodzakelijke werkzaamheden en de kwaliteit in dienstverlening. Dit geldt ook voor de provisie van adviseurs en bemiddelaars die adviseren over of bemiddelen in een ander financieel product dan een verzekering. De beloning van een adviseur of bemiddelaar mag er in elk geval niet toe leiden dat de belangen van de consument of cliënt daardoor in het gedrang (kunnen) komen.

Het provisieverbod, zoals dat ingevoerd is in Nederland, is niet van toepassing in Caribisch Nederland.
Heeft u vragen?
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze nieuwsbrief, kunt u een e-mail sturen aan bes@afm.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren.

U kunt meer nuttige informatie vinden op onze website


 
Website Caribisch Nederland
Abonneren nieuwsbrief
Wilt u deze nieuwsbrief of een andere AFM-nieuwsbrief automatisch ontvangen? Abonneer u dan via de onderstaande link.

  Naar abonneren op deze en andere nieuwsbrieven nieuwsbrieven en alertservice 

 
Eerder uitgebrachte nieuwsbrieven
Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Informatie Caribisch Nederland
Klik hier voor meer informatie over wet- en regelgeving, beleidsregels en veel gebruikte formulieren
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen