Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief AIFM-richtlijn - maart 2015
17 maart 2013
Beste relatie,
 
Via deze nieuwsbrief willen de AFM en DNB u informeren over actualiteiten die van belang (kunnen) zijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (hierna: AIFMs).
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
AFM-nieuws

  Tussenstand AIFM-toezicht
  Registers vergunninghoudende AIFMs en uitgezonderde ‘light’ AIFM
 
 Aangepaste en nieuwe meldingsformulieren
 
E-mailadres voor het indienen van meldingen doorlopende AIFM-toezicht
 
 Aangepaste en nieuwe AFM en ESMA Q&A’s
 
 Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving

DNB-nieuws

 
Inleiding
  Verlenging inzendtermijn AIFMD rapportages tot 31 maart 2015

 
AIFMD-rapportageverplichting derde landen AIFMs
 
Ondersteunende documentatie rapportages te vinden op e-Line DNB-website
 
Open Boek Toezicht

Tussenstand AIFM-toezicht
 
Op 22 juli 2013 is in Nederland de AIFM-richtlijn in werking getreden. Vanaf deze datum hadden Nederlandse AIFMs die onder de AIFM-richtlijn vielen een jaar de tijd om een vergunning- dan wel registratieaanvraag bij de AFM in te dienen.

Sinds inwerkingtreding van de AIFM-richtlijn hebben vele AIFMs een AIFMD-vergunning aangevraagd en is een groot aantal pre-AIFMD verleende Wft-vergunningen in een AIFMD-vergunning omgezet. Op dit moment beschikken 98 beheerders over een AIFMD-vergunning voor het beheren van bijna 800 alternatieve beleggingsinstellingen. Daarnaast staan er momenteel 139 AIFMs bij de AFM geregistreerd als uitgezonderde ‘light’ AIFMs.

De AFM heeft op dit moment nog een groot aantal vergunning- en registratieaanvragen in behandeling. Bij de behandeling van de aanvragen blijft naar voren komen dat een grote verscheidenheid aan AIFMs onder de AIFM-richtlijn valt terwijl de regels van de AIFM-richtlijn een hoog ‘one-size-fits-all’ karakter kennen en complex zijn.

Desalniettemin merkt de AFM dat de betrokkenen steeds beter met de nieuwe regelgeving uit de voeten kunnen. Bij de behandeling van de vergunningaanvragen houdt de AFM rekening met de specifieke karakteristieken van verschillende type beheerders, hun risicoprofiel en eventuele vergelijkbare situaties in andere lidstaten, zonder de belangen van de beleggers uit het oog te verliezen. We blijven meedenken over interpretaties en proportionaliteit zolang alle vereisten en doelstellingen van de AIFMD-regelgeving worden nageleefd en gediend.

De AFM is tevens gestart met het doorlopende AIFM-toezicht op de vergunninghoudende AIFMs. De AFM zal u in een later stadium via deze nieuwsbrief informeren over eventuele bijzondere aandachtsgebieden die zij in het kader van haar doorlopende toezicht ziet.
 
 
Registers vergunninghoudende AIFMs en uitgezonderde ‘light’ AIFMs
 
De registers voor vergunninghoudende AIFMs en uitgezonderde ‘light’ AIFMs worden tijdelijk in losse spreadsheets op de website van de AFM weergegeven. Beide overzichten zijn op onze website te vinden in het register beleggingsinstelling.

Het is de bedoeling dat later dit jaar alle vergunninghoudende beheerders (dat wil zeggen: zowel van alternatieve beleggingsinstellingen als van icbe’s) in één gezamenlijk register komen te staan. Wij zullen u daar te zijner tijd nader over informeren.
 
 
 
Register beleggingsinstellingen
Aangepaste en nieuwe meldingsformulieren
 
Voor onderstaande meldingen/notificaties zijn nieuwe formulieren beschikbaar op de AFM-website: 
 • Melding van verkrijging van een deelneming en/of controle in een onderneming
 • Melding van het aanstellen van een externe taxateur
 • Melding van het delegeren van werkzaamheden
 • Notificatie ingevolge artikel 1:13b, derde lid, Wft/artikel 36 AIFM-richtlijn
 • Notificatie van retail distributie door vergunninghoudende EU (niet-Nederlandse) AIFM.
   
Daarnaast is een aantal AIFMD-formulieren aangepast of uitgebreid om bepaalde zaken te verduidelijken. Eén van die formulieren is het Meldingsformulier beleggingsinstelling, waarin is verduidelijkt welke beslistermijn op de AFM van toepassing is in geval van melding van het (voornemen tot het) beheren en/of aanbieden van een nieuwe alternatieve beleggingsinstelling (zie voor meer informatie hierover ook ‘Aangepaste en nieuwe AFM en ESMA Q&A’s’).

U kunt de formulieren vinden in het onderdeel Beleggingsinstellingen - AIFM in het Digitaal loket.

  
E-mailadres voor het indienen van meldingen doorlopende AIFM-toezicht
 
Vanaf heden is er een nieuw e-mailadres beschikbaar voor:
 • het aan- of afmelden van alternatieve beleggingsinstellingen
 • het aan- of afmelden van bewaarders
 • het melden van verkrijging van een deelneming en/of controle in een onderneming
 • het melden van het aanstellen van een externe taxateur
 • het melden van het delegeren van werkzaamheden
 • het aanvragen van het EuVECA en EuSEF label.

Deze meldingen kunt u doen via meldingenaifmd@afm.nl. Vermeld het type melding in het onderwerp van de e-mail. 

  
Aangepaste en nieuwe AFM en ESMA Q&A’s
 
De AFM heeft een drietal AIFMD Q&A’s inhoudelijk aangepast.

Het betreft de volgende Q&A’s:
 • Welke kasstromen dient een AIFMD-bewaarder te monitoren?
 • Kwalificeert een collectief beleggingsvehikel dat uitsluitend kapitaal ophaalt bij beleggers in de vorm van vreemd vermogen als alternatieve beleggingsinstelling?
 • Wanneer valt een securitisatievehikel onder de uitzondering van artikel 2, derde lid, onderdeel g AIFM-richtlijn jo. artikel 1:13a, eerste lid, sub f, Wft?.

Daarnaast heeft de AFM een groot aantal nieuwe Q&A’s opgenomen in de pdf met AIFMD Q&A’s. De nieuwe Q&A’s gaan over de volgende onderwerpen:
 • derde landen AIFMs of fondsen
 • toepasselijke termijn in geval van fondsmeldingen
 • (de)notificatie van gebruikmaking van de artikel 1:13b Wft uitzonderingen
 • notificatie van retail distributie door vergunninghoudende EU (niet-Nederlandse) AIFMs waardoor de top-up retail vereisten van toepassing zijn.

De AFM zal de komende tijd nieuwe AIFMD Q&A's op de website blijven plaatsen. Wij raden u aan de website zorgvuldig te blijven volgen.

Ook ESMA heeft de afgelopen periode meerdere nieuwe Q&A's gepubliceerd en zal nieuwe Q&A’s over de eisen van de AIFM-richtlijn blijven publiceren. Wij raden u aan de ESMA -website zorgvuldig te blijven volgen.
  
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving
 
Wijzigingswet Wft 2015
De Nederlandse wetgever heeft per 1 januari 2015 wijzigingen in de Wft doorgevoerd die betrekking hebben op AIFMs. Een korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen:
 • Retail distributie EU AIFMs; er is een mogelijkheid geschapen voor vergunninghoudende Europese (niet-Nederlandse) AIFMs om, onder specifieke voorwaarden, Europese beleggingsinstellingen aan te bieden aan retailbeleggers in Nederland of een Europese beleggingsinstelling te beheren waarin Nederlandse retailbeleggers participeren.
 • Register uitgezonderde ‘light’ AIFMs; uitgezonderde ‘light’ AIFMs (en de door hen beheerde alternatieve beleggingsinstellingen) worden verplicht opgenomen in een register van de AFM.
 • Aangepast artikel 1:13b, derde lid, Wft; artikel 1:13b, derde lid, Wft (implementatie van artikel 36 AIFM-richtlijn) is aangepast om te verduidelijken dat het een uitzondering van de Wft-regels voor vergunninghoudende Europese (niet-Nederlandse) AIFMs betreft en om een verklaring van de home state toezichthouder te vereisen waaruit volgt dat de gemelde alternatieve beleggingsinstelling binnen de reikwijdte van de AIFMD-vergunning valt.
 • Aangepast artikel 1:13b, derde lid, Wft; artikel 1:13b, derde lid, Wft (implementatie van artikel 36 AIFM-richtlijn) is aangepast om te verduidelijken dat het een uitzondering van de Wft-regels voor vergunninghoudende Europese (niet-Nederlandse) AIFMs betreft en om een verklaring van de home state toezichthouder te vereisen waaruit volgt dat de gemelde alternatieve beleggingsinstelling binnen de reikwijdte van de AIFMD-vergunning valt.
 • Artikelen 4:37q tot en met 4:37z Wft ook van toepassing bij aangewezen staten regime; AIFMs en/of beleggingsinstellingen die gebruik maken van het aangewezen staten regime van artikel 2:66, eerste lid, jo. 2:73 Wft moeten voldoen aan artikelen 4:37q tot en met 4:37z Wft.
 
Een overzicht van alle wijzigingen die met de per 1/1/2015 in werking getreden Wijzigingswet Wft 2015 zijn doorgevoerd kunt u vinden op eerstekamer.nl.

Implementatie van de ICBE V richtlijn
De Nederlandse wetgever is op dit moment druk bezig met de implementatie van de ICBE V richtlijn. De verwachting is dat deze richtlijn ergens in de eerste helft van 2016 geïmplementeerd zal zijn in de Wft. De ICBE V richtlijn kent bepalingen die zien op de ICBE-bewaarder, beloningen en handhaving.

De strengere eisen die de ICBE V richtlijn stelt aan de ICBE-bewaarder (onder andere verhoging van de eigen vermogenseis en een strenger aansprakelijkheidsregime zonder kwijtingsmogelijkheid) zullen direct gevolgen hebben voor bewaarders die momenteel in die hoedanigheid als AIFMD-bewaarder optreden.

Nieuwe ELTIF-verordening
De Europese Commissie heeft de tekst van een nieuwe Europese verordening voor Europese langetermijninvesteringsfondsen (ELTIF's) vastgesteld. De verwachting is dat de ELTIF-verordening op korte termijn door het Europees Parlement aangenomen zal worden en in werking zal treden.

ELTIF’s zijn kort gezegd alternatieve beleggingsinstellingen die lange termijn investeringen doen in bedrijven en projecten. De ELTIF-verordening stelt AIFMs die beschikken over een AIFMD-vergunning in staat om een ELTIF-vergunning aan te vragen voor door hen beheerde Europese beleggingsinstellingen die kwalificeren als ELTIF.

Met een ELTIF-vergunning mogen ELTIF’s, mits doorlopend wordt voldaan aan de in de ELTIF-verordening opgenomen doorlopende eisen, in heel Europa worden aangeboden aan zowel professionele als retailbeleggers. In verband met de mogelijke participatie van retailbeleggers moet er onder meer doorlopend aan allerlei transparantie- en terugkoopverplichtingen worden voldaan. 
 
 
 
Meer informatie over ELTIF’s
DNB-nieuws
  
Om haar prudentiële toezichttaak te kunnen uitvoeren vraagt DNB onder andere financiële cijfers uit bij vergunninghoudende AIFMs via e-Line rapportages (de zogenoemde DNB beheerdersrapportage).

In het kader van de één-loket gedachte van AFM en DNB ondersteunt DNB daarnaast ook het opvragen van de Europees opgelegde fondsenrapportage die geldt voor de alternatieve beleggingsinstellingen van zowel vergunninghoudende als uitgezonderde AIFMs (de ESMA fondsenrapportage, ook wel de AIFMD rapportage genoemd).

Hieronder informeert DNB u graag over actueel nieuws dat DNB van belang acht voor u als AIFM bij het naleven van de op u rustende rapportageverplichtingen (welke van toepassing zijn na vergunningverlening en in het geval van een uitgezonderde beheerder na bevestiging van de registratie vanuit de AFM) en geldende prudentiële eisen.
 

Verlenging inzendtermijn AIFMD-rapportages tot 31 maart 2015  

Met haar brief van 24 november 2014 heeft DNB de op dat moment in het openbare AFM register opgenomen beheerders en uitgezonderde AIFMs aangeschreven om hen te informeren over de voor hen geldende eerste rapportage naar de stand van 31 december 2014.

Inzendtermijnen
In de brief heeft DNB aangegeven dat de uiterste inzendtermijn van deze eerste rapportage gesteld is op 28 februari 2015. Als gevolg van enkele correcties op de e-Line AIFMD-templates is besloten de uiterste inzendtermijn voor de ESMA fondsenrapportage te verlengen tot 31 maart 2015.

Navraag leert dat deze correcties in bepaalde gevallen tot aanzienlijke automatiseringsaanpassingen bij rapporteurs leiden. Om hier voldoende ruimte voor te bieden heeft DNB besloten tot de verlenging.

De inzendtermijn voor de DNB beheerdersrapportage is ongewijzigd gebleven: 28 februari 2015. Dit geldt voor de profielen:

 • AIFM Beheerder / Fund Manager (H)
 • COMBI Beheerder / Fund Manager (H)” of
 • ICBE Beheerder / Fund Manager (H)”.

Deze DNB-beheerdersrapportage staat namelijk los van de bovengenoemde ESMA-fondsenrapportage.

Bron: http://www.dnb.nl/statistiek/eline-dnb/aifmd/nieuwsarchief/dnb318591.jsp
AIFMD rapportageverplichting derde landen AIFMs
 
Voor genotificeerde niet-EU AIFMs (zogenoemde derde landen AIFMs/beheerders) wordt vooralsnog geen AIFMD- rapportageprofiel opgemaakt en toegewezen.

Deze niet-EU AIFM hoeft daarom nu niet te rapporteren over de cijfers per 31 december 2014 in e-Line. DNB en de AFM vragen momenteel eerst de rapportages van vergunninghoudende AIFMs en uitgezonderde AIFMs op.

DNB stuurt te zijner tijd een brief aan de niet-EU AIFMs met informatie over het fondsrapportageprofiel en de eerste inzenddatum van de desbetreffende fondsrapportage(s). Tot die tijd wordt er niet gehandhaafd op de rapportageplicht voor deze niet-EU AIFMs.
 
Bron: http://www.dnb.nl/statistiek/eline-dnb/aifmd/nieuwsarchief/dnb318591.jsp 
Ondersteunende documentatie rapportages te vinden op e-Line DNB website
 
Voor ondersteunende documentatie voor het invullen van de e-Line rapportages verwijst DNB u naar haar e-Line DNB- website. Hier vind u onder meer invulinstructies, gebruikersdocumentatie, specificaties, Q&A's en relevante wet- & regelgeving.

DNB adviseert rapportageplichtige AIFMs om deze pagina regelmatig te bezoeken. Deze pagina wordt namelijk regelmatig aangevuld met relevante nieuwsberichten en/of besluiten van DNB.

Bron: http://www.dnb.nl/statistiek/eline-dnb/aifmd/index.jsp
 
Open Boek Toezicht
 
Ten slotte wijst DNB nog op de mogelijkheid informatie te verkrijgen via Open Boek Toezicht (OBT). OBT is in het leven geroepen als informatiekanaal voor wet- & regelgeving en beleid voor alle onder toezicht staande instellingen.

OBT is benaderbaar via de website van DNB (www.dnb.nl). Hier kan aan de bovenzijde van de website, onder het kopje ‘Toezicht’, gekozen worden voor OBT. Door aan de linkerkant van het scherm het profiel ‘beleggingsinstellingen’ te selecteren vindt u relevante toezichtinformatie die op uw type onderneming betrekking heeft. Zo is hier onder meer informatie te vinden over de prudentiële kapitaaleisen voor AIFMs.

Bron: http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-228645.jsp 
 
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via
http://twitter.com/autoriteitfm
.

Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk hier onze vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen