Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbulletin financiële ondernemingen Caribisch Nederland - editie 7 - maart 2015
Geachte relatie,
Hierbij ontvangt u het 7e Nieuwsbulletin voor financiële ondernemingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Nieuwe normbedragen in model maximale kredietverstrekking
  Credit cards en de kredietwaardigheidstoets / passende advisering
  Het verbod op koppelverkoop
 
Hoe om te gaan met back to back loans?
  Welke vakbekwaamheidsvereisten gelden er nu?
  Meld wijzigingen in uw bestuur, aandeelhouders of commissarissen
 
Nieuwe normbedragen in model maximale kredietverstrekking
Het ministerie van Financiën wijzigt jaarlijks de normbedragen voor het beoordelen van de kredietwaardigheid voor de eilanden van Caribisch Nederland. Dit gebeurt op grond van artikel 2:5 van de Regeling financiële markten BES. Deze wijzigingen gaan in per 1 april 2015. Hierin zijn ook de woonlasten opgenomen. De nieuwe normbedragen zijn bedoeld voor kredieten die u vanaf 1 april 2015 verstrekt. Zij zijn aangepast aan de hand van de ontwikkeling van de consumentenindex voor Caribisch Nederland van Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2014 zijn de consumentenprijzen op Bonaire gestegen met 1,5%, op Sint Eustatius met 2,6% en op Saba met 2,0%.

Daarnaast vindt er per 1 april 2015 ook een aanpassing plaats van één van de parameters van het rekenmodel. De 5% norm (5% van het normbedrag) is verhoogd naar 6%. Er zijn aanwijzingen dat het basisbedrag dat beschikbaar is als financieringsruimte voor alle huishoudens bijstelling behoeft. Om hieraan tegemoet te komen is het Besluit financiële Markten BES aangepast, wat leidt tot een verhoging van het maximaal te verlenen krediet. Naar verwachting helpt deze verhoging knelpunten bij de kredietverlening weg te nemen, zonder afbreuk te doen aan de doelstelling van de kredietwaardigheidstoets. Het is dus belangrijk dat u het nieuwe model gebruikt voor kredieten die u na 1 april 2015 verstrekt.
 

U kunt de aangepaste bedragen en aangepaste model bekijken via:
 
 
Model maximale kredietverstrekking Caribisch Nederland
 
Aanpassing maximale kredietvergoeding

De minister van Financiën heeft de maximale kredietvergoeding per 1 april 2015 bepaald op 23%. Dit gebeurt op grond van artikel 2.5 van de Regeling financiële markten BES. Het is belangrijk dat u vanaf deze datum niet meer dan 23% in rekening brengt.
Creditcards en de kredietwaardigheidstoets / passende advisering
Voor het verstrekken van een credit card geldt dat deze volledig onder alle geldende wet- en regelgeving voor consumptief krediet valt als deze: 
  • Een terugbetalingstermijn heeft die langer is dan drie maanden (partial payment, gespreide betaling);
  • Een terugbetalingstermijn heeft van korter dan drie maanden en als er voor de credit card meer dan onbetekenende kosten in rekening worden gebracht. 

Voor het verstrekken van deze creditcards gelden dezelfde vereisten als bij het verstrekken van een regulier consumptief krediet of hypotheek. Bij deze creditcard moet het kredietmodel van de AFM worden ingevuld en informatie worden ingewonnen over financiële informatie, risicobereidheid, kennis/ervaring en doelstelling. Het rentepercentage moet ook vermeld worden in de precontractuele informatie.

Bij het verstrekken van deze creditcards moeten de regels over verantwoorde kredietverstrekking en passende advisering (indien wordt geadviseerd) worden toegepast.

Wanneer zijn kosten (on)betekenend?

De AFM beschouwt kosten als onbetekenend, als zij lager zijn dan het relatieve of het absolute maximum dat de AFM hanteert. Dat hangt samen met alle kosten van het krediet, dus ook de kosten voor afhandeling, latere terugbetaling of verplichte borgstelling. Deze gezamenlijke kosten moeten zowel in verhouding tot de kredietsom in relatieve zin als in absolute zin onbetekenend zijn. 

Onbetekenende kosten in relatieve zin

Volgens de AFM zijn de kosten onbetekenend in relatieve zin, als zij maximaal 1% van de kredietsom op jaarbasis bedragen. Dit percentage moet worden berekend over de periode vanaf het aangaan van de kredietovereenkomst tot het moment dat het verstrekte krediet moet worden terugbetaald. Bij een krediet dat binnen drie maanden moet worden terugbetaald (de maximale looptijd van krediet dat onder deze uitzondering kan vallen), is dat dus 0,25%.

Onbetekenende kosten in absolute zin

Naar de mening van de AFM zijn de kosten onbetekenend in absolute zin, indien deze maximaal $ 40 op jaarbasis bedragen.

Teruggerekend naar drie maanden (de maximale looptijd van kortlopende kredieten), komt dit neer op een bedrag van maximaal $ 10. Voor een krediet met een looptijd van één maand betekent dit een bedrag van maximaal $ 3,33.
Het verbod op koppelverkoop
In artikel 5:16 Wfm BES is het verbod op koppelverkoop beschreven. Kort gezegd staat hier dat een kredietaanbieder bij het aangaan van een kredietovereenkomst geen andere overeenkomst voor een financieel product of financiële dienst mag afdwingen. Hier zijn een paar uitzonderingen op, namelijk:
  • Als de klant zelf mag bepalen waar hij de overeenkomst voor het andere product of de andere dienst afsluit;
  • Een klant mag worden verplicht een betaalrekening aan te houden, waarop de betalingen moeten worden gedaan die uit de kredietovereenkomst voortvloeien. Hieraan mogen geen onredelijke kosten zijn verbonden. Het is niet toegestaan om te vereisen dat op deze betaalrekening regelmatige voeding in de vorm van salaris of pensioen binnenkomt (een zogenaamde salarisrekening). Het achterliggende idee daarbij is dat de consument zelf moet kunnen kiezen waar hij zijn reguliere inkomsten wil storten.

Overeenkomsten die zijn aangegaan in strijd met dit verbod, kunnen door de klant worden vernietigd.
Hoe om te gaan met back to back loans?
Vanuit de markt hebben we vragen ontvangen over hoe om te gaan met back to back loans. Dit zijn leningen waarbij de consument het te lenen bedrag in contant geld verpandt aan de verstrekker. 

Bij het verstrekken van back to back loans aan consumenten moet met het volgende rekening worden gehouden. Ook bij back to back leningen kan een risico bestaan op overkreditering. De consument moet namelijk ook rentelasten over deze lening betalen, terwijl de renteopbrengsten op het onderliggende spaargeld (veel) lager zijn. De AFM vindt daarom dat het verstrekken van een back to back lening volgens dezelfde procedure moet gaan als bij het verstrekken van een reguliere lening of hypotheek. Bij het geven van advies moet het kredietmodel van de AFM worden ingevuld en informatie worden ingewonnen over financiële informatie, risicobereidheid, kennis/ervaring en doelstelling. 
Welke vakbekwaamheidsvereisten gelden er nu?
Om in Caribisch Nederland te mogen bemiddelen of te mogen optreden als (onder)gevolmachtigd agent in verzekeringsproducten, zijn erkende diploma’s vereist. Op Overheid.nl staan de erkende diploma’s voor levens- of schadeverzekeringen.

De AFM kijkt momenteel of deze lijst met diploma’s kan worden bijgewerkt. Hierover is in het najaar meer bekend.
  
 
www.overheid.nl
Meld wijzigingen in uw bestuur, aandeelhouders en commissarissen
De AFM merkt dat ondernemingen nog steeds wijzigingen in het bestuur, de aandeelhouders of de raad van commissarissen vaak vergeten te melden aan de AFM. Voorafgaand aan hun benoeming moeten beleidsbepalers van adviseurs, bemiddelaars, gevolmachtigd agenten, kredietaanbieders, vermogensbeheerders en houders van een effectenmarkt worden getoetst door de AFM. Pas na goedkeuring van de AFM mag de beleidsbepaler worden benoemd. Daarom geeft de AFM nogmaals informatie over wanneer wijzigingen gemeld moeten worden.

Wie beleidsbepalers zijn en aan welke eisen ze moeten voldoen, vindt u terug op de site van de AFM.

 Personentoetsing en wijzigingen 
 
   
Meer informatie over hoe u een melding moet doen, vindt u hier:

 Formulieren Caribisch Nederland 
  
Wijzigingen in betrouwbaarheid 

Vergunninghouders zijn verplicht om aan de AFM te melden als er wijzigingen plaatsvinden in de betrouwbaarheid van hun beleidsbepalers. Meer informatie hierover vindt u op onze website:

 Eisen aan de bestuurder van een financiële onderneming
 
Aftreden 

Als een bestuurder of commissaris van plan is om af te treden of als een meerderheidsaandeelhouder zijn aandelen wil verkopen moet de vergunninghouder dit tijdig melden aan de AFM. De AFM beoordeelt bij het aftreden van een bestuurder of commissaris of de resterende bestuurders of commissarissen gezamenlijk nog over voldoende kennis en ervaring beschikken om de onderneming aan te sturen of om er toezicht op te houden. De AFM neemt meestal binnen 8 weken na uw melding een besluit of zij akkoord gaat met de wijziging. Meld een wijziging dus minimaal twee maanden voor het geplande aftreden.
Heeft u vragen?
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit nieuwsbulletin, kunt u een e-mail sturen aan bes@afm.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren.

U kunt meer nuttige informatie vinden op onze website


 
Website Caribisch Nederland
Abonneren nieuwsbrief
Wilt u deze nieuwsbrief of een andere AFM-nieuwsbrief automatisch ontvangen? Abonneer u dan via de onderstaande link.

  Naar abonneren op deze en andere nieuwsbrieven nieuwsbrieven en alertservice 

 
Eerder uitgebrachte nieuwsbrieven
Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Informatie Caribisch Nederland
Klik hier voor meer informatie over wet- en regelgeving, beleidsregels en veel gebruikte formulieren
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen