Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief Pensioen 20 april 2015
Beste relatie,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief over het pensioentoezicht. Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op toezichtsgebied.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Laatste plaatsen voor AFM-seminars: schrijf u in!
  Wetsvoorstel pensioencommunicatie aangenomen: aan de slag 
  Nettopensioen in informatie voor deelname
  Kosten vermogensbeheer pensioenfondsen
  Kosten vermogensbeheer in jaarverslag pensioenfondsen naar beleggingscategorie
  Meer kans op fouten bij complexe pensioenregeling

  AFM Activiteitenagenda 2015
  Bijdrage Toezicht 2015
  Netspar Brief: 30% huishoudens bouwt te weinig pensioen op 
  Publicaties en presentaties

Laatste plaatsen voor AFM-seminars: schrijf u in!
De AFM organiseert in juni seminars voor bestuurders en directieleden van pensioenuitvoerders en pensioenuitvoeringsorganisaties over de wetswijzigingen zoals opgenomen in het wetsvoorstel pensioencommunicatie. Alle pensioenuitvoerders en uitvoeringsorganisaties hebben hierover een brief van ons gekregen.

We hebben het programma samengesteld mede op basis van uw input uit de vorige nieuwsbrief. Na de lunch bij ontvangst van de seminars vanaf 12.00 uur volgt een presentatie over de wijzigingen in vogelvlucht, waarna we dieper ingaan op het communiceren in risico’s en koopkracht, de nieuwe open normen zoals evenwichtig, de Pensioen1-2-3 en de veranderingen op het gebied van digitalisering. De seminars eindigen rond 17.15 uur met een afsluitende borrel.

De seminars zullen plaatsvinden bij De Nederlandsche Bank in Amsterdam op:

Woensdag 3 juni (beperkt aantal plekken beschikbaar)
Vrijdag 5 juni 
Donderdag 11 juni
Dinsdag 16 juni

Tijdens deze seminars bespreken en bediscussiëren we de belangrijkste wijzigingen, waarbij er ruimte is om vragen te stellen en knelpunten te benoemen. We verwachten dat per organisatie één bestuurder of directielid aanwezig is bij één van de seminars.

U kunt zich tot 1 mei 2015 inschrijven via www.afm.nl/pensioenseminar met de code die wij in onze brief hebben opgenomen. Wij verzoeken u om dit zo spoedig mogelijk te doen, zodat wij zo goed mogelijk rekening kunnen houden met de data van uw voorkeur. Heeft u nog vragen of opmerkingen, of wilt u naderhand een wijziging doorgeven? Stuur dan een e-mail naar PA_secretariaat@afm.nl
  
Wetsvoorstel pensioencommunicatie aangenomen: aan de slag
Op 5 maart heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Pensioencommunicatie aangenomen. De nieuwe wetgeving over pensioencommunicatie stelt het perspectief van de deelnemer centraal. De wet bepaalt daarom onder meer dat de communicatie moet aansluiten bij de informatiebehoeften en de kenmerken van de deelnemer. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 juli 2015.

De AFM heeft pensioenuitvoerders opgeroepen tijdig te beginnen met de voorbereidingen op de implementatie van het wetsvoorstel, door bijvoorbeeld te onderzoeken of hun communicatie aansluit op de behoeften en kenmerken van hun deelnemers en door te kijken of alle communicatie voldoet aan de nieuwe normen correct, duidelijk en evenwichtig.

  
Nettopensioen in informatie voor deelname
Per 1 januari van dit jaar kunnen pensioenuitvoerders een nettopensioen aanbieden aan deelnemers met een pensioengevend salaris van meer dan €100.000. Het nettopensioen is getypeerd als vrijwillige pensioenregeling, zodat de huidige bepalingen daarover in de Pensioenwet hierop van toepassing zijn. Zo moet nettopensioen aan de orde komen bij indiensttreding en moeten deelnemers voorafgaand aan deelname duidelijke informatie krijgen over de inhoud van die regeling.

Onlangs publiceerde het ministerie van SZW op de website van de Rijksoverheid een tweede nota van wijziging waarin ook de regels omtrent waardeoverdracht van nettopensioen zijn bepaald. Als een nieuwe pensioenuitvoerder geen nettopensioen aanbiedt, blijft nettopensioen achter bij de oude pensioenuitvoerder. Dit is wat de AFM betreft relevante informatie die voorafgaand aan deelname bekend zou moeten zijn. We verwachten dan ook dat aanbieders van nettopensioen hun (toekomstige) deelnemers hier uitdrukkelijk op wijzen in de informatie die zij voorafgaand aan deelname verstrekken.

  
Kosten vermogensbeheer pensioenfondsen
De Nederlandsche Bank (DNB) en de AFM hebben samen onderzoek gedaan naar de gerapporteerde vermogensbeheerkosten van pensioenfondsen. Pensioenfondsen hebben in 2014 veel beter over die kosten gerapporteerd dan in 2013. Toch blijkt dat de rapportage op onderdelen voor verbetering vatbaar is.

Zo bleek dat een meerderheid van de onderzochte fondsen niet of niet volledig rapporteert over de kosten van onderliggende vermogensbeheerlagen. Daarnaast bleek dat fondsen regelmatig performancegerelateerde kosten vergeten in de rapportage en dat veel kosten in de verkeerde, dan wel in de beleggingscategorie ‘overig’ worden geplaatst. Sommige kostencomponenten ontbreken.

  
Kosten vermogensbeheer in jaarverslag pensioenfondsen naar beleggingscategorie
Pensioenfondsen moeten volgens de aangepaste richtlijnen van de jaarverslaggeving hun vermogensbeheer- en transactiekosten in het jaarverslag vanaf 1 januari 2015 verbijzonderen naar beleggingscategorie, zo heeft de Raad van de Jaarverslaggeving bepaald. Dit gaat dus in over het boekjaar 2015. Dit staat in RJ 610-503. De AFM vindt dat een goede ontwikkeling, omdat daarmee aan de deelnemers en het publiek wezenlijk inzicht wordt gegeven in het waarom achter het totale kosten van vermogensbeheer van pensioenfondsen. Deze aanpassingen zijn in lijn met aanbevelingen in het rapport uit 2014 “AFM-onderzoek naar jaarverslagen pensioenfondsen inzake kosten van vermogensbeheer en transactiekosten”.
  
Meer kans op fouten bij complexe pensioenregeling
Pensioenregelingen zijn vaak complex, onder andere door de verschillende bijzonderheden die binnen pensioenregelingen zijn overeengekomen. Veel pensioenregelingen bevatten bijvoorbeeld overgangsregelingen die door sociale partners zijn afgesproken om de gevolgen van nieuwe wetgeving te beperken voor bepaalde groepen.

Deze complexiteit maakt pensioenregelingen moeilijk uit te voeren, daardoor vaak duur en niet goed uit te leggen aan deelnemers. Ook wordt de kans op fouten in de pensioenuitvoering groter. Dit constateerde de AFM eind 2014 ook al in haar onderzoek naar de kwaliteit van informatieverstrekking rondom pensionering. Bij het ABP ontstond onlangs bijvoorbeeld onduidelijkheid over het doorbetalen van de aanvulling AOW-partnertoeslag. Dit zorgde, mede door de late en verwarrende communicatie hierover, voor onrust onder deelnemers.

De AFM pleit daarom voor meer eenvoud in pensioenregelingen, waardoor deze beter uitvoerbaar, uitlegbaar en kostenefficiënter worden. Daarnaast is het belangrijk dat pensioenuitvoerders deelnemers duidelijk, evenwichtig en tijdig op de hoogte stellen van wijzigingen, zodat zij weten wat hen te wachten staat en zij zich daar op kunnen voorbereiden. Dit is zeker het geval als er directe financiële gevolgen zijn voor verschillende groepen deelnemers. Met de invoering van de nieuwe Wet Pensioencommunicatie moet alle communicatie tussen pensioenuitvoerder en deelnemers voldoen aan deze algemene eisen.

  
AFM Activiteitenagenda 2015
Op 4 maart hebben we de nadere invulling van onze plannen voor 2015 gepubliceerd. Per toezichtthema geven we aan welke concrete activiteiten we zullen uitvoeren, wat de beoogde resultaten zijn en wat de planning is.

Voor het thema pensioen staan in 2015 onder meer onderzoeken op de agenda naar digitale communicatie, realistische ambities van pensioenfondsen, expirerend pensioenkapitaal en de passendheid van pensioenregelingen bij hun doelgroep. Daarnaast organiseren we seminars over het nieuwe wetsvoorstel Pensioencommunicatie, genereren we signalen en volgen we deze op, en voeren we marktscans uit.

Verder lezen

  Alle activiteiten van de AFM
  Activiteitenagenda 2015 pensioentoezicht
  
Bijdrage Toezicht 2015
Samen staan we voor eerlijke en transparante financiële markten en samen willen we het vertrouwen van consumenten en bedrijven in deze markten versterken. Duurzaam en gerechtvaardigd vertrouwen is belangrijk, ook voor de pensioensector. De AFM draagt met haar toezicht hier bij aan. Financiële ondernemingen betalen voor de kosten van het toezicht. Dit gebeurt via een jaarlijkse bijdrage voor doorlopend toezicht.

Voorgaande jaren betaalde het ministerie van Financiën mee aan de kosten van het toezicht. Maar met ingang van 2015 valt de overheidsbijdrage van €20,2 miljoen weg waardoor de bijdragen aan het toezicht voor ondernemingen toeneemt. Daarnaast valt de begroting voor het toezicht dit jaar €2,9 miljoen hoger uit onder meer als gevolg van investeringen in de verdere professionalisering van de AFM.

In mei worden de tarieven door het ministerie van Financiën vastgesteld. Dan is zeker hoeveel de tarieven stijgen. Hoewel de Minister de tarieven nog moet vaststellen is een voorlopige indicatie dat de bijdragen aan de toezichtskosten voor pensioenfondsen, bij gelijk blijvende maatstaven, tussen de 25% en 30% hoger zullen uitvallen dan in 2014. Dit was ook al aangegeven in de toelichting bij de factuur voor de bijdrage voor 2014. Vanaf juni tot en met september worden de facturen voor de Bijdragen Toezicht verzonden.

De AFM voert haar onafhankelijk toezicht zo efficiënt en effectief mogelijk uit. Dat houdt ook in dat wij doelmatig met de beschikbare middelen om gaan. Het kritisch bewaken van de kosten heeft onze specifieke aandacht en we leggen daar transparant verantwoording over af. Wij informeren de onder toezicht staande ondernemingen hierover via ons jaarverslag, nieuwsbrieven en via de website. Voor meer informatie over toezichtkosten verwijzen wij naar onze website. Uiteraard kunt u met vragen ook terecht bij ons ondernemersloket via 0800 – 6800 680.

  
Netspar Brief: 30% huishoudens bouwt te weinig pensioen op
Netspar, Network for Studies on Pensions and Retirement, publiceert sinds kort periodiek de Netspar Brief. Hierin zijn resultaten van recent pensioenonderzoek samengevat. Netspar Brief 1, over risicodeling, verscheen eind oktober.

Op 10 april verscheen Netspar Brief 2 met als onderwerp de toereikendheid van pensioenen. De hoofdboodschap is dat 30% van de Nederlandse huishoudens te weinig pensioen opbouwt. Dit sluit aan bij eerder AFM-onderzoek (Pensioenrisicoanalyse 2012) en laat zien dat veel Nederlanders in actie moeten komen voor hun pensioen.

  
Publicaties en presentaties
De AFM constateert in het ‘rapport effect standaardproducten op keuzegedrag’ dat zzp'ers arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenproducten beperkt afnemen. We hebben daarom voorgesteld om nader onderzoek te doen naar de oorzaken en impact van deze (mogelijke) onderconsumptie.
  Lees verder

AFM en DNB onderzochten de rapportages van vermogensbeheerkosten die pensioenfondsen maken. Er is vooruitgang zichtbaar, maar nog ruimte voor verbetering.
  Lees verder 
 
Goede communicatie en een eerlijk, efficiënt pensioenstelsel dat voor iedereen begrijpelijk is. Dat zijn de doelen van de AFM als het gaat over pensioenen. In 2014 hebben we ons onder meer ingezet voor heldere voorlichting. We willen verbetering van de communicatie tussen pensioenuitvoerders en deelnemers bevorderen. Doel van deze communicatie is dat deelnemers overzicht krijgen van hun pensioen, begrijpen wat dit voor hen betekent en weten welke keuzes zij kunnen maken.
  Lees verder

  
Opmerkingen of vragen
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Toezicht op Pensioenuitvoerders door een e-mail te sturen naar pensioen@afm.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via nummer 020-797 3730.
Volg de AFM nu ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via
http://twitter.com/autoriteitfm
.

AFM Seminars
Schrijf u in voor
pensioencommunicatie seminars in juni
Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk onze openstaande vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen