Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbulletin financiële ondernemingen Caribisch Nederland - editie 8 - sept 2015
Geachte relatie,
Hierbij ontvangt u het 8e Nieuwsbulletin voor financiële ondernemingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Aandachtspunten self assessment
  Consumentenflyers
 
Maximale vertragingsvergoeding
 
Aanpassing leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet

Aandachtspunten self assessment
In februari en maart 2015 heeft de AFM van alle ondernemingen een ingevuld self assessment ontvangen. De resultaten leiden tot een aantal aandachtspunten:

• Enige ondernemingen hebben geen actuele beschrijving van de administratieve organisatie. Voor een integere en beheerste bedrijfsvoering moeten de administratieve organisatie en interne controleprocedures nauwkeurig zijn omschreven en vastgelegd. De beschrijving moet uiteraard worden bijgehouden en up-to-date zijn;

• Een aantal ondernemingen geeft aan de vakbekwaamheid niet te hebben geregeld. Van belang is dat ondernemingen deze vakbekwaamheid op korte termijn op orde krijgen;

• Enige ondernemingen geven aan dat de belangrijkste klantinformatie over financiën, kennis/ervaring, risicobereidheid en doelstelling wel wordt uitgevraagd maar niet altijd wordt vastgelegd. Deze informatie dient ook te worden vastgelegd in het klantdossier, alleen dan kan achteraf worden vastgesteld of er sprake is van een passend advies;

• Veel ondernemingen hebben geen beleid tegen koppelverkoop. Het is belangrijk dat de ondernemingen bij het afsluiten van producten het klantbelang betrekken en niet alleen uitgaan van het commercieel belang;

• Enige ondernemingen betalen forse afsluit- en doorlopende provisies aan tussenpersonen. De AFM verwacht dat de provisie in een redelijke verhouding staat tot de noodzakelijke werkzaamheden en de kwaliteit van dienstverlening. De beloning mag er niet toe leiden dat de belangen van de consument of cliënt daardoor in het gedrang komen.

Alle ondernemingen waarop de aandachtspunten van toepassing zijn, zijn benaderd door de AFM om af te spreken hoe deze punten worden ondervangen. De AFM heeft alle ondernemingen waarvoor de aandachtspunten gelden, benaderd om afspraken te maken over hoe de punten worden ondervangen.
Consumentenflyers
In april jl. heeft de AFM een flyer gemaakt om consumenten te wijzen waar ze op moeten letten als ze geld willen lenen. Deze flyer ‘Let op bij geld lenen’ is beschikbaar in het Papiaments, Engels en Nederlands.

Om consumenten te helpen bij het aangaan van een lening, vraagt de AFM alle ondernemingen die kredieten verstrekken deze flyer te overhandigen aan consumenten of deze flyer bijvoorbeeld beschikbaar te stellen op de balie.

Via onderstaande link kunt u de flyer(s)downloaden:
 
 
 
Lees verder
Maximale vertragingsvergoeding
Uit verschillende dossieronderzoeken van AFM blijkt dat niet alle ondernemingen zich goed houden aan de maximale vergoeding die aan consumenten mag worden berekend wanneer zij te laat zijn met het terugbetalen van hun lening of hypotheek.

In artikel 7:21 Bfm BES en artikel 2:5b Rfm BES is geregeld dat de vertragingsvergoeding is gemaximeerd. In artikel 2:5b Rfm BES is een formule weergegeven waaruit blijkt hoe hoog de maximaal toegelaten vertragingsvergoeding mag zijn. Deze wordt op dagbasis berekend.

De formule leidt ertoe dat de vertragingsvergoeding niet hoger mag zijn dan het in de kredietovereenkomst overeengekomen kredietvergoedingspercentage. Dit is zo bepaald om te voorkomen dat een consument met krediet en betalingsmoeilijkheden ook nog eens zou worden getroffen door erg oplopende schulden naast de rente die betaald moet worden.

De AFM verzoekt ondernemingen na te gaan of hun contracten voldoen aan deze bepaling en als dit niet het geval is, de voorwaarden hierop aan te passen.
Aanpassing Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet
Tussenpersonen zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft BES). De AFM is in Caribisch Nederland de verantwoordelijke toezichthouder voor het Wwft-toezicht bij tussenpersonen.

De Wwft BES kent twee hoofdverplichtingen: het uitvoeren van cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. Hoewel de geldstromen in de meeste gevallen via banken lopen, heeft de tussenpersoon een zelfstandige verantwoordelijkheid om aan de eisen uit de Wwft BES te voldoen.

De AFM heeft voor Europees Nederland een herziene AFM Leidraad Wwft gepubliceerd. In deze Leidraad, die in maart 2015 is uitgebracht, wordt in hoofdstuk 11 de rol van de AFM inzake het toezicht op de Wwft BES en worden de belangrijkste wetsartikelen voor de Wwft en Wwft BES toegelicht.

Via onderstaande link kunt u de nieuwe Leidraad (lik) vinden:
 
 
 
Lees verder
Heeft u vragen?
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit nieuwsbulletin, kunt u een e-mail sturen aan bes@afm.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren.

U kunt meer nuttige informatie vinden op onze website


 
Website Caribisch Nederland
Abonneren nieuwsbrief
Wilt u deze nieuwsbrief of een andere AFM-nieuwsbrief automatisch ontvangen? Abonneer u dan via de onderstaande link:
 
  Naar abonneren op deze en andere nieuwsbrieven nieuwsbrieven en alertservice 
 
 
Eerder uitgebrachte nieuwsbrieven vindt u via:

 
Eerder uitgebrachte nieuwsbrieven
Aanmelden nieuwsbrieven
Blijf op de hoogte van ons nieuws. Meld u aan voor een van onze nieuwsbrieven.
Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Informatie Caribisch Nederland
Meer informatie over wet- en regelgeving, beleidsregels en veel gebruikte formulieren
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen