Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief financiële dienstverleners
29 mei 2015
Beste relatie,

Misstanden melden bij de AFM ervaren sommigen van u als zinloos, omdat u niets van ons hoort. Dat trekken wij ons aan, want signalen – zoals wij uw meldingen noemen – zijn een belangrijke informatiebron voor ons toezicht. Hoewel wij niet altijd volledige openheid van zaken mogen geven, proberen wij wel zo veel mogelijk informatie met u te delen. Graag horen we van u aan welke terugkoppeling u behoefte heeft. In deze nieuwsbrief vindt u daarom een enquête.

Ook geven we met deze nieuwsbrief meer inzicht in de resultaten van het self assessment 2014. Dit keer besteden we aandacht aan de gemiddelde prijs van een hypotheekadvies per provincie. Zo kunt u uw tarieven vergelijken met het gemiddelde.

Tot slot, een voor u bekend gezicht vertrekt bij de AFM. Michiel Denkers, hoofd toezicht, verruilt de AFM voor de Autoriteit Consument & Markt (ACM), waar hij directeur mededinging wordt. We vinden het erg jammer dat hij vertrekt, maar wensen hem vanzelfsprekend veel succes in zijn nieuwe baan.

De redactie.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Mini-enquête: Wat wilt u van ons horen als u een misstand meldt
  Reactie AFM op open brief over vakbekwaamheid
 
De prijs van hypotheekadvies
 
Tarieven doorlopend toezicht 2015 bekend
 
Vraag van de maand
 
Korte nieuwsberichten   

Mini-enquête: Wat wilt u van ons horen als u een misstand meldt?
In onze nieuwsbrief van maart hadden we een oproep gedaan om misstanden te melden. Een veel gehoorde reactie was dat de AFM geen terugkoppeling geeft als u een melding doet. Dat motiveert u niet om misstanden te melden. Dat snappen wij heel goed. Sterker nog, dat is voor ons ook een dilemma waar we mee worstelen. Daarom vragen wij u in deze nieuwsbrief om uw input.

Wat wilt u van ons horen nadat u een melding heeft gedaan? Welke reactie verwacht u? U doet ons een groot plezier als u deze korte enquête met drie vragen invult.

Waarom hoort u niks van ons?
Sommige misstanden die u meldt, zijn zo ernstig dat wij het liefst meteen media-aandacht zouden willen. Hoe eerder wij immers kunnen waarschuwen, des te meer ellende we kunnen voorkomen. De praktijk is helaas een stuk weerbarstiger. Net als u, heeft de AFM te maken met wet- en regelgeving waar zij zich aan moet houden. Een voorbeeld hiervan is de geheimhoudingsplicht. Wij mogen van alles aan iedereen vragen, maar we mogen veel minder met iedereen delen. Dat is lastig. Zeker als het gaat om de misstanden die u bij ons meldt.

De AFM moet altijd zelf onderzoek doen, voordat zij maatregelen kan opleggen. Ook als u een misstand met een compleet juridisch onderbouwd dossier aanlevert, mag de AFM zich niet alleen maar op dit dossier baseren. Onderzoek doen kost tijd. Soms heel veel tijd. Voor een buitenstaander is bijvoorbeeld niet zichtbaar als er rechtszaken worden gevoerd tegen maatregelen die de AFM wil opleggen. Ook worden maatregelen lang niet altijd gepubliceerd. Gewoonweg omdat de AFM dat niet mag.

Wanneer bent u tevreden?
Ondanks dat de AFM een geheimhoudingsplicht heeft en u niet op de hoogte kan houden van een onderzoek, willen wij wel graag meer met u delen dan we nu doen. Wij realiseren ons goed dat alleen het versturen van een standaardreactie niet motiverend is om nog een keer een misstand te melden. Wij willen onderzoeken wat we kunnen delen met u. Daarvoor zijn wij geïnteresseerd in uw wensen. Met welke terugkoppeling bent u tevreden? Wat had u graag van ons willen horen toen u een misstand bij ons had gemeld?

Daarvoor hebben we een korte enquête opgesteld. Invullen duurt niet langer dan vijf minuten. U helpt ons als u uw wensen en mening met ons deelt.

Wat kunt u van ons verwachten?
Wij gaan alle input verzamelen en onderzoeken welke behoefte aan terugkoppeling leeft bij de melders. Kunnen we met alle wensen rekening houden? Vast niet. Zoals al gezegd, wij hebben ook grenzen waarbinnen we moeten opereren. Maar we willen meer bieden dan we nu doen. En dan zo veel mogelijk de informatie waar u behoefte aan heeft.

  Vul hier de enquête in

Reactie AFM op open brief over vakbekwaamheid
De AFM heeft vrijdag 22 mei 2015 gereageerd op een open brief waarin de heer Van Koesveld zijn zorgen uit over de PEplus-examens in het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel. De PEplus-examens zouden onvoldoende aansluiten bij de adviespraktijk.

De open brief kunt u lezen op onze website.

  Nieuwsbericht over open brief

De prijs van hypotheekadvies
Elk jaar ontvangt u als adviseur of bemiddelaar de Marktmonitor voor Adviseurs en Bemiddelaars (voorheen het Self-Assessment financiële dienstverleners). In onze nieuwsbrief delen wij geregeld de informatie die uit de vragenlijst naar voren komt. Dit zijn gegevens waarvan wij denken dat u die niet eenvoudig uit andere bronnen kunt halen en daarom waardevol zijn om te delen. Dit keer: de prijs van hypotheekadvies over de periode 2012-2014.

De prijs van onafhankelijk hypotheekadvies is in 2014 gestegen, nadat deze in 2013 was gedaald (zie afbeelding 1). In 2014 was het gemiddelde verrichtingentarief voor een alleenstaande starter met een vast arbeidscontract €2.167. Adviseurs bieden in toenemende mate hypotheekadvies aan op basis van een verrichtingentarief en zij rekenen minder op basis van een uurtarief. Een verrichtingentarief is een bedrag dat vooraf tussen de klant en adviseur is overeengekomen. Dit bedrag is niet afhankelijk van het werkelijke aantal uren dat aan het advies is besteed.
 
 
Afbeelding 1: De prijs van hypotheekadvies in €


Afbeelding 2: De gemiddelde prijs van hypotheekadvies per provincie
 
De gemiddelde prijs voor hypotheekadvies verschilt per provincie (afbeelding 2). De gemiddelde prijs is met €2.096 het laagst in Friesland en loopt op tot gemiddeld €2.205 in Brabant. 
  
De prijzen voor hypotheekadvies liggen, ook binnen de provincies, over het algemeen dicht bij elkaar.

De prijs van hypotheekadvies is gebaseerd op de informatie die wij kregen van 7559 adviseurs. De adviseurs zijn als volgt verdeeld over de provincies:


Afbeelding 3: verdeling van respondenten prijs hypotheekadvies
 
Tarieven doorlopend toezicht 2015 bekend
Het ministerie van Financiën heeft de tarieven voor de jaarlijkse bijdrage aan de toezichtkosten 2015 vastgesteld en gepubliceerd. Voor alle adviseurs en bemiddelaars zijn de tarieven gestegen ten opzichte van vorig jaar.

De belangrijkste reden is dat vanaf 2015 de overheidsbijdrage van €20,2 miljoen aan de toezichtkosten is weggevallen. Daarnaast valt de begroting voor het toezicht dit jaar €2,9 miljoen hoger uit, onder meer als gevolg van verdere professionalisering van het toezicht. Uit 2014 is er een met de markt te verrekenen overschot van de AFM van €4,6 miljoen. Dit bedrag wordt verrekend via de tarieven 2015.

Wat zijn de tarieven voor 2015?
De jaarlijkse bijdrage voor doorlopend toezicht bestaat uit een vast tarief per onderneming en tarieven per fte. Deze tarieven zijn als volgt.

Tarieven (in euro’s) 2015   2014  
Vast bedrag per onderneming        820 650
> 0 tot en met 20,0 fte 337 195
> 20,0 tot en met 200,0 fte 307 178
> 200,0 tot en met 500,0 fte 62 36
> 500,0 fte 16 9

Het tarief voor het vaste bedrag is minder verhoogd dan het variabele tarief per fte. Hierdoor stijgt de bijdrage aan de toezichtkosten voor kleine ondernemingen minder dan voor de grote ondernemingen. Dit komt omdat de Tweede Kamer aan de minister van Financiën heeft verzocht om de kleinere ondernemingen te ontzien bij de stijging van de bijdrage aan de toezichtkosten als gevolg van het wegvallen van de overheidsbijdrage.

Gespreid betalen mogelijk
Adviseurs en bemiddelaars die een factuur ontvangen van €3.000 of lager kunnen deze zonder aanvullende voorwaarden in vier termijnen betalen. Hierover wordt u nader geïnformeerd als u de factuur ontvangt. Vanaf juni tot en met september worden de facturen aan adviseurs en bemiddelaars verstuurd.

Met dit bericht willen we uw vragen zoveel mogelijk beantwoorden. Heeft u nog aanvullende vragen? Kijk dan op de website van de AFM voor:

  Veelgestelde vragen over de heffing 2015
  Brochure heffing 2015
  Informatie over kosten toezicht
     
In het jaarverslag 2014 van de AFM vindt u meer informatie over de wijze waarop wij onze toezichtstaken vorig jaar hebben uitgevoerd. 
 
Vraag van de maand
Het Ondernemersloket van de AFM beantwoordt vragen van onder andere financiële dienstverleners. Elke maand selecteert het Ondernemersloket een veelgestelde vraag om in de nieuwsbrief nader onder de aandacht te brengen.
Wat moet u doen als uw onderneming van rechtsvorm wijzigt en verder alles hetzelfde blijft?
U moet binnen twee weken na wijziging van de rechtsvorm een verzoek tot rechtsvormwijziging indienen bij de AFM via het Digitaal loket.

Een vergunning van de AFM wordt verstrekt aan een onderneming. De wet bepaalt dat een vergunning niet overdraagbaar is aan een andere onderneming en/of andere rechtsvorm. Dit betekent dat een vergunning niet mee kan verhuizen naar een nieuwe rechtsvorm. Een rechtsvormwijziging betekent dat er in principe een nieuwe vergunningaanvraag bij de AFM moet worden ingediend. U hoeft geen nieuwe vergunningaanvraag bij de AFM in te dienen als er, naast de rechtsvormwijziging, geen andere wijzigingen binnen de onderneming plaatsvinden, zoals een nieuwe beleidsbepaler die toetreedt of nieuwe activiteiten die verricht gaan worden. U kunt hierbij denken aan de omzetting van een vof naar een eenmanszaak.

De AFM verstrekt, na ontvangst van uw verzoek tot rechtsvormwijziging, een nieuwe vergunning (met een nieuw vergunningnummer) aan de nieuwe rechtsvorm als voldaan wordt aan de benodigde vereisten. De vergunning van de oude rechtsvorm wordt ingetrokken. De kosten voor deze vorm van rechtsvormwijziging bedragen €1.000.

Als u geen rechtsvormwijziging indient, bent u in overtreding van de Wet op het financieel toezicht en loopt u het risico dat de AFM de vergunning van de oude rechtsvorm intrekt. U moet dan een nieuwe vergunning aanvragen en u kunt geen vergunningplichtige activiteiten meer verrichten. De kosten voor een nieuwe vergunningaanvraag bedragen minimaal €2.400.

Korte nieuwsberichten
Hier vindt u een selectie van persberichten en mededelingen van de AFM die voor u van belang kunnen zijn.

Naar het meest recente nieuws 
Michiel Denkers vertrekt bij de AFM
Michiel Denkers, hoofd toezicht en hoofd risicoanalyse, vertrekt bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hij is benoemd tot directeur mededinging bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hij begint daar op 15 juli.

Michiel Denkers (1971) is sinds 2002 werkzaam bij de AFM in verschillende functies; daarvoor werkte hij in de private sector. Hij was als hoofd onder meer verantwoordelijk voor het toezichtthema de Kwaliteit van financiële dienstverlening is beter. Dat thema heeft als beoogd maatschappelijk effect dat consumenten erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van de financiële dienstverlening goed is. Ook was hij verantwoordelijk voor de afdeling die risico’s op de financiële markten in kaart brengt en voor het toezicht op het ‘productontwikkelingsproces’.

De AFM hoopt zo snel mogelijk een opvolger voor Michiel Denkers te hebben gevonden.

De directie Mededinging van ACM houdt zich bezig met het beoordelen van fusies en overnames en het opsporen van overtredingen van de mededingingswet zoals kartels en misbruik van machtsposities. De directie Mededinging van ACM heeft 130 medewerkers.

  
Rentekorting bij hypotheken
Hypotheekverstrekkers moeten consumenten met hetzelfde risicoprofiel en dezelfde rentevastperiode ook hetzelfde rentetarief voor een hypothecair krediet aanbieden. Er mag geen verschil zitten tussen de hypotheekrente die nieuwe klanten krijgen en de rente die woningbezitters ontvangen bij het verlengen van de rentevastperiode. Dat bepaalt de wetgeving over het zogenoemde eensporig rentebeleid, die in 2013 is ingevoerd.
 
 
Lees meer
AFM-column op telegraaf.nl: Wie is verantwoordelijk bij financiële misstanden?
Het gebeurt: ondernemingen die zich niet aan wet- en regelgeving houden, of die het eigen belang voor dat van consumenten plaatsen. Deze misstanden ziet de AFM en tegen deze ondernemingen treft ze maatregelen. Maar ondernemingen verrichten niet zelf die handelingen, dat doen de personen erachter. Dus de vraag is, wie heeft eigenlijk aandeel in deze misstanden?
 
 
Lees meer
AFM: verdere afbouw LTV-limiet naar 90% noodzakelijk
Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) adviseert aan volgende kabinetten om de Loan-to-Value (LTV)-limiet geleidelijk verder af te bouwen tot een niveau van 90% in 2028. De AFM maakt zich al langer zorgen over de risico’s van de schuldenproblematiek voor Nederlandse huishoudens en is voorstander om de LTV-limiet na 2018 verder te verlagen. 
 
 
Lees meer
Reacties op de nieuwsbrief
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?

Bent u tevreden over de nieuwsbrief voor financiële dienstverleners? Mist u onderwerpen of zou u het graag anders zien? Laat het ons weten via ondernemersloket@afm.nl t.a.v. Redactie nieuwsbrief.


Contact met de AFM
U kunt het Ondernemersloket van de AFM bereiken op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur op 0800-6800 680 (gratis). U kunt ook een e-mail sturen naar ondernemersloket@afm.nl.

Archief Nieuwsbrieven
Klik hier om de nieuwsbrieven te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk hier onze vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen