Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsbrief crowdfunding
10 december 2015
Beste relatie,
In deze nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op crowdfunding van de afgelopen periode.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Voorwoord Gerben Everts
  Nieuwe voorschriften
  Huidige voorschriften voor een vergunning of ontheffing
  Wijziging Beleidsregel geschiktheid voor platforms met een ontheffing
  Monitoringformulier voor ontwikkeling in de crowdfundingsector
  Informatie over de vergunning of ontheffing op de website van het platforms
  Europese ontwikkelingen: Capital Markets Union
 
Voorwoord Gerben Everts
 
Nu we richting jaareinde gaan, past het ook om de balans op te maken. En vooruit te kijken naar volgend jaar. Zelf zijn we als AFM onze toezichtagenda voor volgend jaar aan het afronden. We hebben met een scherp oog gekeken naar de ontwikkelingen in de financiële markten. Naar nieuwe ontwikkelingen die meer aandacht van ons als toezichthouder vergen. Maar ook naar de mogelijkheden waarop we ons toezicht verder kunnen verbeteren en prioriteren. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs ‘meer toezicht’, maar juist ook ‘ander toezicht’ in de zin van passend en zo mogelijk met gebruik van vooruitstrevende en innovatieve technieken.

Het is duidelijk dat de crowdfundingsector volop in ontwikkeling is en dat merken we in ons geïntensiveerde toezicht. Natuurlijk zeggen kwantitatieve data op zichzelf niet altijd alles. Toch is het goed om te weten dat er in de eerste helft van 2015 ruim 41 miljoen euro is geïnvesteerd in crowdfunding in Nederland. Dat is bijna een verdubbeling ten opzicht van de eerste zes maanden in 2014.

Met die groei in populariteit volgt ook opportunisme. Het valt ons op dat het woord crowdfunding voor allerlei initiatieven wordt gebruikt, ook door partijen en personen die niet onder toezicht van de AFM staan en voor initiatieven die een heel ander doel hebben dan met crowdfunding is beoogd. Wees daar alert op!

Crowdfunding zal stap voor stap een meer permanent onderdeel worden van het functioneren van de financiële markten. Gelet op onze missie dat we ons sterk maken voor een eerlijke en transparante financiële markten, denkt de AFM mee aan het verduurzamen en professionaliseren van crowdfunding als onderdeel van die markten.
Verhandelbaarheid van crowdfund-leningen en transparantie, niet alleen bij het aanbod maar juist ook daarna, zijn belangrijke voorwaarden bij de groei naar volwassenheid van deze sector.

Het vinden van de juiste balans is hierbij belangrijk. De AFM is zich zeer wel bewust dat met te rigide regelgeving en te rigide uitoefening van het toezicht nieuwe ontwikkelingen in de kiem worden gesmoord. Een korte klap kan innovatie plat slaan. Tegelijkertijd zijn regelgeving en toezicht wel noodzakelijk om de crowdfundingsector op een verantwoorde manier te laten groeien en consumenten te beschermen. We willen in één keer een goed groeimodel neerzetten.

Het model dat ons voor ogen staat is een model waar we ruimte bieden aan ontwikkeling van alternatieve vormen van financiering zoals crowdfunding, maar ook het beschermen van consumenten voldoende aandacht geven. De crowdfunding-platforms hebben hierbij een belangrijke eigen verantwoordelijkheid. Wij geven platforms de ruimte te bepalen hoe de consumenten die via hen investeren het best beschermd kunnen worden. Tegelijkertijd blijven we toezichthouder en nemen we op dit vlak onze rol. Dat vertaalt zich onder meer in een aantal minimumvereisten om die consumentenbescherming vorm te geven. Deze vereisten volgen uit een aantal belangrijke, en deels nieuwe, voorschriften. Indien de crowdfunding sector meer volwassen wordt en de platforms significante omvang krijgen, zullen we binnen het groeimodel, met waarborgen ten aanzien van zorgvuldigheid en proportionaliteit, opschalen naar daarbij passende wetgeving en invulling van ons toezicht.

In ons rapport Crowdfunding – naar een duurzame sector hebben wij geconstateerd dat de sector, zowel vanuit de vraag- als aanbodzijde, de investeringsgrenzen van €20.000 en €40.000 als onnodig belemmerend ervaart. De AFM kon zich in die constatering vinden. Samen met de sector is de AFM tot vervangende voorschriften gekomen. In 2016 zal er sprake zijn van een verhoging van de bestaande investeringsgrenzen. De grenzen voor equity-based crowdfunding worden van €20.000 per platform verhoogd naar €40.000 per platform. Voor loan-based crowdfunding gaat de investeringsgrens omhoog van €40.000 naar €80.000 per platform. Let wel, de investeringsgrenzen gelden per platform of netwerk van platforms. In de praktijk zijn de daadwerkelijke investeringen per individuele lening of project vele malen kleiner.

Een aanvullend voorschrift bij de verhoging van de absolute investeringsgrenzen luidt dat platforms een investeerderstoets af moeten nemen: is deze investering wel of niet verantwoord voor deze consument? Het ophogen van de investeringsgrenzen en het invoeren van de investeerderstoets biedt in de optiek van de AFM een mooie balans tussen groei stimuleren en consumenten beschermen. Na een jaar zullen wij samen met de sector evalueren in hoeverre deze maatregelen hebben bijgedragen aan de juiste balans tussen deze groei en bescherming.

Er verandert meer. Het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) wordt gewijzigd. Dat brengt met zich dat de Beleidsregel geschiktheid 2012 wordt gewijzigd. Bestuurders van een platform met een ontheffing als bemiddelaar in opvorderbare gelden moeten naast betrouwbaar ook geschikt zijn. Daarnaast wordt in het BGfo een bepaling opgenomen die voorschrijft dat platforms met een ontheffing een integere en beheerste bedrijfsvoering moeten voeren. De wijziging van het BGfo ligt nu voor bij de Raad van State en zal naar verwachting in 2016 in werking treden.

Zoals u kunt lezen heeft zowel de sector als de AFM niet stil gezeten en zijn een flink aantal stappen gezet. Ook in 2016 zal crowdfunding onze aandacht krijgen, met als doel een helder kader waarbinnen crowdfunding een volwaardig onderdeel van de financiële markten wordt en blijft.

Gerben Everts, bestuurder AFM
  
Nieuwe voorschriften
Op 9 juli vond een bijeenkomst plaats voor platforms met een vergunning of ontheffing en met de branchevereniging voor crowdfunding. Tijdens deze bijeenkomst zijn de kaders van een mogelijke investeerderstoets en alternatieve voorschriften aan bod gekomen. We hebben de aanwezigen gevraagd hun ideeën en input naderhand met de AFM te delen.

Deze brainstorm en de reacties nadien heeft de AFM als uitgangspunt gebruikt voor onderstaande aanpassingen van de voorschriften. Uiterlijk met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe regels van het BGfo in 2016, verwacht de AFM dat alle crowdfunding-platforms aan onderstaande voorschriften voldoen. Indien de inwerkingtreding van het gewijzigde BGfo vertraging oploopt, zal de AFM onderstaande voorschriften in ieder geval per 1 april 2016 in werking laten treden. Indien het platform deze voorschriften al voor deze datum in werking wil laten treden staat dat het platform uiteraard vrij mits alle onderdelen worden geïmplementeerd.

De voorschriften gelden voor alle platforms. We zullen in januari 2016 de nieuwe voorschriften schriftelijk en per platform communiceren.

Begin 2017 zal de AFM samen met de sector evalueren in hoeverre er een goede balans is gevonden tussen het wegnemen van belemmeringen voor de groei van crowdfunding en het effectief beschermen van consumenten.

Verhoging investeringsgrenzen 
Uiterlijk per datum inwerkingtreding BGfo (in elk geval in het eerste kwartaal van 2016) zullen onderstaande maximum investeringsgrenzen per consument per platform gelden:

-bij equity-based crowdfunding zal het volgende voorschrift gelden: een consument kan in totaal niet meer dan €40.000 per platform investeren in projecten (dit is nu €20.000).

-Bij loan-based crowdfunding (inclusief obligaties) zal het volgende voorschrift gelden: een consument kan in totaal niet meer dan €80.000 per platform investeren in leningen (dit is nu €40.000).

- Het zal voor consumenten niet mogelijk zijn om meer dan deze bedragen per platform (inclusief zuster- en/of dochterondernemingen) te investeren/uit te lenen. Het crowdfunding-platform en haar zuster- en/of dochterondernemingen zullen hun systemen daartoe moeten inrichten.

Let op, deze grenzen gelden niet indien er een zorgplicht bestaat die de bescherming van de investeerders regelt (dat is het geval bij advies en vermogensbeheer). 

Crowdfunding investeerderstoets voor consumenten
Het platform dient bij iedere nieuwe consument die gaat investeren via het platform, een crowdfunding-investeerderstoets (hierna ‘toets’) af te nemen. Dit kan middels een geautomatiseerd systeem. Deze toets geldt enkel voor equity- en loan-based crowdfunding. Met de branche is afgesproken dat platforms deze toets zelf ontwikkelen.

De consument moet deze toets afnemen als hij voor het eerst investeert, ongeacht de hoogte van die investering. Dit is belangrijk om een goed beeld te krijgen van de consument die in crowdfunding investeert. Dit beeld, over de kennis, ervaring en het vrij belegbaar vermogen van de consument, is nodig om na afloop van deze pilot goed te kunnen evalueren hoe deze nieuwe voorschriften in de praktijk hebben gewerkt.

Bestaande investeerders (die voor invoering van deze nieuwe voorschriften al via het platform hebben geïnvesteerd) dienen ook getoetst te worden als zij een nieuwe investering willen doen.

Bij iedere volgende investering waarbij het totaal geïnvesteerde bedrag via het platform, het bedrag van €5.000 voor het eerst overschrijdt, dient een nieuwe toets te worden uitgevoerd. Met de uitslag van de investeerderstoets toont het platform ook de waarschuwing aan de consument die nu is opgenomen in het tweede voorschrift.

Voor iedere investering daarna moeten telkens mimimaal de vermogensvragen worden gesteld.

Vier voorbeeldsituaties:

1) Een nieuwe investeerder wil een investering doen. Er moet dan – ongeacht de hoogte van de investering - eenmalig een complete investeerdertoets worden afgenomen, inclusief het uitvragen van kennis en ervaring met crowdfunding en vragen omtrent het vermogen van de consument.

2) Een bestaande investeerder van het platform wil een nieuwe investering doen. Ook deze investeerder dient eenmalig de investeerderstoets in te vullen, ongeacht de hoogte van deze nieuwe investering.

3) Een bestaande investeerder van het platform heeft reeds €1.000 geïnvesteerd en wil nu een bedrag van €4.000 in een project investeren. Omdat deze investeerder hiermee in totaal €5.000 (of meer) investeert, dient het platform een nieuwe investeerderstoets af te nemen. Hierbij mag het platform zich beperken tot het stellen van de vermogensvragen.
 
4) Na het passeren van de €5.000 grens aan investeringen via het platform wil de investeerder opnieuw investeren. Voor iedere investering nadien geldt dat het platform minimaal de vermogensvragen uit de investeerderstoets moet stellen. Dit is belangrijk om zo als platform het vrij belegbaar vermogen wat de investeerder via het platform investeert blijvend te monitoren.

De toets dient in ieder geval te voldoen aan de onderstaande randvoorwaarden.

Vorm: de tekst van de toets moet in correcte, duidelijke en niet-misleidende bewoordingen zijn opgesteld. De gemiddelde consument moet deze kunnen begrijpen. Daarnaast mag de tekst projecten niet aanprijzen of anderszins de suggestie wekken dat een bepaald project wordt aanbevolen.

Inhoud: de toets dient te inventariseren of de consument over de nodige kennis en ervaring beschikt om te begrijpen welke risico’s er verbonden zijn aan het project, crowdfunding in algemene zin en het specifieke platform. Uit de toets moet ook blijken of de consument een verantwoord deel van zijn of haar vrij belegbaar vermogen in crowdfunding investeert. Er moet dus een inventarisatie plaatsvinden van het vrij belegbaar vermogen. De AFM acht dat een verantwoord deel in ieder geval maximaal 10% van het vrij belegbaar vermogen is.

Toelichting uitslag toets: het is de verantwoordelijkheid van het platform, op basis van de antwoorden van de consument, te bepalen wat de uitslag van de test is en of het verantwoord is voor de consument te investeren (gezien zijn of haar kennis, ervaring en vrij belegbaar vermogen). De uitslag van de investeerderstoets is niet bindend.

Positieve uitslag: als het platform van mening is dat de investering kan plaatsvinden, dan moet de uitslag objectief (niet als aanbeveling) worden meegedeeld aan de consument.

Negatieve uitslag: als het platform van mening is dat de investering niet moet plaatsvinden, dan moet de consument nadrukkelijk worden gewezen op de risico’s door middel van een duidelijke waarschuwing. De AFM verwacht dat platforms zorgvuldig te werk te gaan bij het weergeven van risico’s bij deze negatieve uitslag.

Voorbeelden van de correcte wijze van informatieverstrekking kunt u vinden in de beleidsregel informatieverstrekking.

Actief bevestigen of mogelijkheid ontbinden
De AFM vindt het belangrijk dat de consument bewust een keuze maakt te investeren en daarom zal er ook een mogelijkheid tot reflectie moeten worden geboden. Platforms kunnen dit op de onderstaande twee manieren worden vorm geven. De keuze is aan de platforms zelf en kan het best in de algemene voorwaarden worden vastgelegd.

Actief bevestigen
De consument ontvangt de werkdag na zijn of haar investering een e-mail waarin de kenmerken en de risico’s van het project (zoals weergegeven op de website van het platform) zijn opgenomen. In de e-mail wordt de consument 24 uur de tijd gegeven zijn of haar investering te bevestigen. Na deze bevestiging door de consument wordt de investering definitief. Indien de investering niet binnen 24 uur wordt bevestigd, wordt deze geannuleerd.

of

Mogelijkheid ontbinden
De consument ontvangt de werkdag na zijn of haar investering een e-mail waarin de kenmerken en de risico’s van het project (zoals weergegeven op de website van het platform) zijn opgenomen. In de e-mail wordt de consument uitdrukkelijk de mogelijkheid geboden, gedurende 24 uur, op eenvoudige wijze (bijvoorbeeld via een e-mail) de investering te annuleren. Aan deze annulering mogen geen kosten worden verbonden. Als de investering niet binnen 24 uur wordt geannuleerd dan is deze na 24 uur definitief geworden. 
  
Huidige voorschriften voor een vergunning of ontheffing
Wanneer de AFM een vergunning of een ontheffing verleent aan een crowdfunding-platform, verbindt ze daar voorschriften aan. De meest gebruikte voorschriften staan op onze website. De voorschriften kunnen variëren al naar gelang de specifieke activiteiten van het platform.

Naar aanleiding van het rapport Crowdfunding – naar een duurzame sector van december 2014, is het voorschrift komen te vervallen dat het platform dient te voorkomen dat een consument meer dan honderd keer investeert. Hiervan is gebleken dat dit voorschrift investeerders belemmerde om het risico goed te spreiden.

Let op: de AFM kijkt bij het beoordelen van de vergunning- of ontheffingaanvraag naar meer aspecten dan uitsluitend of aan deze voorschriften zal worden voldaan.

Vermogensscheiding
De AFM vindt vermogensscheiding bij crowdfunding een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Het vermogen van een crowdfunding-platform moet worden gescheiden van het vermogen van de investeerders en geldvragers van dat platform. Het is niet toegestaan dat de betaalstromen van de investeerders richting de geldvragers, en vice versa, via de rekening van het platform zelf loopt. Als dat wel zou gebeuren, zou het risico bestaan dat klanten hun investering kwijt zijn als het platform in betaalproblemen komt of failliet gaat.

Het scheiden van het vermogen van klanten kan op twee manieren:

1. Door een samenwerking aan te gaan met een vergunninghoudende betaaldienstverlener of elektronisch geldinstelling die ook betaaldiensten mag verlenen (EGI). Deze dienstverleners nemen het volledige proces aan betaalstromen uit handen van het platform en staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

  Register onder toezicht staande instellingen
  Register betaalinstellingen
  Register voor elektronischgeldinstellingen (EGI)


2. Door het oprichten van een aparte rechtspersoon (vaak een stichting) waarover de betaalstromen lopen. Deze stichting is weliswaar vaak gelieerd aan het platform, maar door het oprichten van een aparte rechtspersoon met een eigen rekening is het vermogen van de investeerders afgescheiden van het vermogen van het platform.

Voor platforms die een vergunning hebben als beleggingsonderneming zijn de regels van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo)  van toepassing. Deze regeling staat in de artikelen 6:14 tot en met 6:20 van de Nrgfo.

De AFM komt in de loop van 2016 met nadere voorschriften ten aanzien van vermogensscheiding. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan richtlijnen waaraan het bestuur van de stichting moet voldoen, richtlijnen voor de inrichting van de bedrijfsvoering en aan de werkzaamheden die de stichting, betaaldienstverlener of EGI mag verrichten. 
  
Wijziging Beleidsregel geschiktheid voor platforms met een ontheffing
 
In 2016 moeten dagelijks beleidsbepalers en leden van het toezichthoudend orgaan (het gaat hier om bestuurders en commissarissen) van crowdfundingplatforms, die beschikken over een ontheffing van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden (artikel 4:3, vierde lid, Wft), aantonen dat zij geschikt zijn. Dit volgt uit het nieuwe artikel 2a Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Dit treedt in 2016 in werking.

Wijziging beleidsregel geschiktheid 2012
De Beleidsregel geschiktheid 2012 wordt gewijzigd om nader te duiden welke geschiktheidseisen van toepassing zullen zijn op bovengenoemde dagelijks beleidsbepalers en leden van het toezichthoudend orgaan. Ook komt er meer duidelijkheid over de aspecten die de AFM bij de toetsing van die beleidsbepalers en leden van het toezichthoudend orgaan in aanmerking neemt.

De AFM heeft de voorgenomen wijziging van de Beleidsregel geschiktheid 2012 van DNB en AFM deze zomer geconsulteerd.

De AFM heeft één reactie ontvangen op de consultatie. Daarnaast heeft de AFM drie vragen ontvangen naar aanleiding van de consultatie. In het feedbackstatement gaat de AFM inhoudelijk in op deze reactie en de vragen. De gewijzigde Beleidsregel geschiktheid 2012 zal tegelijk met de inwerkingtreding van de nieuwe regels van het BGfo in werking treden. De AFM begrijpt dat er tussen het moment van communicatie over de datum inwerkingtreding en de daadwerkelijke invoering voldoende tijd moet zitten zodat betrokkenen zich hierop kunnen voorbereiden.

Wat verwacht de AFM van houders van een ontheffing?
De AFM zal het eerste kwartaal van 2016 gebruiken om voorbereidingen te treffen om de geschiktheid van de zittende dagelijks beleidsbepalers en leden van het toezichthoudend orgaan te beoordelen. De AFM zal de houders van een ontheffing vragen de geschiktheid van de dagelijks beleidsbepalers en leden van het toezichthoudend orgaan zelf vast te stellen.

Geschikt zijn houdt in dat de dagelijks beleidsbepalers en leden van het toezichthoudend orgaan voldoende kennis, vaardigheden en professioneel gedrag hebben voor de taak die zij uitoefenen. Ook moeten de dagelijks beleidsbepalers over voldoende bestuurlijke en leidinggevende ervaring beschikken.

Belangrijk element is verder dat zij algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis hebben. Aangetoond moet worden dat zij ervaring hebben opgedaan met het inschatten van zakelijke kredietrisico’s en het vaststellen van de afloscapaciteit van ondernemingen. Het is voldoende als één van de beleidsbepalers in het collectief beschikt over de algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis. Dat betekent één van de dagelijks beleidsbepalers en één van de leden van het toezichthoudend orgaan.

Eventueel in de afgelopen periode opgedane ervaring met het crowdfundingplatform telt mee als ervaring opgedaan in een relevante werkomgeving.

Voor elke dagelijks beleidsbepaler en lid van het toezichthoudend orgaan schrijft de houder van een ontheffing een geschiktheidsoordeel. Daarin wordt onderbouwd, in maximaal één A4’tje, waarom de beleidsbepaler geschikt is. Uit het oordeel moet blijken dat zij beschikken over voldoende kennis, ervaring en professioneel gedrag voor de taak die zij uitoefenen en dat dit past bij de situatie waarin het platform zich bevindt. Het geschiktheidsoordeel wordt aan de AFM toegezonden. De AFM zal de te ontvangen geschiktheidsoordelen beoordelen. Waar nodig zal de AFM aanvullend onderzoek doen naar de geschiktheid van de dagelijks beleidsbepalers en leden van het toezichthoudend orgaan.

Begin 2016 zal de AFM houders van een ontheffing hier nader over informeren.

Wij raden crowdfundingplatforms met een ontheffing aan om te beginnen met de voorbereidingen. Is er binnen het bestuur bijvoorbeeld voldoende algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis aanwezig? Dit houdt in dat er minimaal één persoon is die aantoonbare werkervaring heeft opgedaan op het gebied van zakelijke kredietverlening. Heeft het bestuur deze ervaring niet, dan is het noodzakelijk dat het bestuur wordt aangevuld met iemand die deze relevante werkervaring wel heeft. Let op: de beoordeling van de AFM van nieuwe dagelijks beleidsbepalers en leden van het toezichthoudend orgaan moet voorafgaand aan de benoeming plaatsvinden. 
  
Monitoringformulier voor ontwikkeling in de crowdfundingsector
In juni 2015 zijn alle crowdfundingplatforms met een vergunning of ontheffing van de AFM geïnformeerd over de introductie van het monitoringformulier. Het halfjaarlijkse monitoringformulier dient ter vervanging van de kwartaalrapportage. Indien deze kwartaalrapportage is opgenomen in de voorschriften bij de ontheffing of vergunning mag u deze kwartaalverplichting als vervallen worden beschouwd.

Het doel van het monitoringformulier is (de intensiteit van) de wet- en regelgeving en het toezicht mee te laten groeien met de ontwikkeling van de markt. Daarnaast stimuleert het de sector als geheel om in fases te groeien naar een duurzame en volwassen sector. Om goed te kunnen bepalen in welke fase de crowdfunding markt zich bevindt, en welke kansen en risico’s zich voordoen, hebben we voldoende en juiste informatie van de platforms nodig.

Met de gegeven antwoorden heeft de AFM een betere indruk gekregen van de samenstelling van de markt voor crowdfunding en de ontwikkeling over de eerste zes maanden van 2015. De AFM is voornemens deze resultaten tweejaarlijks met de sector te delen.

In de eerste zes maanden van 2015 is er door de sector bemiddeld bij de financiering van nieuwe projecten voor een bedrag van EUR 41,8 mln. Dit bedrag is exclusief voorverkoop en sponsoring. Daar houdt de AFM geen toezicht op. De markt voor crowdfunding in Nederland kan ruwweg worden onderverdeeld naar een drietal verschillende type financieringen. We zien dat een groot deel van de uitgezette financieringen zich concentreert bij een beperkt aantal platforms.

De vijf grootste platforms nemen ruim driekwart van de uitgezette financiering voor hun rekening. Uit de monitoringsformulieren blijkt dat bijna de helft van de platforms geen tot nauwelijks omzet gerealiseerd. Daarnaast waren er nog een aantal ondernemingen in een ‘start up fase’ die niet of nauwelijks hebben bemiddeld bij het tot stand komen van een of meerdere financieringen. 
  
  Monitoringformulier (op de pagina Crowdfunding)
  
Informatie over de vergunning of ontheffing op de website van het platforms
De AFM heeft geconstateerd dat crowdfundingplatforms niet altijd op een juiste wijze informeren over de vergunning/ontheffing. Dit komt bijvoorbeeld doordat de vermelding geen recht doet aan de werkelijkheid (de vergunning wordt bijvoorbeeld te ruim uitgelegd). Of bijvoorbeeld doordat deze vermelding door haar weergave hoofdzakelijk wordt ingezet als marketinginstrument door een vergunning/ontheffing bijvoorbeeld direct te koppelen aan (totale) veiligheid, in plaats van dat deze zich beperkt tot een feitelijke vermelding van de vergunning dan wel ontheffing.

Als crowdfundingplatform is het belangrijk juiste informatie te verstrekken over de ontheffing of vergunning van de AFM.

De AFM heeft onderstaande voorbeeldteksten opgesteld die een crowdfundingplatform zou kunnen overnemen.

Ontheffing bemiddelaar in opvorderbare gelden
[Platform] heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer [ontheffingsnummer]. Onder dit regime mag [platform] bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers zullen bij [platform] daarom nooit particulieren zijn.

Een ontheffing van het bemiddelen in opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat platform niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert [platform] twee keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van het [platform].

Vergunning beleggingsonderneming
[Platform] heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning als beleggingsonderneming voor beleggingsdienst(en) en staat geregistreerd onder nummer [vergunningnummer]. [Platform] mag de volgende diensten verlenen: 
[platform neemt hier de diensten op die op basis van haar vergunning verleend mogen worden] orders doorgeven in financiële instrumenten, beleggingsadvies, vermogensbeheer, financiële instrumenten plaatsen zonder plaatsingsgarantie.

De AFM houdt doorlopend toezicht op (het gedrag van) beleggingsondernemingen als platform, DNB houdt prudentieel toezicht. DNB kijkt onder meer naar het minimum eigen vermogen en de solvabiliteit van de beleggingsonderneming. Ook geeft DNB verklaringen van geen bezwaar af aan houders van een gekwalificeerde deelneming in de beleggingsonderneming in kwestie.

Vergunning financiële dienstverlener
[Platform] heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning als financiële dienstverlener voor het aanbieden van/bemiddelen in [vermeld hier type vergunning; opties: hypothecair en/of consumptief krediet of elektronisch geld en/of betaalrekeningen] en staat geregistreerd onder nummer [vergunningnummer].
 
Dit betekent dat [platform] via haar platform [opnemen welk type geldgevers het platform heeft] particuliere / zakelijke geldvragers / voor hypothecair en/of consumptief krediet kan bedienen.
 
De AFM houdt doorlopend toezicht op (het gedrag van) financiële dienstverleners als [platform].
  
Europese ontwikkelingen: Capital Markets Union  
De Europese Commissie heeft in het Action plan on building a Capital Markets Union, van 30 september 2015, aangegeven dat zij bestaande nationale regimes en best practices op het gebied van crowdfunding zal beoordelen. Ook zal zij de verdere ontwikkeling van de crowdfunding sector monitoren.

De Europese Commissie zal in Q1 2016 een rapport publiceren over de ontwikkeling van crowdfunding in de EU. Als AFM zullen we de Europese ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen.
Naar verwachting zal de Europese Commissie voorlopig niet komen met initiatieven voor regelgeving maar zich meer richten op het analyseren van bestaande marktontwikkelingen en de nationale regimes van regelgeving.

Er zijn volgens het Action Plan nu meer dan 500 platforms actief in de EU die een reeks van diensten aanbieden. De meeste van deze activiteiten zijn lokaal gericht. De Commissie wil waken voor regelgeving die prematuur is en de groei kan belemmeren van dit snelgroeiende en innovatieve financieringskanaal. De AFM herkent zich in deze benadering.

Tegelijkertijd zal bij het opschalen van regelgeving en toezicht indien de sector meer duurzaam en volwassen wordt, nadrukkelijk ook naar het Europese level-playing-field worden gekeken en ligt EU regelgeving voor de hand. 
  
Veelgestelde vragen
 
    Veelgestelde vragen over crowdfunding

 
Reacties op de nieuwsbrief
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?

Bent u tevreden over de nieuwsbrief over crowdfunding? Mist u onderwerpen of zou u het graag anders zien? Laat het ons weten via website@afm.nl.


Contact met de AFM
De algemene contactgegevens van de AFM vindt u in het contactformulier.

  Naar boven

Aanmelden nieuwsbrieven
Blijf op de hoogte van ons nieuws. Meld u aan voor een van onze nieuwsbrieven.
Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichtenvan de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk hier onze vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen