Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM

Nieuwsbrief financiële ondernemingen Caribisch Nederland

9e editie - december 2016

Geachte relatie,
Hierbij ontvangt u de 9e Nieuwsbrief voor financiële ondernemingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Aankondiging nieuwe onderzoeksthema’s 2016
  Credit cards: annuïteit gebruiken of juist niet?
 
Afsluitkosten: hoe moeten deze worden meegenomen in het rentepercentage?
 
Nieuw in de Nieuwsbrief: Uw vraag aan de AFM

Aankondiging nieuwe onderzoeksthema’s 2016
In 2016 besteedt de AFM aandacht aan twee nieuwe toezichtthema’s: koppelverkoop en de hoogte van provisies levensverzekeringen. In januari worden informatieverzoeken verstuurd om inzicht krijgen in de wijze waarop de vergunninghoudende ondernemingen in Caribisch Nederland hiermee omgaan. Ondernemingen krijgen 6 weken de tijd om deze informatieverzoeken te beantwoorden.

Met het oog op de nieuwe toezichtthema’s vragen we graag alvast aandacht voor een aantal belangrijke punten uit relevante regelgeving:

Verbod op koppelverkoop
In artikel 5:16 Wfm BES is onder meer bepaald dat een kredietnemer bij het aangaan van een kredietovereenkomst niet verplicht mag worden tot het afsluiten van een ander financieel product bij dezelfde instelling. Indien het afsluiten van een ander financieel product vereist is, dient de kredietnemer er uitdrukkelijk op gewezen te worden dat hij zelf mag bepalen bij welke partij hij dit product afsluit.

Beloning van tussenpersonen
In artikel 5:10 van de Wfm BES staat onder meer dat de beloning die een adviseur of bemiddelaar voor door hem verleende financiële diensten ontvangt van de aanbieder van een financieel product, niet zodanig mag zijn dat de belangen van de consument of cliënt daardoor in het gedrang komen of kunnen komen.

Precontractuele informatie over provisie levensverzekeringen
In artikel 5:5 van de Wfm BES staat dat een adviseur of bemiddelaar een cliënt precontractueel moet informeren over hoe hij door de aanbieder van het product voor zijn diensten wordt beloond. Indien een bank een levensverzekering afsluit voor een cliënt (en dus bemiddelt), dan dient ook door de bank aan deze regels te voldoen.

Elke bemiddelaar dient zijn cliënt tijdig voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst te informeren over in elk geval de hoogte van zowel de afsluitprovisie als de doorlopende provisie per betalingstermijn. Dit laatste is bepaald in artikel 7:10 de Bfm BES.
Credit cards: annuïteit gebruiken of juist niet?
De AFM adviseerde tot voor kort om bij het berekeningen van de verantwoorde kredietverstrekking als de klant een credit card heeft, een bedrag mee te nemen gebaseerd op een annuïteit van maximaal een 5-jaars lening. Wij hebben inmiddels begrepen dat de meeste credit cards in de praktijk binnen twee jaar moeten worden afgelost.

Deze strengere toetsing zorgt ervoor dat meer in het belang van de klant wordt gehandeld. De AFM verandert haar aanbeveling daarom als volgt:

De AFM adviseert om voor de credit card uit te gaan van een looptijd van maximaal twee jaar. Er kan worden gerekend met minimaal 5% van het maximale bedrag dat met de credit card kan worden opgenomen.

Als de afspraak is dat de klant een hoger percentage moet aflossen, dan zou met dit hogere percentage moeten worden gerekend. Dit zijn immers de maandlasten van de klant. Als de afspraak met de klant is dat er een lager percentage dan 5% per maand mag worden betaald, beveelt de AFM aan om te rekenen met een percentage van 5%.

Doet de aanbieder van krediet dit niet, dan loopt de onderneming het gevaar dat de klant meer leent dan verantwoord is. ‘Veelgestelde vragen’.
Afsluitkosten: hoe moeten deze worden meegenomen in het rentepercentage?
De AFM heeft gezien dat er bij het afsluiten van een lening veelvuldig voorkomt dat er afsluitkosten (closing fee) of andere kosten worden gerekend. Soms is dit een absoluut bedrag, soms is dit een percentage van de lening of de hypotheek. De afsluitkosten en andere kosten moeten worden meegenomen bij het bepalen van het maximale kredietvergoedingspercentage. Afsluitkosten (en andere kosten) mogen samen met de rentevergoeding niet meer dan effectief 23% op jaarbasis bedragen.

In de memorie van toelichting bij artikel 5:13 van de wet staat dit als volgt toegelicht: “Alle kosten die een kredietaanbieder in verband met het krediet in rekening brengt aan de kredietnemer, dus naast het effectieve rentepercentage evenzeer de andere kosten die verband houden met het krediet. Hieronder vallen ook de kosten van verplichtingen die, in voorkomend geval, aangegaan moeten worden om in aanmerking te komen voor het krediet”.

In de precontractuele informatie over krediet moeten consumenten geïnformeerd worden over de totale kosten van het krediet. Deze bestaan uit het effectieve kredietvergoedingspercentage en de (eventuele) overige kosten van het krediet. Dit volgt uit artikel 7:6 Bfm BES en de toelichting daarbij.
  Nieuw in de Nieuwsbrief: Uw vraag aan de AFM
 
Heeft u vragen aan de AFM of onderwerpen die u graag behandeld zou willen zien in de Nieuwsbrief?

Wilt u bijvoorbeeld weten hoe de AFM ergens tegenaan kijkt of advies over hoe om te gaan met bepaalde regels of vragen die u van uw klanten krijgt?

In de volgende edities van deze Nieuwsbrief besteden wij graag aandacht aan de door u aangedragen onderwerpen. U kunt deze sturen naar BES@afm.nl.

Alle vragen zullen op anonieme basis gepubliceerd worden, de naam van de vraagsteller wordt dus niet genoemd in de Nieuwsbrief. Indien u dit wel graag zou willen, dan kunt u dit aangeven bij uw inzending.
Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u deze sturen aan bes@afm.nl.

Meer nuttige informatie vindt u op de 
website over Caribisch Nederland
Abonneren nieuwsbrief
Wilt u deze nieuwsbrief of een andere AFM-nieuwsbrief automatisch ontvangen? Klik dan op de onderstaande link:
 
  Nieuwsbrieven en alertservice 

Eerder uitgebrachte nieuwsbreven vindt u via:

  Archief nieuwsbrieven Caribisch Nederland
De beste wensen voor 2016

Feliz Aña Nobo    Best wishes for 2016
Aanmelden nieuwsbrieven
Blijf op de hoogte van ons nieuws. Meld u aan voor een van onze nieuwsbrieven.
Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Informatie Caribisch Nederland
Meer informatie over wet- en regelgeving, beleidsregels en veel gebruikte formulieren
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen