Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM
Nieuwsoverzicht AIFMD
14 april 2016
Beste relatie,
Via deze nieuwsbrief informeren de AFM en DNB u over actualiteiten die van belang (kunnen) zijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM’s).
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
Nieuws van de AFM - aandachtspunten
 
  Vergunningverlening
  Fondsmeldingen en overige meldingen vergunninghouders
  Uitgezonderde beheerders
 
Nieuws van de AFM - wet- en regelgeving
  
  AFM-consultatie over beleggersgiro
  ESMA-advies en -opinie over paspoort aan niet-EU-AIFM’s
  Nieuwe ESMA Q&A's
  ELTIF-verordening
  Implicaties UCITS V voor AIFM’s
  Implicaties MiFID II voor AIFM’s
 
Nieuws van DNB
 
  Het gebruikmaken van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  Inleveren jaarstaten/jaarrekening 2015 beheerder
  Hogere minimum eigenvermogenseis voor bewaarders na implementatie wijzigingsrichtlijn UCITS V
  Inleverdatum rapportages beheerder en beleggingsinstellingen
 

  Meer informatie
 
  Nieuwe organisatiestructuur AFM

  
Nieuws van de AFM - aandachtspunten
Vergunningverlening 
 
Bij de beoordeling van de vergunning toetst de AFM of aan alle vereisten van de AIFM-richtlijn wordt voldaan. Belangrijke onderdelen zijn onder meer de governance (functionele scheiding van risico- en portefeuillebeheer, de aanwezigheid van voldoende interne checks en balances voor controletaken), substance van de AIFM, een beheerste en integere bedrijfsvoering, een passend beloningsbeleid, de onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid, respectievelijk aansprakelijkheid van de bewaarder en de omgang met belangenconflicten.
  
  Meer informatie over vergunning en registratie
  
Fondsmeldingen en overige meldingen van vergunninghouders
De AFM ontvangt veel meldingen van wijzigingen van vergunninghouders. Dit zijn onder meer meldingen rakend aan de onderwerpen zoals bedoeld in 4:26, lid 1 Wet op het financieel toezicht (Wft), zoals de wijziging van bewaarder, het aan- of afmelden van te toetsen personen en de wijziging van betrouwbaarheidsgegevens.
 
Voor wat betreft beheerders aan wie een AIFM-vergunning is verleend en die een vergelijkbare beleggingsstrategie (aan vergelijkbare klanten) wensen aan te bieden, richt de AFM zich bij de beoordeling van fondsmeldingen met name op de fondsstructuur en de transparantie-eisen (pre-investment disclosures zoals bedoeld in artikel 23 AIFM-richtlijn en eventuele aanvullende informatie voor retailbeleggers).  
 
De volgende situaties kunnen voor de AFM aanleiding zijn om te toetsen of de beheerder ook aan andere voorwaarden uit de AIFM-richtlijn voldoet:

-De beheerder heeft van rechtswege in 2014 een vergunning verkregen (deze organisaties zijn met de melding voor het eerst toetsbaar op compliance met de AIFM-richtlijn).

-De beheerder wil zijn vergunning uitbreiden omdat hij een nieuwe beleggingsstrategie in de markt wil zetten (bijvoorbeeld een nieuwe vermogenscategorie) of de rechten van deelneming aan een nieuw klantsegment wil aanbieden (bijvoorbeeld ook aan retailbeleggers).
 
-De beheerder vraagt een vergunninguitbreiding aan om ook MiFID-diensten te kunnen verlenen.

 
  Meer informatie over vergunning en registratie
Uitgezonderde beheerders 
De meldingen van uitgezonderde AIFM’s worden door de AFM opgenomen in het register, mits zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 2:66a, lid 1 en 2 Wft en artikel 2, lid 1 Uitwerkingsverordening AIFM-richtlijn en de aangeleverde stukken geen vragen oproepen.

Bij meldingen van uitgezonderde AIFM’s moet in het meldingsformulier duidelijk worden aangegeven op grond van welke bepalingen in artikel 2:66a lid 1 en lid 2 Wft de beheerder is uitgezonderd van de vergunningplicht. Combineren of stapelen van voorwaarden in artikel 2:66a lid 1 sub b (onderdelen 1, 2 en 3) Wft is niet mogelijk.

 
  Meer informatie over vergunning en registratie
Nieuws van de AFM - wet- en regelgeving
AFM-consultatie over beleggersgiro 
  
Op 2 februari 2016 is de AFM een consultatie gestart over aanpassingen van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) met betrekking tot de beleggersgiro. Voorgesteld is dat de beleggersgiro, zoals bedoeld in artikel 7:17 Nrgfo, als middel voor een beleggingsonderneming (niet zijnde een bank) om vermogensscheiding te bewerkstelligen met ingang van juli 2016 zal worden geschrapt.
 
Beleggingsondernemingen zullen onder meer kunnen voldoen aan artikel 7:14 Nrgfo door het administreren en bewaren van aan cliënten toebehorende financiële instrumenten overeenkomstig de bepalingen van de Wet giraal effectenverkeer. De AFM heeft voorgesteld deze wijziging pas na een overgangsfase in te voeren voor bestaande beleggersgiro’s.
   
  Lees verder
   
ESMA-advies en -opinie over paspoort aan niet-EU-AIFM’s
Op 30 juli 2015 heeft ESMA haar opinie over het functioneren van het EU-paspoort en nationale private placement regimes en haar advies over de toepassing van het paspoort op basis van de AIFM-richtlijn op in derde landen gevestigde AIFM’s en abi’s ingediend bij de Europese Commissie (EC).
 
Uit het advies volgt dat ESMA geen significante belemmeringen voorziet op het terrein van beleggersbescherming, concurrentie, ontwrichting van de markt en het toezicht op systeemrisico voor toepassing van het paspoort voor niet-EU-AIFM’s afkomstig van Guernsey, Jersey en Zwitserland.

De EC heeft ESMA gevraagd haar beoordeling van de Verenigde Staten, Hong Kong, Singapore, Japan, Canada, Isle of Man, Cayman Islands en Australië vóór 30 juni 2016 af te ronden.

 
  Lees verder
Nieuwe ESMA Q&A's
ESMA heeft de afgelopen periode meerdere nieuwe Q&A’s gepubliceerd over de eisen van de AIFM-richtlijn, onder meer op het gebied van rapportageverplichtingen en de bewaarder. ESMA publiceert geregeld nieuwe Q&A’s. Wij raden u aan de ESMA-website zorgvuldig te blijven volgen.
 
  Lees verder
ELTIF-verordening
Met ingang van 9 december 2015 is de European Long Term Investment Funds (ELTIF)-verordening van kracht. Deze verordening bevat voor de gehele EU geldende regels voor de vergunningverlening, het beleggingsbeleid en de bedrijfsomstandigheden van Europese langetermijn-beleggingsinstellingen.

ELTIF’s zijn alternatieve beleggingsinstellingen die langetermijninvesteringen doen in bedrijven en projecten. ELTIF’s moeten om die reden voldoen aan de eis dat ten minste 70% van hun kapitaal wordt geïnvesteerd in daarvoor in aanmerking komende activa (en dat voor niet meer dat 30% van hun kapitaal wordt geïnvesteerd in andere activa).

De ELTIF-verordening stelt AIFM’s die beschikken over een AIFMD-vergunning in staat om het ELTIF-label aan te vragen voor door hen beheerde Europese beleggingsinstellingen die kwalificeren als ELTIF. ELTIF’s mogen in heel Europa worden aangeboden aan zowel professionele als retailbeleggers, mits doorlopend wordt voldaan aan de in de ELTIF-verordening opgenomen eisen. In verband met de mogelijke participatie van retailbeleggers moet (onder meer) doorlopend aan transparantieverplichtingen worden voldaan.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om het ELTIF-label aan te vragen. Op 31 juli 2015 heeft ESMA de markt geconsulteerd over het concept Regulatory Technical Standards (RTS). Deze concept-RTS behandelt de volgende onderwerpen: het gebruik van derivaten ter afdekking van risico’s, levensduur van de ELTIF, ordelijke vervreemding van activa, openbaarmaking van kosten en de faciliteiten voor inkoop en uitgifte van deelnemingsrechten en (uit)betaling van kapitaal en dividend.

De AFM informeert marktpartijen zo spoedig mogelijk nadat ESMA de definitieve RTS en de aanvraagformulieren voor ELTIF-beheerders heeft vastgesteld.

 
  Lees verder
Implicaties UCITS V voor AIFM’s
Op 23 juli 2014 is de UCITS V-Richtlijn (Richtlijn 2014/91/EU, hierna: UCITS V) aangenomen. UCITS V wijzigt de regels voor UCITS-beheerders, vooral op de volgende onderwerpen: beloning, bewaring van activa, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van de bewaarder en hergebruik van activa.

Ten aanzien van de inrichting en structuur van het beloningsbeleid zijn de UCITS-beheerders (tenzij uitdrukkelijk anders bepaald) aan dezelfde voorwaarden onderworpen als AIFM’s. Het is de verwachting dat ook voor andere onderwerpen een convergerende uitleg of invulling aan de gehanteerde begrippen wordt gegeven.

UCITS V kan ook voor AIFM’s van belang zijn, in het bijzonder omdat - tenzij uitdrukkelijk anders bepaald - de Nederlandse wet- en regelgeving geen onderscheid meer zal maken tussen abi’s beheerders van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s of UCITS) voor wat betreft de inrichting van de bewaarfunctie voor activa. Hierdoor zullen de eisen die voor icbe’s worden gesteld aan de bewaarfunctie zo veel mogelijk gelijk worden getrokken met die van abi’s. De UCITS V-Richtlijn is per 18 maart 2016 in Nederland in werking getreden.

De implementatie van UCITS V bestaat uit de volgende onderdelen:

Implementatiewet wijziging richtlijn icbe's
De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel in februari 2016 als hamerstuk afgedaan. De Wet is op 3 maart gepubliceerd en bevat de wijzigingen van de Wft ingevolge de implementatie van de UCITS V-richtlijn.

De meest relevante wijziging is dat voor bewaarders van zowel icbe's als abi’s die geen bank- of beleggingsondernemingvergunning hebben een vergunningplicht per 18 maart 2016 geldt. Ook behelst het wetsvoorstel dat een bewaarder zich niet kan onttrekken aan haar aansprakelijkheid. Daarmee sorteren contractuele vrijwaringsclausules die zich niet verhouden met de aansprakelijkheidsnormen van het wetsvoorstel (zie artikel 4:62p Wft) geen effect.

Het wetsvoorstel voorziet in een overgangsregeling voor bewaarders die reeds waren aangesteld voor een icbe of abi’s. Voor hen geldt de verplichting om uiterlijk 18 maart 2018 over een vergunning te beschikken. 

Sommige bewaarders zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. Dit geldt voor bewaarders die een alternatieve bewaarder zijn van closed end-ondernemingen die niet investeren in custody assets (voor de exacte bepaling zie artikel III van de Ministriële Regeling tot wijziging van de vrijstellingsregeling Wft en hetgeen hierover is bepaald in artikel 1d) en waarvan door de deelnemers gedurende een periode van 5 jaar vanaf het tijdstip waarop de rechten van deelneming voor het eerst zijn verworven geen recht tot inkoop of terugbetaling van rechten van deelneming kan worden uitgeoefend.   
  
Implementatiebesluit wijziging richtlijn icbe's
Dit besluit voorziet in de relevante UCITS V-wijzigingen in lagere wet- en regelgeving zoals het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en is gepubliceerd op 14 maart 2016. 

Wijziging nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
Deze wijziging is gepubliceerd op 25 februari 2016 en bevat de technische implementatie van bepalingen voor beloningsbeleid die van toepassing zullen zijn op beheerders van icbe’s of abi’s.

De volgende EU-ontwikkelingen in het UCITS V-dossier kunnen ook relevant zijn voor AIFM’s: 

Publicatie ESMA UCITS remuneration guidelines
In juli 2015 heeft ESMA de markt geraadpleegd over de (concept) richtsnoeren voor de beloning voor UCITS-beheerders. Inmiddels is deze consultatie gesloten en zijn de reacties gepubliceerd. Op 31 maart 2016 heeft ESMA haar eindrapport gepubliceerd.

EC Delegated acts UCITS V
De Europese Commissie heeft op basis van het advies van ESMA op 17 december 2015 gedelegeerde maatregelen gepubliceerd voor de uitwerking van enkele onderdelen van de UCITS V-richtlijn. Voor AIFM’s is de uitwerking van de onafhankelijkheidseisen van de bewaarder in het bijzonder van belang. Deze maatregelen treden 6 maanden na inwerkingtreding van de UCITS V-richtlijn in werking.

 
Implicaties MIFID II voor AIFM’s
De Europese Commissie (EC) heeft voorgesteld de inwerkingtreding van de Richtlijn markten voor financiële instrumenten (Richtlijn 2014/65/EU, hierna: MiFID II) uit te stellen. Dit heeft te maken met de tijd die de ministers van Financiën van de lidstaten nodig achten om MiFID II te implementeren in nationale regelgeving, waardoor lokale toezichthouders niet in staat zijn MiFID II per 3 januari 2017 toe te passen.

De wijziging van de ingangsdatum betekent dat de richtlijn (MiFID II) en de verordening (MiFIR) op dit punt moeten worden aangepast. Dit kan gebeuren op voorstel van de EC met instemming van de Raad van Ministers en het Europees Parlement. De ontwikkelingen in MiFID II kunnen relevant zijn voor AIFM’s. Zo kan het AIFM’s onder omstandigheden zijn toegestaan om onder hun AIFM-vergunning ook MiFID-diensten te verlenen.

Op 6 juli 2015 is de consultatie van het wetsvoorstel ter implementatie van MiFID II gesloten. Dit concept-wetsvoorstel kan voor AIFM's relevant zijn omdat hierin wordt voorzien dat AIFM’s uit andere lidstaten zijn vrijgesteld van de vergunningplicht voor beleggingsondernemingen voor het verrichten van diensten als bedoeld in artikel 6, lid 4 AIFM-richtlijn in Nederland, mits aan de voorwaarden van artikel 33 AIFM-richtlijn wordt voldaan. Een vergelijkbare regeling wordt voorgesteld voor icbe’s.

Op 17 juli 2015 is de Tijdelijke regeling richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (ter implementatie van artikel 92 MiFID II) gepubliceerd. Op grond van deze regeling zijn AIFM’s (en icbe’s) uit andere EU-lidstaten uitgezonderd van de vergunningplicht voor beleggingsondernemingen voor het verrichten van diensten als bedoeld in artikel 6, lid 4 AIFM-richtlijn (en artikel 6 van de UCITS IV-richtlijn) in Nederland, mits aan de voorwaarden van artikel 33 AIFM-richtlijn wordt voldaan.

Aan de regeling is terugwerkende kracht verleend tot en met 3 juli 2015. De regeling is tijdelijk omdat deze vervalt op het moment dat de artikelen 92 en 93, tweede lid, MiFID II in Nederland in werking treden.

  

Nieuws van DNB 
Het gebruikmaken van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
  
Om hun mogelijke beroepsaanprakelijkheidsrisico’s af te dekken moeten beheerders van beleggingsinstellingen en beleggingsmaatschappijen zonder aparte beheerder additioneel kapitaal aanhouden of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) afsluiten, in overeenstemming met artikel 9, lid 7, 8 en 9 van de AIFM-richtlijn.
 
Dit volgt uit artikel 63b van het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). Nadere informatie over de voorwaarden waaraan het additioneel eigen vermogen of de BAV moet voldoen en de gevolgen voor het invullen van de rapportage in e-Line DNB kunt u vinden op de website van DNB:
  
  Lees verder
  
Inleveren jaarstaten en jaarrekening 2015
Het financiële jaar 2015 is afgesloten. Conform artikel 3:72, zevende lid, Wft juncto artikel 133, eerste lid, Bpr moeten alle beheerders de jaarstaten 2015 (DNB-beheerdersrapportage met peildatum 31 december 2015 in e-line) door de externe accountant laten controleren.

Deze jaarstaten moeten een controleverklaring bevatten. Als alternatief kan de beheerder een jaarrekening over 2015 opstellen en door de externe accountant laten controleren. Ook de jaarrekening moet een controleverklaring bevatten.

Een samenstellings- of beoordelingsverklaring van de externe accountant is niet voldoende en wordt niet door DNB geaccepteerd. De uiterste inleverdatum van de jaarstaten 2015 of de jaarrekening 2015 voorzien van een controleverklaring is 30 juni 2016.
  

Hogere minimum eigenvermogenseis voor een bewaarder na implementatie van de wijzigingsrichtlijn UCITS V
Met ingang van 18 maart 2016 is de Implementatiewet wijziging richtlijn instellingen voor icbe’s in werking getreden. Hiermee is richtlijn nr. 2014/91/EU tot wijziging van ICBE-richtlijn 2009/65/EG (UCITS V) geïmplementeerd in de Wft.

Een belangrijke wijziging betreft de introductie van een vergunningplicht voor de icbe-bewaarder, gelijk aan de bewaarder van een beleggingsinstelling. De definitie van bewaarder omvat volgens de nieuwe wetgeving zowel de ICBE-bewaarder als de bewaarder van een beleggingsinstelling. Als bewaarder kunnen als regel optreden: een bank, een beleggingsonderneming of een andere onderneming die aan de prudentiële regelgeving voldoet.

Belangrijk is verder dat de minimum eigenvermogenseis van de bewaarder stijgt van €112.500 naar €730.000. Daarbij geldt de navolgende overgangsregeling: een bewaarder die voor 18 maart 2016 is aangesteld door een beheerder van een beleggingsinstelling of icbe hoeft pas op 18 maart 2018 over een vergunning te beschikken. Op deze manier heeft met name de huidige bewaarder twee jaar de tijd om te voldoen aan de zwaardere prudentiële eisen en de eisen voor de bedrijfsvoering die volgen uit deze richtlijn. Een onderneming die vanaf 18 maart 2016 als nieuwe bewaarder wil gaan optreden, moet wel een vergunning bij de AFM aanvragen. De nieuwe minimum eigenvermogenseis is in dit geval van toepassing. 

Meer informatie vindt u op de website van het ministerie van Financiën en de website van de AFM.


Inleverdatum rapportages beheerder en beleggingsinstellingen 
Sinds 31 december 2014 moet een beheerder periodiek rapporteren over haar eigen financiële situatie en van de door haar beheerde beleggingsinstelling(en). De beheerder moet haar rapportages tijdig bij DNB indienen. De uiterste inleverdatum is op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode.

Voor de DNB-beheerdersrapportage geldt jaarlijks de verslagperiode 30 juni en 31 december. Voor de rapportage van beleggingsinstellingen geldt jaarlijks de verslagperiode 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december, afhankelijk van de vastgestelde periodiciteit. DNB controleert de ingediende rapportages op tijdigheid zoals gecommuniceerd in haar brief van 24 november 2015.
  
 
 
Meer informatie 
Op de website van de AFM en DNB kunt u meer informatie vinden. Houd u ook de Q&A's van de AFM en ESMA in de gaten. Deze worden geregeld geactualiseerd.

 
AFM-website 
  DNB-website
  Q&A's AFM
  ESMA-website 
 
   
Nieuwe organisatiestructuur AFM 
De wereld om ons heen verandert en ontwikkelingen in onze samenleving volgen elkaar in hoog tempo op. De veranderingen in de buitenwereld beïnvloeden ons als toezichthouder vanzelfsprekend ook. In het afgelopen jaar heeft de AFM daarom een strategische analyse gemaakt van de ontwikkelingen buiten en binnen de organisatie.

Op basis van deze analyse hebben we ons toezicht herijkt en prioriteiten geformuleerd die ons toezicht sterker en toekomstbestendig maken, en de organisatie effectiever en wendbaarder. We hebben daartoe onze missie herzien, kernwaarden vernieuwd, doelen en prioriteiten voor de komende jaren scherp gesteld. De interne organisatie van de AFM is dus in verandering en daarmee ook onze organisatiestructuur.

  Missie AFM 
  Kernwaarden

 
Organigram (pdf)
  Jaarverslag 2015
 

  
Volg de AFM ook op Twitter
Actuele informatie en publicaties van de AFM zijn ook te volgen via Twitter. Blijf nog beter op de hoogte via
http://twitter.com/autoriteitfm
.

Aanmelden nieuwsbrieven
Blijf op de hoogte van ons nieuws. Meld u aan voor een van onze nieuwsbrieven.
Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Vacatures AFM
Bekijk hier onze vacatures
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen