Bekijk de webversie van deze nieuwsbrief
AFM

Nieuwsbrief financiële ondernemingen Caribisch Nederland

11e editie, 15 augustus 2016

Geachte relatie,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor financiële ondernemingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Uitkomsten onderzoek provisies levensverzekeringen en koppelverkoop
  Onderzoek rentepercentages bij consumptieve kredieten
 
 Meld alle antecedenten voor zittende bestuurders en commissarissen
 
 Tijdige melding en toetsing bestuurders/beleidsbepalers
  Is de Wfm BES ook van toepassing op de zakelijke markt?
   
Uitkomsten onderzoek provisies levensverzekeringen en koppelverkoop
In Q1-Q2 2016 heeft de AFM onderzoek gedaan naar provisies op levensverzekeringen en het verbod op koppelverkoop in Caribisch Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat de markt voor levensverzekeringen, niet zijnde overlijdensrisicoverzekeringen (orv’s), zeer gering is, en de provisies niet onredelijk hoog zijn.

Wel blijkt dat de markt voor orv’s relatief groot is, en behoorlijke provisies op orv’s worden ontvangen. Ook wordt de hoogte van de provisies nog niet door alle ondernemingen kenbaar gemaakt aan de klant. In Q3-Q4 2016 zal de AFM provisies op orv’s verder onderzoeken.

Uit het onderzoek naar koppelverkoop concludeert de AFM dat de onderzochte ondernemingen hun klanten niet verplichten om aanvullende producten of diensten af te nemen. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat een hoog percentage klanten aanvullende producten of diensten afneemt bij dezelfde onderneming.

De AFM wijst ondernemingen er op dat er sprake kan zijn van impliciete koppelverkoop: een klant is bij een onderneming niet verplicht om een aanvullend product of dienst af te nemen, maar wordt wel actief gestuurd om dit bij de instelling af te nemen. Dergelijke sturing vindt de AFM onwenselijk. In Q3-Q4 2016 onderzoekt de AFM hoe de betrokken ondernemingen de aanbevelingen hebben opgevolgd.
 
Onderzoek rentepercentages bij consumptieve kredieten 
Naar aanleiding van signalen heeft de AFM begin dit jaar een onderzoek uitgevoerd naar de rentepercentages zoals deze zijn vermeld in de contracten van consumptieve kredieten. Het bleek dat de betreffende ondernemingen de nominale rente in plaats van de effectieve rente hadden opgenomen in de afgesloten kredietcontracten. Inmiddels hebben deze ondernemingen de klanten over deze omissie schriftelijk geïnformeerd. 
Meld alle antecedenten voor zittende bestuurders en commissarissen 
Betrouwbare en integere bestuurders en commissarissen zijn cruciaal voor een integere financiële sector. De AFM en DNB roepen financiële ondernemingen en bestuurders en commissarissen op om relevante feiten over hun betrouwbaarheid te melden. Betrouwbaarheid is een doorlopende eis. Wijzigingen moeten niet alleen tijdens het eerste toetsingsproces worden gemeld, maar ook daarna als er wijzigingen zijn in relevante feiten en omstandigheden. U kunt de feiten melden via bes@afm.nl, met een toelichting. Verzekeraars en banken melden bij DNB en aanbieders van krediet, niet zijnde een bank, en tussenpersonen bij de AFM.

Strafrechtelijke, financiële, toezicht-, fiscaal bestuursrechtelijke en ‘overige antecedenten’ moeten gemeld worden. Voorbeelden van ‘overige antecedenten’ zijn: het gebruik hebben gemaakt van de fiscale inkeerregeling (buitenlands spaargeld, met of zonder opleggen van een boete), een onderzoek van de Belastingdienst naar aanleiding waarvan er significante correcties zijn doorgevoerd, maar er uiteindelijk geen boete is opgelegd of persoonlijke verzuimboetes.
Tijdige melding en toetsing bestuurders/beleidsbepalers 
Voorafgaand aan hun benoeming moeten beleidsbepalers van o.a. adviseurs, bemiddelaars, gevolmachtigde agenten en kredietaanbieders worden getoetst door de AFM. Pas na goedkeuring van de AFM mag de beleidsbepaler worden benoemd. Meld een wijziging dus minimaal twee maanden voor de geplande benoeming.

Op de website van de AFM vindt u het document bij Formulieren voor Caribisch Nederland
Uw vraag aan de AFM: Is de Wfm BES ook van toepassing op de zakelijke markt?
Ja. In artikel 1.1 van de Wet financiële markten BES (Wfm BES)  is een definitie opgenomen wat onder een cliënt wordt verstaan. Een cliënt is bijvoorbeeld een persoon; een natuurlijk persoon of rechtspersoon. Onder cliënten kunnen dus ook mkb’ers of zzp’ers vallen. Een cliënt is geen professionele marktpartij aan wie een financiële onderneming bijvoorbeeld een verzekering aanbiedt.

Een professionele marktpartij is alleen een beleggingsinstelling, kredietinstelling, pensioenfonds, vermogensbeheerder, verzekeraar of een andere aangewezen partij via een algemene maatregel van bestuur.
Heeft u vragen?
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u een e-mail sturen aan bes@afm.nl.

Meer nuttige informatie kunt u vinden op de 
website over Caribisch Nederland
Abonneren nieuwsbrief
Wilt u deze nieuwsbrief of een andere AFM-nieuwsbrief automatisch ontvangen? Klik dan op de onderstaande link:
 
  Nieuwsbrieven en alertservice 

Eerder uitgebrachte nieuwsbreven vindt u via:

  Archief nieuwsbrieven Caribisch Nederland
Aanmelden nieuwsbrieven
Blijf op de hoogte van ons nieuws. Meld u aan voor een van onze nieuwsbrieven.
Archief Nieuwsberichten
Klik hier om alle nieuwsberichten van de AFM te bekijken
Informatie Caribisch Nederland
Meer informatie over wet- en regelgeving, beleidsregels en veel gebruikte formulieren
Afmelden  Profiel wijzigen  Doorsturen